Buradasınız

ANADOLU’DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK (ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE)

Un’que Sample in Anatolıa: Faience Mosaic With Relief Brick (Erzurum Double Minaret Madrasah)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Hatuniye Madrasah, mostly known as Double Minaret Madrasah, is the largest madrasah of Anatolia. Its inscription remains unwritten because the building itself has not been completed. As a result it has become the subject of many studies by means of its building date, builder, the charter of the foundation and also its possible craftsmen. Except for its minarets, the madrasah itself has been constructed with ashlar. Faience and bricked minarets are evident to have an authentic and proper work though they have fallen into ruin mostly. The technique of bricked faience mosaic, mostly used in Seljukian period, has been used also in this building. However, there are two compositions in panels in this technique remarkable for the use of relief brick along with faiences. It is the fi rst time when relief brick has been used in faience mosaic technique. This technique which can be called as ‘faience mosaic with relief brick’ has been used in Hatuniye Madrasah in Anatolia once for all.
Abstract (Original Language): 
Hatuniye Medresesi, daha çok “Çifte Minareli Medrese” olarak tanınan, Anadolu’nun en büyük medresesidir. Yapı tamamlanamadığı için kitabesi yazılamadan kalmıştır. Dolayısıyla bir çok araştırmaya, yapım yılı, banisi, vakfi yesi, ve ustalarının kimler olabileceği yönüyle konu olmuştur. Medrese minareleri hariç kesme taştan inşa edilmiştir. Bugün oldukça tahrip olmuş tuğlalı ve çinili minarelerin yine de özgün ve temiz işçilikli çinilere sahip olduğu fark edilmektedir. Selçukluda sıklıkla kullanılan tuğlalı çini mozaik tekniği, bu yapıda da uygulanmıştır. Ancak bu teknikteki panolar içerisinde iki tane kompozisyon vardır ki, çinilerle birlikte rölyefl i tuğlaların da (terracotta) kullanıldığı dikkat çeker. Burada çini mozaik tekniğinde ilk defa rölyefl i tuğla kullanılmıştır. Rölyef tuğlalı çini mozaik tekniği diyeceğimiz bu teknik, Anadolu’da ilk ve son defa Hatuniye Medresesinde uygulanmıştır.

REFERENCES

References: 

Bakırer, Ömür (1981). Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu’da Tuğla Kullanımı,
Metin: I. Ankara.
Aslanapa, Oktay (1993). Türk Sanatı. İstanbul.
Arık, Oluş-Arık, Rüşhan (2007). Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylikler
Dönemi. İstanbul.
Karamağaralı, Haluk (1971). “Erzurum’daki Hatuniye Medresesi’nin Tarihi ve Banisi
Hakkında Mülahazalar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi III.
Öney, Gönül (1987). İslam Mimarisinde Çini. İzmir.
ANADOLU’DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK 151
(ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE)
Öney, Gönül (1988). “ Anadolu Selçuklu Mimarisinde Çini ve Selçuklu Seramik Sanatı”,
Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları. İzmir.
Öney, Gönül (1976). Türk Çini Sanatı. İstanbul.
Yetkin, Şerare (1986). Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi. İstanbul.
Yetkin, Şerare (1965). “Türk Çini Sanatında Bazı Önemli Örnekler ve Teknikleri”. Sanat
Tarihi Yıllığı, I. İstanbul.
Gündoğdu, Hamza (1996). “ Erzurum Çifte Minareli Medrese’de Bir Çinili Panonun Düşündürdükleri”.
Prof. Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları. İstanbul.
Beygu, Abdurrahim Şerif (1936). Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri. İstanbul
Kuran, Aptullah (1969). Anadolu Medreseleri, I. Cilt. Ankara.
Ünal, Rahmi Hüseyin (1973). “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
İnceleme”, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Sayı: 6, Erzurum.
Ünal, Rahmi Hüseyin (1978). “Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’nin Tanıtılması”.
Atatürk Üniversitesinin Kuruluşunun XX. Yıl Armağanı IV. Kitap
“Çeşitli Konular”. Ankara.
Tuncer, Orhan Cezmi (1986). Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar. Ankara.
Ünal, Rahmi Hüseyin (1989). Çifte Minareli Medrese (Erzurum). Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com