Buradasınız

BEDENSEL İBADETLERE PSİKOFİZYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Psychology of worship is an importan research aerea for the psychology of religion. In this article it is hypothised that the bodily movements in worship especially in prayer stimulate a physiological change and this changes also cause emotional experience during prayer. The James-Lange theory of emotion is used for his hypothesis. The rules which are requried before and after prayer and bodily movement during prayer and the ampirical evidence support the psvehoph vsi ol ogical approaches to prayer.
Abstract (Original Language): 
İbadet psikolojisi din psikolojisinin önemli çalışma alanlarından birisidir. Burada bedensel ibadetlerde özellikle de namaz esnasında yapılan bedensel hareketlerin bireyin bedeninde fizyolojik bir uyarılma ve bunun da huşu ve huzur duygusunun oluşmasına neden olabileceği, James-Lange kuramı açısından değerlendirilmektedir. Namaz öncesinde ve esnasında yapılması istenen kurallar hareketler ve elde edilen ampirik sonuçlara göre huşu ve huzur duygusunun namaz esnasında ve sonrasında daha çok hissedilmesi, namaza ve bedensel ibadetlere psikofızyolojik bir yaklaşımın doğruluğunu destekliyor görünmektedir.

REFERENCES

References: 

AKSEKİ, A. Hamdi, İslam Dini: İtikat, İbadet ve Ahlak, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1976.
ALCORTA, Candace S. ve
Richar
d Sosis, "Ritual, Emotian and Sacred Symbols (The Evolution of Religion as an Adaptive ,Complex)", Human Nature, Winter 2005, V.16, no: 4, s. 325.
BATSON, C. Daniel; Patricia Schoenrade; W. Larry Ventis, Religion and Individual, A Social-Psycahological Perspective, Oxford University Press, New York, 1993. >
BİLMEN, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul.
ÇAKMAKLIOĞLU, M. Mustafa, İbn Arabi'ye Göre İbadetlerin Manevi Yorumlan, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011.
DURKHEIM, Emile, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, (Çev. Fuat Aydın), İstanbul, 2005.
Encyclopedia of Psychology, The Dushkin Publishing Group, Chicago, 1975.
EŞEL, Ertuğrul, "Dini ve Mistik Deneyimlerin Muhtemel Bilişsel ve Nörobiyolojik Düzenekleri", Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009;19:193-205.
GAZALİ, İmam, İhyau Ulumi'd-Din, (Çev. Ahmet A. Müftüoğlu), Pırlanta Yayınları, İstanbul, C. 1.
GLOCK, C. ye R. Stark, "Dindarlığın Boyutları Üzerine", (Çev. M. Emin Köktaş), İçinde, Derleyen: Yasin Aktaş-M. Emin Köktaş, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara, 1998.
GROSS, Richard, Psychology: The Science of Mind and Behaviour (5.edition), Hodder Education Press, London, 2009.
HAMİS,
Muhamme
d b. Abdurrahman. et-Tavzihatü'l Celiyye ala Şerhu Akidetü't Tahaviyye, 2/275, "Şamile", Kahire, 1469.
HOLUB, Alexander S., "Toward a Psychology of Religious Ritual",
http://www.bodv-mind-unlimited.coin/PDF/Religious Ritual.pdf (12/18/212)
HÖKELEKLİ, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1996.
JAMES,
William
, The Principles of Psychology,
nıttp://psychclassİcs.vorku.ca/James/Principles/prin25.htm.
KONUK, Ahmet Avni, Fusûsu'I Hikem Tercüme ve Şerhi, (Hazırlayanlar: Mustafa Tahralı-Selçuk Eraydın), İstanbul, 1992, C. IV.
KÜÇÜK, Abdurrahman, Günay Tümer, M. Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yayınavi, Ankara, 2009.
35
İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 13 Yıl: 2011/2
McNAMARA, Patrick, "Religion and the Frontal Lobes", (Ed. Jensine Andresen, Religion in Mind: Cognitiv Perspectives on Religious Belief, Ritual . and Experience, Cambridge University Press, New York, 2001, ss. 237-252.
MURPHY, Gardner ve Joseph K. Kovach, Historical Introduction to Modern Psychology, London, 1972.
PROUDFOOT, Wayne ve Phillip Shave, "Attribution Theory and Psychoolgy of Religion", Journal for The Scientific Study of Religion, 1975, 14 (4), ss. 317-330.
SCHACTER, S., & Singer, J. E. "Cognitive, Social, and Psychological Determinants of Emotional State". Psychological Review, 1962.
SCHULTZ, Duane P. ve Sydney Ellen Schultz, Modern
Psikoloj
i Tarihi, (Çev. Yasemin Aslan), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.
Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Şükrü Haluk Akalın ve ark., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.
VALENTINE, Elizabeth R., Conceptual Issues In Psychology, London, 1992.
WADE, Nicholas,
İnan
ç İçgüdüsü, (Çev. Müge Sözen) Say Yayınlan, İstanbul, 2012.
WATTS, Fraser N. . "Psychological and Religious Perspectives on Emotion" International Journal for the Psychology of Religion Volume 6. Issue 2, 1996, pp. 71-87.
ACLUNİ, İsmail b. Muhammed, Kesffi'l Hafai, C. 2, Beyrut 1351.
SELBİE,
W
. B„ The Psychology of Religion, Oxford, 1924.
MÜNZİRÎ, Abdülazim b. Abdülkavi, et-Terğîb, C. 1, Mısır, 1954.
BAYMUR, Feriha,
Gene
l Psikoloji, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1989.
EYSENCK, Michael W., Prespectives on Psychology, Exeter, 1994.
EBU,
Dâvud
, Sünen, C. 5, Çağrı yayınları, Istanbul 1992.
KURAN-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan, Ankara, 1998.
CÜCELOĞLU, Doğan, Savaşçı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.
PEKER, Hüseyin, Bin Psikolojisi, Samsun, 2000.
İnternet Kaynakları
http://changingminds.Org/explanations/theories/james_lange_emotion.htm# http://www.termbank.net/psychology/3449.html http://www.seslisozluk.com (02/12/2009). http://www.jstor.org/stable/10.2307/1384404
36

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com