Buradasınız

KIRÂAT İLMİ VE TARİKLER

SCIENCE OF RECITATION AND WAYS OF IT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Qur'an is the final divine book sent down to the Prophet Muhammad (pbuh) through revelation. The language used by the Arab society was taken into consideration thus its recitation was rendered easy also it gained peculiarity by unique recitation of its certain wording. As there are expressions which specifically denote recitation of the Qur'an, there are also expressions denoting persons (imâms/narrators) to whom certain way of recitation is attributed or denoting the style of their recitation .Naturally in time new methods came into existence vis a vis the manner of recitation of those imâms and narrators. At the end scholls such as Way of Istanbul, Way of Cairo put down methods related to taking forward or delaying (taqdim/ta'hir) of the recitation manners. All recitation forms executed in this system at the end goes back to die Prophet Muhammad (pbuh).
Abstract (Original Language): 
Kur'ân-ı Kerim Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yoluyla indirilmiş son ilahî kitaptır. Arap toplumunun kullandığı dil dikkate alınarak, okunuşu kolaylaştırılmış ve bazı lafızlarının kendilerine özgün okunuşlarıyla bir hususiyet kazanmıştır. Mutlak olarak Kur'ân-ı Kerim okumayı ifade eden kavramlar olduğu gibi, okuma biçimlerinin isnad edildiği kimseler (imamlar/râvîler) ve onların okuyuş şekillerinin ifade edildiği kavramlar da vardır. Zaman içerisinde imamlar ve râvîlerine İsnad edilen bu okuma keyfiyetler iyi e alakalı yöntemler doğmuş olup nihayetinde İstanbul tarîki, Mısır Tarîki gibi ekoller, sözünü ettiğimiz okuma keyfiyetlerinin takdim tehiri İle İlgili usulleri ortaya koymaktadırlar. Bir sistem içerisinde eda edilen tüm okuma biçimleri, sonuçta Hz. Peygamber (a.s)'a dayanmaktadır.

REFERENCES

References: 

Abdulmecid Okçu, Kur'ân ve Kıraat, (İbn Cezerî'nin en- Neşr fi'l- Kırââü'l-Aşr isimli eserinin 1. cildinin 1- 57. sahifeye kadar tercümesi), Erzurum 2001.
Akdemir, Mustafa Atilla, "Ziibdetu'l-îrfân" Adlı Eserin Metodolojik Tanımı ve Tahlili, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1999.
Alemdar, Yusuf, Kırâatların Ortaya Çıkış Meselesine Yeni Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt VIII/2, Aralık 2004.
Âlu İsmail, Nebîl b. Muhammed İbrahim, İlmu'l-Kıraât, Riyad 2000.
Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. Muğîre Ebî Abdillâh, Sahîhu'l- Buhâri.
Ca'berî, İbrahim b. Ömer, Kenzu'l-Meânî fi Şerhi Hırzi'l- Emânî ve Vechi't-Tehânî, (tab: Ahmed el-Yezidî, S. Arabistan 1998.
el-Bennâ, Ahmed b. Muhammed, tthâfu Fudalâi'l-Beşer bi'l-Kırââti'l Erbeaii Aşer, (tahkik, Dr. Şaban Muhammed İsmail), Beyrut ts.
el-Endülüsî, Ebî Abdillah Muhammed b. Şureyh el- Endüliisî, el- Kâfi fi Kıraati's-Seb(tah, Ahmed Mahmud Abdussemi' eş- Şafiî), Beyrut ts.
el- Hafeyân, Ahmed Mahmud Abdussemi', Eşheru'l- Mustalehât, Beyrut 2001.
el- Kâdî, Abdulfettâh, Târîhu'l- Kurrâi'l- Aşereh, (Talik eden, Seyyid Mansûr Ahmed), Mısır 2002.
el- Kâdî, Abdulfettâh el- Budûru'z-Zâhirah fı'l- Kıraati"l-Aşri'l- Mi'ıtevatirah, Mekke 2002, s. 20-23.
el- Muhtar, Muhammed, Târîhu'l-Kırâatfı'l-Meşrig ve7- Meğrib, 2001.
Emin Efendi, Muhammed, Umdetu 'l-Hullân fi İzâhi Ziibdeti 'l-İrfân, İstanbul 1287 Hicri.
Hilmi, Ahmed, Sıratı Mütekîm Dergisi, sayı 148, VI. Cilt.
İbn Cezerî, Muhammed b. Muhammed ed- Dİmeşkî, en- Neşr fi 7- Kırââti 'İ-Aşr, (tas: Ali Muhammed ed-Dabba'), Kahire ts.
İbn Cezerî, Tayyibetu'n-Neşr fi'l-Kırââti'l-Aşr, (tali: Muhammed Temim ez-Za'bî), Medine 1414.
İbn Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime, Beyrut ts.
Muhaysın, Muhammed Salim, el-Muğni fi Tevcihi 'l-Kırâ 'âti 7- Aşri'l-Mütevâtireh, Beyrut 1993.
Müslim, Müslim b. Haccâc el- Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, Nasr, Atiyye Kâbil, Ğâyetu'l- Murîdfiİlmi't-Tecvîd, Kahire 2000, s. 28. Nesâi, Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Sİnân b. Bahr b. Dînâr; Sünenu 'n-Nesaî. Pâluvî, Hamİd b. Abdulfettâh, Zübdetu'lîrfânfi Vucûhi'l-Kıtr'ân, İstanbul ts.
54
İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 13 Yıl: 2011/2
Sehavî, Alemuddîn Ali b. Muhammed, Cemâlu'l- Kura ve Kemâlu'l- Ekırrâ, (tah: Mervan el- Atiyye, Muhsin Ferabe), Beyrut 1997.
Temel, Nihat, Kıraat ve TecvidIstılahları, İstanbul 1997.
Tetik, Necati, Kıraat İlminin Talimi, İstanbul 1990.
Yusuf Efendizâde, Abdullah b. Muhammed, Risâletu'l-Meddât, İstanbul ts. (Bu eser Pâluvî'nin Zübdetu'lîrfân isimli eseriyle birlikte basılmıştır).
55

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com