Buradasınız

Sanat Eğitimi Alan Ve Almayan Lise Öğrencilerinin Erdem Etiği Düzeyleri Üzerine Bir Araştirma

A Study On The Levels Of Virtue Ethics Of High School Students Who Receive Arts Education Or Not

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the survey devoted to understand the nature of the concept “ethics”, It is peculiar to the investigation area of ethics to feel the need to separate the good from bad, the right from the wrong (Dündar, Ekşi ve Yıldız, 2008 : 90 ). It is also known that, the relationship between the concepts of “ethics” and “aesthetics” can be traced back to the ancient Greek philosophers. In this context, studying the effects of arts education,- which happens to be the education of creating the “beautiful one”- on ethical values, will put forth findings that could enlighten the relationship between these two concepts. This study is conducted on the purpose of detecting that if there is a relationship between virtue ethics levels (Helpfulness, showing respect, self control and self assessment) of students who receive arts education or not. This study, which is conducted to put forth the difference between levels of values of the music and visual arts departments’ students of high school of fine arts and sports in a mid-scale city of northern Anatolia, according to their status of receiving art education or not, is suitable for the relational screening model. The population of the study is composed of 6883 students from regular high schools and 180 students from the high school of fine arts and sports in their school year of (2011-2012). The study group is composed of 94 students (59 female, 35 male) from the High School of Fine Arts and 272 (157 female, 115 male) regular high school students, hence 366 students in total. The data were collected from the 94 students who received an intensive arts education and from the 272 students who didn’t receive any education in arts and as a data collecting tool to measure the value levels of students (Helpfulness, showing respect, self control and self assessment) the Scale of Values In Action which was developed by Jennifer Chandra Swaim and later adapted to Turkish by Selma Dündar, Halil Ekşi and Ali Yıldız, was used. For data analysis, to compare the independent sample’s scores related to the dependent variable, one of the non parametric texts, KRUSKALL- WALLIS was used. At the end of the study , no significant difference was found between the levels of virtue ethics of the students according to the school type. In addition to this, significant differences were detected connected to the class variable in two school types.
Abstract (Original Language): 
“Ahlâk kavramının doğasını anlamaya yönelik yolculukta doğrunun yanlıştan, iyinin kötüden ayırt edilmesi gereksinimi etik sorgu alanına özgüdür” (Dündar, Ekşi ve Yıldız, 2008: 90). Etik ile estetik kavramlarının ilişkisinin ise Yunan filozoflarına kadar uzandığı bilinir. Bu bağlamda, güzeli oluşturma eğitimi olan sanat eğitiminin etik değerler üzerine etkisinin araştırılması, bu iki kavram arasındaki ilişkiye ışık tutacak bulgular ortaya koyacaktır. Bu araştırma, örgün olarak sanat eğitimi alan ve almayan öğrencilerin erdem etiği (yardımseverlik, saygı gösterme, özdenetim ve öz değerlendirme) düzeyleri arasında fark olup olmadığını tespit amacıyla yapılmıştır. Doğu Anadolu’nun orta ölçekli bir ilinde eğitim öğretime devam eden ortaöğretim kurumlarından Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinin Resim ve Müzik Bölümü öğrencileri ile Genel Lise öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre, değer düzeyleri arasındaki farkı ortaya koymak üzere yapılan bu araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim ve Müzik Bölümünden 180 öğrenci, Genel Liseden 6883 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretim yapmakta olan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim ve Müzik bölümlerinden 94 (59 kız, 35 erkek), Genel Liseden 272 (157 kız, 115 erkek) olmak üzere toplam 366 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde yoğun bir program ile sanat eğitimi alan 94, genel lisede ise, hiç sanat eğitimi almayan 272 olmak üzere toplam 366 öğrenciden veri elde edilmiş, veri toplama aracı olarak öğrencilerin değer düzeylerini (yardımseverlik, saygı gösterme, özdenetim ve öz değerlendirme) ölçmek için, Jennifer Chandra Swaim tarafından geliştirilen ve daha sonra Selma Dündar, Halil Ekşi ve Ali Yıldız tarafından Türkçeye uyarlanan ve dilsel eşdeğerliliği sağlanan “Aksiyonda Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemin bağımlı değişkene ait puanlarını karşılaştırmak için, ölçekten elde edilen puanların normallik varsayımını sağlamaması nedeniyle non-parametrik testlerden KRUSKAL WALLİS testi kullanılmıştır. Araştırmada okul türüne göre, öğrencilerin erdem etiği düzeyleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ayrıca GSSL ve GL öğrencilerinin kendi içlerinde sınıf değişkenine göre yapılan karşılaştırmada her iki okul türünde de sınıf değişkenine bağlı anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
57-77

REFERENCES

References: 

Arat, N. (1987). Etik ve Estetik Değerler.İstanbul: Say Yayınları.
Aristoteles (1993). Poetika. ( Çev. İ.Tunalı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, No. 16, 9-27, Aralık.
Aslan, M. (2009). Değerler Eğitiminde Kahramanlardan Yararlanma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
Buyurgan, S., & Kumral, Ç. (2007). Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitim Neden Yer Almalıdır?. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Debarbıeux, E. (2009). Okulda Şiddet Küresel Bir Tehdit . ( Çev. İ. Yergüz). (Birinci baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
Dündar, S., Ekşi, H., & Yıldız, A. (2008). Aksiyonda Değerler Ölçeği Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi. Sayı 15. Cilt 6 sf 89-114.
Efilti, E. (2006). Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık ve Denetim Odağının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25 Haziran 2011 tarihinde http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Erkan%20EF%C4%B0LT%... adresinden alınmıştır.
Erbay, M. (1997). Sanat Eğitiminin Önemi. Anadolu Sanat Dergisi, 7, 50-56.
Gençaydın, Z. (1990). Sanat Eğitiminin Düşünsel Temelleri. Ortaöğretim Kurumlarında Resim –İş Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Şafak Matbaacılık.
Genç, S. Z., & Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve Yeni Eğitim Paradigmasi. Sosyal Bilimler Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 9,89-102.
Gömleksiz, M. N. (2007). Lise Öğrencilerinin Toplumsal Değerlere İlişkin Tutumları (Elazığ İli Örneği), Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu(26-28 Kasım 2004), 727-741, İstanbul.
Koca, A. İ. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Değerleri ve Bireysel Özellikleri ile Kariyer Tercihleri Arasindaki İlişki: Çukurova Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Kurbanov, B. Ahlaki Değerler ve Sanat. 5 Temmuz 2011 tarihinde http://www.hakveadalet.com/ahlaki-degerler-ve-sanat adresinden alınmıştır.
O.Taşkesen, S. Kanat,.. / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), (2012), 58-77
75
MEB. (2011) . 18. Milli Eğitim Şurası. 05 Ekim 2011 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/suralar.aspx- adresinden alınmıştır.
MEB Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü. (2007). Şiddet İçermeyen Eğitim. Ankara: Araştırma Raporu. 13 Nisan 2010 tarihinde http://yee.meb.gov.tr/dokuman/Sidicegitim.pdf adresinden alınmıştır.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2010). İlk Ders Genelgesi. 13 Eylül 2011 tarihinde. www.meb.gov.tr/ttkb adresinden alınmıştır.
MEB. (2006). Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltıması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Öğülmüş, S. (1995). Okullarda (Liselerde) Şiddet ve Saldırganlık. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Raporu.
Özensel, E. (2007).Liseli Kız ve Erkek Öğrencilerin Değer Yargıları ve Türk Toplumunun Temel Toplumsal Kurumlarına Bakış Açıları. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. 26-28 Kasım 2004-İstanbul.
Sağnak, M. (2007).Orta Öğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okulun Örgütsel Değerlerine İlişkin Algıları İle Kişisel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyleri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. 26-28 Kasım 2004-İstanbul.
Taşkesen, O. (2010). Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Resim Bölümleri İle Genel Liselerde Verilen Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Şiddete Yönelik Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Türk, İ. (2009). Değerler Eğitiminde Saygı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Tunalı, İ. (2010). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yetkin, S. K. (1968). Güzel Sanatların Eğitimindeki Yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1), 125.
Yolcu, Enver. (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara:Nobel Yayın Basım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com