Buradasınız

Farklı Statüdeki Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri

The Personal Features of Students in the Department of Physical Education at Different Statues

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to put out whether there is or not the meaningful differences between national sportsman and the students who only entered the lessons in Physical Education and Sports High School at Gazi University. The group of 18-25 years old students who are male and female, total of 246 is divided into two groups 122 national sportsmen and 124 unnational sportsmen have been taken into the research in random method in 1998-1999 education year. The knowledge about the subjects has been gathered by the survey that is developed by the researcher. The survey method that its confidence and validity Hacettepe Personality Inventory has been made by Özgüven in 1982, has been used in order to determining the adaptation level of the subjects. The data collected from the inventory has been analysed and their classification has been made and the group's average of arithmetic (X), standard deviation (S) and number of individual (n) have been found.The differences between the average of aritmetic of groups have been controlled by t test in order to find it meaningful or not. The significant level of this research has been accepted in (0.5), it was not found any significant differences between adaptation level, sexuality, individual and team games of national and unnational sportsmen according to the data.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacıGazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okuyan milli sporcular ile sadece beden eğitimi derslerine katılan öğrencilerin kişilik özellikleri bakımından anlamlıbir fark olup olmadığınıortaya koymaktır. Araştırmaya 1998-1999 öğretim yılında 18-25 yaşgrubu okula devamlı122 milli sporcu, 124 milli olmayan kız ve erkek toplam 246 öğrenci seçkisiz örneklem yöntemi ile uygulamaya katılmıştır. Deneklere yönelik bilgiler, araştırmacıtarafından geliştirilen anket formu ile elde edilmiştir. Deneklerin kişilik özelliklerinin tespiti için Özgüven 1982 tarafından geliştirilen geçerliliği, güvenilirliği test edilmişHacettepe Kişilik Envanteri uygulanmıştır. Envanterlerden elde edilen bilgiler analiz edilip sınıflandırılmışdaha sonra her bağımsız değişkenle ilgili grupların aritmetik ortalaması(X) standart sapması(S) ve birey sayısı(n) bulunmuştur. Grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlıolup olmadığıt testi ile kontrol edilmiştir. Bu araştırmada manidarlık düzeyi (0.5) olarak kabul edilmiş, elde edilen bulgulara göre milli sporcular ile milli olmayan sporcular arasındaki kişilik özellikleri, cinsiyet, ferdi ve takım sporu yapma, milli olup olmama değişkenleri arasında manidar bir fark bulunmamıştır.

REFERENCES

References: 

Adasal, R. (1977). Medikal Psikoloji. İstanbul: Minnetoğlu Yayınları.
Aslan, R. (1978). Beden Eğitimi Bilgileri. Eğitim Enstitüleri Beden Eğitimi Bölümü.
Yaykur Yayınları.
Açikada, C;Ergen, E (1986). Psikolojik antraman. Bilim ve Teknik, IX 222
Başer, E. (1986). UygulamalıSpor Psikolojisi. Performans Sporunda Psikolojinin Rolü.
Spor Genel Müdürlüğü Yayınları.
Bayar, P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri. YayınlanmamışYüksek Lisans tezi.:
Ankara Üniversitesi Ankara
Bilge, F. (1990). Sporcuların Psikolojik İhtiyaçları. YayınlanmamışYüksek Lisans
Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
Craighead, D.J., G. Privette; F. Vallianos ve D. Byrkit. (1986). Personality
Characteristics of Basketboll Players, Starters and Non-Starters.
International Journal of Sport Psychology.17,110-119.
Ellison, K. ve J. Freischlag. (1975). Pain Tolorance, Arousal and Personality
Relationships of Athletes and Nonathletes. The Research Quarterly, 46, 250-255.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: H.Ü. Basımevi.
Fletcher, R. ve L. Dowell. (1971). Selected Presonality Characteristics of High School
Athletes and Nonathlete. Journal of Psychology. 77, 39-41.
Fişek, K. (1978). KarşılaştırmalıSpor Yönetimi. Ankara: 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Akademisi Ders Notları(Teksir).
Fişek, K. (1980). Spor Yönetimi. Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
Gökdoğan, Ç.F. (1988). Ortaöğretime Devam Eden Ergenlerde Beden İmajından
Hoşnut Olma Düzeyi.YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. Ankara: A.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı1 (2003) 175-191 191
Gökmen, H. (1981). Fiziksel ve Devinimsel Gelişimin Zihinsel Gelişim ile Akademik
Başarıya Etkisi. On Yaşındaki İlkokul Öğrencileri Üzerinde Deneysel Bir
Araştırma.Ankara: Ankara Üniversitesi
Gökmen, H.; A. Açikalin; N, Koyuncu ve Z. Saydar. (1985). Yüksek Öğrenim
Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerini Gerçekleştirme Düzeyleri.
Ankara: MEB.
Johnson, J.S. (1982). Sports Participation and Psychological Adjustment. International
Social Science Journal.34(2), 273-76.
Kızıltan, G. (1982). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini
Etkileyen Etmenler. YayımlanmamışDoktora Tezi. Ankara: H.Ü. Eğitim
Fakültesi.
Koruç, Z. ve P. Bayar. (1989). Sporun Kişilik Üzerine Etkileri. Ankara: Araştırma
Raporu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü.
Onur, B. (1985). Ergenlik Psikolojisi. Ankara: Hacettepe TaşKitapçılık Ltd. Şti.
Yiğit, Z. (1983). Beden Eğitimi ve Spor. Ankara: B.T. Genel Müdürlüğü. Gençlik ve
Spor Dergisi.
Yörükoğlu, A. (1982). Çocuk Ruh Sağlığı. 4. Baskı. Ankara: Türkiye İşBankasıKültür
Yayınları. s. 215-277.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com