Buradasınız

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Farkındalıklarıve Bilgi Düzeyleri

Primary Teacher Training Students’ Levels Of Awareness and Knowledge About Global Warming

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to explore primary teacher training students’ levels of awareness and knowledge about global warming. The sample consisted of 92 primary teacher training students. To reveal students’ levels of awareness and knowledge, a test composed of four open-ended questions was developed and validated by researchers. Data from the test, that is, student written documents, were analysed individually through content analysis. The findings indicated that the majority of the students have low level of awareness and knowledge about global warming.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin “Küresel Isınma" konusundaki farkındalıklarınıortaya koymayıamaçlamaktadır. Örneklem olarak, Sınıf Öğretmenliğinden 92 birinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarınıortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından dört açık uçlu sorudan oluşan bir test geliştirilmiştir. Bu testten elde edilen öğrenci yazılımateryalleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun küresel ısınma konusunda düşük bir farkındalık seviyesine sahip olduklarıtespit edilmiştir.
249-263

REFERENCES

References: 

Bahar M. ve Aydın F. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sera Gazlarıve Global
Isınma ile İlgili Anlama Düzeyleri ve HatalıKavramlar. V Ulusal Fen Bilimleri
ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Boyes, E., & Stanisstreet, M., (1993), The “greenhouse effect”: Children’s perceptions
of causes, consequences and cures, International Journal of Science Education,
15(5), 531–552.
Bozkurt O. ve Aydoğdu M. (2004). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ozon
Tabakasıve Görevleri Hakkındaki Kavram Yanılgılarıve Oluşturma Şekilleri.
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 369-376.
Flavin, C. (1990). Slowing Global Warming,American Forests, May-June, 37, 46
Groves, Fred H. and Pugh, Ava F. (1996). The Relationship Of College Student
Perceptions Of Global Warming To Nine Demographic Variables. Annual
Meeting of The National Association for Research in Science Teaching
Harris Interactive. (2002). Majorities Continue to Believe in Global Warming and
Support Kyoto Treaty Harris Interactive.

http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/printerfriend/index.asp?PID....
(May 8, 2007)
Jones, P. D., T. M. L. (1990). Wingley,Global warming Trends, Sci. Am. 263 (2):84
Leiserowitz, A. (2003). American Opinions On Global Warming University of Oregon
Survey Research Laboratory, http://osrl.uoregon.edu/projects/globalwarm.
(May 8, 2007)
Öztürk, K. (2002). Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye’ye olasıetkileri, Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 22(1), 47-65.
Palmer J. A. (1994). Acquisition of Environmental Subject Knowledge in Pre-school
Children: An International Study. Children’s Environments, 11(3), 41-53.
Pekel F. O. and Ozay E. (2005). Turkish High School Students’ Perceptions of Ozone
Layer Depletion. Applied Environmental Education and Communication,
4:115–123

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com