Buradasınız

Biyoloji Eğitiminde 1998-2007 YıllarıArasında Uygulanan Programın Alan Ve Öğretmenlik Bilgisi Yönünden İncelenmesi

Examination of the Program of Biology Education, Which Were Executed Between 1998 and 2007, in Terms of Subject Matter Knowledge and Pedagogical Content Knowledge

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is to investigate the program of biology education, which were valid between 1998 and 2007, in terms of subject matter knowledge and pedagogical content knowledge. For this aim, firstly, 30-question Biology Subject Matter Knowledge Achievement Test (BSMKAT) and similarly 30-question Pedagogical Content Knowledge Achievement Test (PCKAT) were administered as a pre-test on 22 student biology teachers, who enrolled in 2002, at Gazi University after they completed the first part including the courses about biology subject matter knowledge (January 2006). Then, same tests were used as a post test, after student biology teachers completed the second part including the lessons about pedagogical content knowledge (May 2007). According to the results of this study, it was observed that there was no significant relation between the points of biology subject matter knowledge (BSMK) and pedagogical content knowledge (PCK) of student teachers and that there were a significant increase both in BSMK and in PCK. Nevertheless,the fact that the mean achievement percentage was around 50 % displayed that there were crucial deficiencies about the quality of biology education implemented between 1998 and 2007.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacıbiyoloji eğitiminde 1998 yılında yapılandırılan ve 2007 yılına kadar geçerli olan programıalan ve öğretmenlik bilgisi yönünden incelemektir. Bu amaçla 2002 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği programına dahil olan 22 öğretmen adayına, alan bilgisi derslerinin tamamlandığı3,5. yılın sonunda (Ocak 2006) 30 soruluk Biyoloji Alan Bilgisi BaşarıTesti (BABBT) ve yine 30 sorudan oluşan Öğretmenlik Bilgisi BaşarıTesti (ÖBBT) ön test olarak uygulanmışve daha sonra aynı bireylerin öğretmenlik formasyon derslerini almasınıtakiben 5. yılın sonunda (Mayıs 2007) ön test olarak kullanılan testler son test olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının alan bilgisi başarıpuanlarıile öğretmenlik bilgisi başarıpuanlarıarasında anlamlıbir ilişkinin bulunmadığı, hem alan bilgisi hem de öğretmenlik bilgisi yönünden anlamlıderecede artışların olduğu gözlenmiştir. Ancak her iki bilgi türünde de başarıortalamalarının %50 civarında kalması1998-2007 yıllarıarasında uygulanan biyoloji eğitimi programının niteliği hakkında önemli eksikliklerin bulunduğunu göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Aksu, M. (2005) Eğitim Fakültelerinin Değişen Rolleri ve Avrupa Boyutu. Eğitim
Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçlarıve Öğretmen Yetiştirme
Sempozyumunda SunulmuşBildiri. Gazi Üniversitesi. Ankara.
Algur, Ş. (2002). 1997 Yılında YÖK Tarafından Başlatılan Eğitim Fakülteleri’ndeki
Yeniden Yapılanma Uygulamasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
Atasoy, B. (2005). Eğitim Fakülteleri’nin ÖSS ve KPSS PuanlarıYönünden
Karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçlarıve
Öğretmen Yetiştirme Sempozyumunda SunulmuşBildiri. Gazi Üniversitesi.
Ankara.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,
Güllaç, E. T. (2003). Eğitim Fakülteleri’nde Yeniden Yapılanma ve Öğretim Hedefleri.
YayınlanmamışDoktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir
Kuru, M. (2005). Eğitim Fakülteleri’nde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları. Eğitim
Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçlarıve Öğretmen Yetiştirme
Sempozyumunda SunulmuşBildiri..Gazi Üniversitesi. Ankara
Ünsal, H. (2001). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri’nde Uygulanmakta Olan Yeni
Öğretmen Yetiştirme Modelinin Fakülte ve Bölüm Değişkenlerine Göre
İncelenmesi. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara
Üstüner, M. (2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen
Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
5 (7).
Vygotsky, L (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological
Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press,

YÖK, (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden
Düzenlenmesi. YÖK Raporu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com