Buradasınız

Farklı Çevre Koşulları ile Sulama Suyu Tuzluluğu İlişkilerinin Domatesin Büyüme, Gelişme, Verim ve Kalitesi Üzerindeki Etkileri

Influence on Yield and Development, Growth of Tomato Intreaction Different Greenhouse Environmental Conditions and Irrigation Water Salinity

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) is one of the most important horticultural crops in the greenhouse. In terms of human health, tomato fruit is a major component of daily meals in many countries and constitutes an important source of minerals, vitamins, and antioxidant compounds. Determination of interaction between different environment conditions and irrigation water applying indoor grenhouse is complex . İn this study, We conclude this review by identifying environmental factories and irrigation water salinity management practices that could improve greenhouse fruit quality without yield reduction.
Abstract (Original Language): 
Domates seralarda en fazla yetiştirilen ürünler arasında en başlarda yer almaktadır. İnsan sağlığı açısından yararlı olan antioksidant bileşikleri, vitaminleri ve mineralleri önemli ölçüde içerdiği için domates pek çok ülkede günlük yemeklerin temel içeriğini oluşturmaktadır. Sera yetiştiriciliğinde gerek kalitesi düşük suların kullanımı gerekse topraksız tarım tekniğinde besin çözeltisinin çevrimi sonucu tuzluluk sorunları ortaya çıkmaktadır. Tuzluluk ise belirli bir düzeyden sonra verimde düşüşlere neden olmakta ve iyi yönetilememesi durumunda sürdürülebilir tarımı engellemektedir. Yapılan çalışmalar farklı çevre şartlarında bitkilerin tuzluluğa karşı verdikleri tepkilerin de farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, daha az verim kaybıyla daha kaliteli ürün elde edebilmek için seralarda gerekli yönetim kararlarının alınmasına yardımcı olabilmek amacıyla farklı çevre şartları ve tuzlulukta yapılan araştırma sonuçları özetlenmeye çalışılmıştır

REFERENCES

References: 

Aldrich, R. A., 1984. Environmental Principles of Plant Growth Structures in: Environmental Control of Agricultural Buildings. The Avi Publicationing Company inc.
Ayers, R.S. and Westcot, D.W., 1989. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29, Rome.
Besford, R.T., Ludwing, L.J. and Withers, A.C., 1990. The Greenhouse Effect: Acculimination of Tomato Plants Growing in High CO2 , Photosynthesis and Ribulose-1, 5 Bis Phsophate Carbxylase Protein, Journal of Experimental Botany 41 ,pp. 925-931.
Bruggink, G. T., Schouwink, H. E. and Coolen, E., 1987. Effects of Different Day and Night Osmotic Pressure of The Nutrient Solution on Growth, Water Potantials and Osmotic Potantials of Young Tomato Plants in Soilless Culture. Soilless Culture, 3, 9 – 19.
Cemek, B. and Apan, M. 2001. CO2’ in Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkisi. OMÜ Zir Fak. Dergisi, 200, 16(1):79:88.
DeHayr, R., Diatloff, N. and Gordon, I., 1997. Irrigation water quality, salinity and soil structure stability. Resource Sciences Center, NRQ 97089, ISSN 1327-5364, The State of Queensland.
Dişli, Y., 1997. Antalya İli Kale (Derme) İlçesi Yer altı Sulama Suyu Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üni. Fen Bilimleri Ens. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Konya.
Dorais, M., Papadopoulos, P. A. and Gosselin, A., 2001. Influence of Electric Conductivity Management on Greenhouse Tomato Yield and Fruit Quality. INRA, EDP Sciences Agronomie 21, 367 – 383.
Doorenbos, J. and Kassam, A.H., 1986. Yield response to water, FAO Irrigation and Drainage Paper 33, Rome.
Ehret, D. L., Ho, L. C., 1986. The Effect of Salinity on Dry Matter Partitioning and Fruit Growth in Nutrient Film Culture. J. Hortic. Sci. 61, 361 – 367.
Eriş, A., 1990. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Ü. Ziraat Fak. Ders Notları No: 11, II. Baskı, Bursa.
Fernández-García, N., Martínez, V. and Carvajal, M., 2004. Effect of salinity on growth mineral composition and water relations of grafted tomato plants. J. Plant Nutr. Soil Sci., 167: 616-622.
Gosselin, A. and Trudel, M. J., 1983. Interactions Between Air and Root Temperatures on Greenhouse Tomato: II. Mineral Composition of Plants. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 108, 905–909.
A.ÜNLÜKARA, B.CEMEK, S.KARADAVUT
23
Hoffman, G.J. and Rawlins, S.L., 1971. Growth and water potential of root crops as influenced by salinity and relative humudity. Argon. J. 63: 877-880. Hoffman, G.J. and Jobes, J.A., 1978. Growth and water relations of cereal crops as influenced by salinity and relative humudity. Argon. J. 70: 765-769. Hoffman, G.J., Howell, T.A. and Solomon, K.H., 1992. Management of Farm Irrigation Systems. ASAE Monograph number 9 published by ASAE. Johnson, R. W., Dixon, M. A. and Lee, D. R., 1992. Water Relations of The Tomato Fruit During Growth. Plant Cell Environ. 947 – 953. Kendirli, B. ve Çakmak, B., 2005. Sulanan arazilerde problemler ve çözüm önerileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi Türk Tarım, 164: 28-33. Maas, E.V. and Hoffman, G.J., 1977. Crop salt tolerance-current assesment. J. Irrigation and Drainage Division., ASCE 103 (IR2): 115. Nederhoff, E., 1999. Effects of Different Day/Night Conductivities on Blossom – End Rot, Quality and Production of Greenhouse Tomatoes. Acta. Hort. 481, 495 – 502. Öztürk, H.H. and Başçetinçelik, A., 2002. seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat odaları Birliği, yayın No:227, Ankara. Rhoades, J.D., 1990. Diagnosis of Salinity Problems and Selection of Control Practices. In: Tanji, K.K. Agricultural Salinity Assesment and Management. Published by American Society of Civil Engineers, 619 pp, New York. Rhoades, J.D., Kandiah, A. and Mashali, A.M., 1992. The use of saline waters for crop production. FAO Irrigation and Drainage Paper 48, Rome. Shalhevet, J. and Yaron, B., 1973. Effect of soil and watet salinity on tomato quality. Plant and Soil, 39: 285-292. Sonneveld, C. and Welles, G., 1988. Yield and Quality of Rockwool – Grown Tomatoes as Affected by Variations in EC–Value and Climatic Conditions. Plant and Soil 111, 37–42. Soria, T. and Cuartero, J., 1997. Tomato Fruit Yield and Water Consumption With Salty Irrigation. Acta. Hort. 458, 215 – 219. Sönmez, İ.and Kaplan M., 2004. Demre Yöresi Seralarında Toprak Ve Sulama Sularının Tuz İçeriğinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 155–160. Stanghellini, C., Li, Y. L. and Challa, H., 2001. Effect of EC and Transpiration on Production of Greenhouse Tomato. Sci. Hort. 88, 11–29. Stanghellini, C. and Li, Y. L., 2001. Analysis of The Effect of EC and Potantial Transpiration on Vegetative Growth of Tomato. Sci. Hort. 89, 9–21. Tanji, K.K., 1990. Agricultural Salinity Assesment and Management. Published by American Society of Civil Engineers, 619 pp, New York. Uzun, S., 1999. Sıcaklık ve Işığın Bitki Büyüme, Gelişme ve Verimine Etkisi (III. Verim). O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi 15 (1): 105–108, Samsun. Van Ieperen, W., 1996. Effects of different day and night salinity levels on vegetative growth, yield and quality of tomato. J. Horti. Sci. 107, 387-390. Yurtseven, E., Kesmez, G.D. and Ünlükara, A., 2005.The effects of water salinity and potassium levels on yield, fruit quality and water consumption of a native central anatolian tomato species (Lycopersicon esculentum). Agricultural Water Management, 78:128-135.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com