Buradasınız

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu

Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, fish consumption of households in Almus County of Tokat province was investigated. Data were collected from 104 households via survey in May 2009. Households were divided into three income groups and fish consumption were evaluated taking into account these income groups. According to research findings, fish consumption per capita was 14.71 kg. The most consumed fish type were inland fishes (especially rainbow and carp). Consumers generally buy fish from fixed fish sellers. Great majority of the fish consumption by households are normal and they generally consume fish in winter season. While buying fish the most important factor is freshness. Great majority of the households (90.43%) consume fish in fresh.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Tokat-Almus ilçesinde hanelerin balık tüketim durumları incelenmiştir. Veriler Mayıs 2009 tarihinde 104 haneden anket yoluyla elde edilmiştir. İncelenen haneler gelir grupları itibariyle 3 farklı gruba ayrılmış ve balık tüketimine ilişkin değerlendirmeler bu gelir grupları itibariyle yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; kişi başına yıllık balık tüketim miktarı 14.71 kg olup, en fazla içsu balıkları (özellikle alabalık ve sazan) tüketilmektedir. Tüketilen balıklar daha çok sabit satıcılardan satın alınmaktadır. Ailelerin çoğunluğunun balık tüketimlerinin normal olduğu ve daha çok kışın balık tükettikleri belirlenmiştir. Balığın taze olması, satın alınmasındaki en önemli faktör olarak belirlenmiştir. Ailelerin büyük çoğunluğu (%90.43) balığı taze olarak tüketmektedirler.
35-43

REFERENCES

References: 

Anonim, 2002. DİE, Fishery Statistics, Ankara.
Anonim, 2007. Zirai ve İktisadi Rapor 2003-2006. TZOB
Yayını No:265, Ankara.
Anonim, 2009. www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi:
22.06.2009)
Arık Çolakoğlu, F., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın,
Ç. ve Ormancı, H.B., 2006. Çanakkale İlindeki Su
Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi.
E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23-Ek (1/3): 387-392.
Baş, T., 2008. Anket. Araştırma Yöntemleri Dizisi:2,
Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara.
Çivi, H., Gürler, A.Z., Esengün, K. ve Karkacıer, O.,
1993a. Tokat İli Merkezinde Yaşayan
Hanehalklarının Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir
Araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1):
108-115.
Çivi, H., Gürler, A.Z., Esengün, K. ve Karkacıer, O.,
1993b. Tokat İli Merkezinde Yaşayan
Hanehalklarının Beyaz Et Tüketimi Üzerine Bir
Araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1):
116-122.
Elbek, A.G., İşgören Emiroğlu, D. ve Saygı, H., 1997.
Balık Tüketimi ve Tüketimine Yönelik Survey.
Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir,
431-439.
FAO, 2004. Fisheries Department. Databases and
Statistics. (http:www.fao.org/fi/statist/statist.asp)
Gujarati, D. N. 1995: Basic Econometrics. 3rd edition,
McGraw - Hill, Inc.: New York.
Koç, A., Aktaş, E. ve Akdemir, Ş., 1996. Adana Şehir
Merkezinde Ailelerin Et Tüketim ve Satın Alma
Davranışları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.
Koç, A. ve Oğuz, C., 1997. Et Tüketimi ve Harcama
Esneklikleri: Konya İli Şehir Merkezinde Bir
Yatay-Kesit Çalışması. Türk Tarım ve Ormancılık
Dergisi, 21(2):157-164.
Mirer, T. W. 1995: Economic Statistics and Econometrics.
3rd edition, Prentice Hall, Inc.: New Jersey.
Öztürk, A., Boztepe, S. ve Kara, M.K., 1991. Konya’daki
Balık Tüketimi Üzerine Bir Araştırma. S.Ü. Ziraat
Fakültesi Dergisi, 1(1):123-128.
Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K. ve Katağan, T., 2006. İzmir
Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve
Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı. E.Ü. Su Ürünleri
Dergisi, 23(1-2):133-138.
Sayılı, M., Esengün, K., Kayım, M. ve Akça, H., 1999.
Tokat-Merkez İlçede Balık Tüketimini Etkileyen
Faktörlerin Ekonometrik Analizi. GOÜ Ziraat
Fakültesi Dergisi, 16(1): 9-28.
Yıldırım, İ., Acar, İ. ve Uluat, Ş., 1998. Van İli Merkez
İlçede Kırmızı Et Tüketim Yapısı. Doğu Anadolu
Tarım Kongresi, Cilt:2, 14-18 Eylül, Erzurum, 1636-
1644.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com