Buradasınız

Askeri doktorların örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin analizi

The analysis of relationship between organizational justice perception and organizational commitment of military physicians From the organizational point of view, the justice perception o

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
From the organizational point of view, the justice perception of employees is an important issue. The employees can react in a way that causes critical results and quit their job when they loose their commitment to the organization due to their justice perception. The results of these reactions can cause more critical problems for the healthcare organizations. In this study, the evaluation of the organizational justice perception of military physicians was made with the “Organizational Justice Measurement” including 17 statements. “Organizational Commitment Questionnaire” including 23 statements was used to measure the military physicians’ organizational commitment. A total of 900 physicians who were working in 39 military hospitals of Turkish Health Commandership from different regions of Turkey formed the universe of the study. Quantitative research and survey method was used in this study. The highest relationship (r=0.54) was found between procedural justice dimension and organizational commitment dimensions of emotional commitment and normative commitment while a relation of r=0.43 was found among continuity commitment and distributive commitment.
Abstract (Original Language): 
Çalışanların adalet algıları, örgütler açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü çalışanlar adalet algılarına göre, ciddi sonuçlar doğuran tepkiler gösterebilmekte, örgüte bağlılıkları azalarak işten ayrılabilmektedirler. Bu tepkilerin sonuçları, sağlık işletmelerinde çok daha ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada askeri doktorların örgütsel adalet algılarını ölçmek için 17 önermeden oluşan Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Askeri doktorların örgütsel bağlılıklarını ölçmek için 23 önermeden oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. TSK Sağlık Komutanlığına bağlı olan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 39 asker hastanesinde görevli toplam 900 doktor çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, temelde nicel verilere dayalı araştırma ve ölçme yöntemi (anket) kullanılmıştır. Örgütsel bağlılığın boyutlarından duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ile en güçlü ilişkiye işlemsel adalet boyutunun sahip olduğu (r=0.54), devam bağlılığı ile dağıtımsal adalet boyutu arasında r=0.43 düzeyinde bir ilişkiye rastlandığı görülmüştür.
9-16

REFERENCES

References: 

1. Luthans F. Organizational behavior. 3rd ed. New York:
McGraw Hill Co, 1981: 197-226.
2. Greenberg J. The quest for justice on the job: essays
and experiments. Thousand Oaks. California: Sage
Publications Inc, 1996; 24-57.
3. Barling J, Phillips M. Interactional, formal and
distributive justice in the workplace: an exploratory
study. J Psychol 1993; 127: 649-656.
4. İnce M, Gül H. Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel
bağlılık. Konya: Çizgi Kitapevi, 2005: 16-41.
5. İşcan ÖF, Naktiyok A. Çalışanların örgütsel
bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık
ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi S.B.F
Dergisi 2004; 59: 181-201.
6. İşbaşı JÖ. Çalışanların yöneticilerine duydukları
güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının
vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü. Yönetim
Araştırmaları Dergisi 2001; 1: 51-73.
7. Moon H, Kamdar D. Me or We? The role of personality
and justice as other-centered antecedents to innovative
citizenship behaviors within organizations. J Appl
Psychol 2008; 93: 84-94.
8. Jahangir N, Akbar M, Begum N. The role of social power,
procedural justice, organizational commitment, and
job satisfaction to engerder organizational citizenship
behavior. ABA Journal 2006; 26: 21-36.
9. Parker RJ, Kohlmeyer JM. Organizational justice and
turnover in public accounting firms. A Research Note.
Account Org Soc 2005; 30: 357-369.
10. Kwak A. The relationships of organizational injustice
with employee burnout and counterproductive work
behaviors: equity sensitivity as a moderator. PhD.
Thesis, Central Michigan University. 2006.
11. Ramamoorthy N, Flood PC. Gender and employee
attitudes: the role of organizational justice perceptions.
Brit J Manage 2004; 15: 247-258.
12. Beugre CD. Understanding organizational justice and its
impact on managing employees: an African perspective.
Int J Hum Resour Man 2002; 13: 1091-1104.
13. Robinson KL. The impact of individual differences
on the relationship between employee perceptions
of organizational justice and organizational outcome
variables. PhD dissertation. California School of
Organizational Studies Alliant International University.
San Diego, 2004.
14. Folger R, Cropanzano R. Organizational justice and
human resource management. USA: Sage Publications
Inc, 1998.
15. Anderson, D, Shinew, K. Gender equity in the context
of organizational justice: a closer look at a reoccurring
issue in the field. J Leisure Res 2003; 35: 228-247.
16. Kim WG, Leong JK, Lee YK. Effect of service orientation
on job satisfaction, organizational commitment and
intention of leaving in a casual dining chain restaurant.
IJ HOSMAN 2005; 24: 171-193.
17. Riketta M. Organizational identification: a metaanalysis. J Vocat Behav 2005; 66: 490-510.
18. Wasti A. Commitment profiles: combinations of
organizational commitment forms and job outcomes.
J Vocat Behav 2005; 67: 290-308.
19. Kondratuk TB, Hausdorf PA, Korabik K, Rosin HM.
Linking career mobility with corporate loyalty: how
does job change relate to organizational commitment. J
Vocat Behav 2004; 65: 332-349.
20. Dawley DD, Stephens RD, Stephens DB. Dimensionality
of organizational commitment in volunter workers:
chamber of commerce board members and role
fulfillment. J Vocat Behav 2005; 67: 511-525.16 • Mart 2011 • Gülhane Tıp Derg Cihangiroğlu
21. Powell DM, Meyer JP. Side-bet theory and the threecomponent model of organizational commitment. J
Vocat Behav 2004; 65: 157-177.
22. Meyer JP, Allen NJ. A three-component conceptualization of organizational commitment. Hum Resour
Manag 1991; 1: 61-89.
23. Colquitt JA, Conlon DE, Porter CO, Wesson MJ, Ng KY.
Justice at the millennium: a meta analytic review of 25
years of organizational justice research. J Appl Psychol
2001; 86: 386-400.
24. Ambrose M, Hess LR, Ganesan S. The relationship between justice and attitudes: an examination of justice
effects on event ond system-related attitudes. Organ
Behav Hum 2007; 103: 21-36.
25. Hoxley M. Measuring UK construction professional
service quality: what, how, when and who. I J Quality
& Reliability Management 2000; 17: 511-526.
26. Yazıcıoğlu İ, Topaloğlu İG. Örgütsel adalet ve bağlılık
ilişkisi: konaklama işletmelerinde bir uygulama. İşletme
Araştırmaları Dergisi 2009; 3: 3-16.
27. Çekmecelioğlu H. İş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarının işten ayrılma niyeti ve verimlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: bir araştırma”, İş, Güç
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 2006; 8:
153-168.
28. Meyer JP, Stanley DJ, Herscovitch L, Topolnytsky L.
Affective, continuance, and normative commitment to
the organization: a meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. J Vocat Behav 2002; 61: 20-52.
29. Altıntaş FÇ. Bireysel değerlerin örgütsel adalet ve
sonuçları ilişkisinde yönlendirici etkisi: akademik personel üzerinde bir analiz. 9 Eylül Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi 2006; 7: 19-40.
30. Özmen NT, Arbak Y, Özer PS. Adalete verilen değerin
adalet algıları üzerindeki etkisinin sorgulanmasına
ilişkin bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi 2007;
7: 17-33.
31. Orpen C. The effect of organizational commitment on
the relationship between procedural and distributive
justice. J Soc Psychol 1994; 134: 134-136.
32. Organ DW. Personality and organizational citizenship
behavior. J Manage 1994; 20: 465-478.
33. Schappe SP. The influence of job satisfaction, organizational commitment and fairness perception on organizational citizenship behavior. J Psychol 1998; 132:
277-290.
34. Lambert E. The impact of organizational justice on correctional staff. J Crim Just 2003; 31: 155-168.
35. Moorman RH. Relationship between organizational
justice and organizational citizenship behaviors: do
fairness perceptions influence employee citizenship? J
Appl Psychol 1991; 76: 845-855.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com