Buradasınız

Bir Hastanede Ev İdaresi Hizmetlerinde Çalışan Personelin İşYaparken Sağlığını Korumaya Yönelik AldıklarıÖnlemlerin ve KarşılaştıklarıSağlık Problemlerinin İncelenmesi

The Study of The Problems Encountered and the Measures Taken by The Personel Working at a Housekeeping Service at a Hospital To Prevent Their Health

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been planned and carried out to determine the problems encountered by the personel working at the housekeeping service of a hospital. All the personel who have been performing the cleanning duty of a hospital which is in the boundaries of the municipality of Ankara and who have acceped the interview have been taken to this sectional and descriptive study. It has been found out that all personnel analyzed in study have been taken under education and it has been discovered that among the subjects taught to these personnel lessons about cleaning materials (100.0%) and using cleaning equipments (99.2%) are the leading subjects. All the personnel have stated that they have taken measurer to avoid helath problems and they have been collecting the wastes according to the hygiene rules and they have been using the cleaning materials carefully so as to prevent their skin and body from the hazardous effects of them and that they change their uniforms after the job. However, althoug all the personnel have been assigned to inservice training and have been informed about the occupational securtiy. It has been determined that 19 of the personnel (7.8%) have had some health problems related to the job they are doing. Among the health problems suffered allergy on hands (36.8%), backache (31.6%) and infections (15.7%) are the mostly stated problems.the heaviness of the equipments (36.9), the damage of the detergent used (26.3%) and collecting the wastes without a glove have been stated as the main reason of the problems expressed. Althougt all the personnel have stated that they have been assigned to inservice training and informed about their work, there are still some health problems suffered by the workers, so it means that it is necessary to achieve continuity in education.
Abstract (Original Language): 
Araştırma bir hastanede ev idaresi hizmetlerinde çalışan personelin karşılaştığı sağlık problemlerini belirlemek amacıyla planlanmışve yürütülmüştür. Bu kesitsel ve tanımlayıcıaraştırmaya Ankara İli Büyükşehir Belediye sınırlarıiçinde yer alan bir hastanede gündüz vardiyasında çalışan temizlik işini fiilen yürüten ve görüşmeyi kabul eden tüm ev idaresi personeli (n=243) alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan personelin tamamının sağlığınıkorumaya yönelik hizmet içi eğitim aldığı, eğitim alınan konular arasında temizlik maddeleri (%100.0) ve araç-gereç kullanımı(%99.2) konularınıbelirtenlerin önde geldiği saptanmıştır. Personelin tamamısağlık problemi karşılaşmamak için önlem aldığınıve önlem olarak da atıklarıhijyen kurallarına uygun olarak topladıklarını, temizlik maddelerinin kullanımında cilde ve vücuda vereceği zararlardan korunduklarını, işelbisesini işbitiminde değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak tüm personelin hizmet içi eğitim ve sağlığınıkorumaya yönelik önlem almasına rağmen, 19 personelin (7.8) yaptığıişe bağlıolarak sağlık problemiyle karşılaştığı, karşılaşılan sağlık problemleri arasında ellerde alerji olmasını(%36.8), bel ağrısını(%31.6) ve enfeksiyon geçirmeyi (%15.7) belirtenlerin ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Bu sağlık problemlerinin nedeni olarak da en fazla araçların ağır olması(%36.9), kullanılan deterjanın zarar vermesi (%26.3), çöpleri eldivensiz toplama (%26.3) belirtilmiştir.. Tüm personel hizmet içi eğitim ve önlem aldığını belirttiği halde, hala bazısağlık problemleri ile karşılaşılmasıeğitimde sürekliliğin sağlanmasıgerektiğini ortaya koymaktadır.
71-79

REFERENCES

References: 

1. Anon (1996) Bel Sağlığı. Fizyoterapistler Derneği. Ankara.
2. Eldredge Y. (1966) A Strong Inservice Training Program Builds Pride. Hospital
Management, September,62-65.
3. Erkal S. ve Şafak Ş. (1998) Hastanelerde Çalışan Ev İdaresi Personelinin Hijyen
Kurallarına İlişkin Davranışlarının İncelenmesi. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
Yayınları No:1,Araştırma Serisi 1,Ankara.
4. Erkal S. ve Yertutan C. (1992) Hastane Temizlik Hizmetinde Çalışan Personelin
Ellerinde Görülen Cilt rahatsızlıkları. Ev Ekonomisi Dergisi, (5): 73-77.
5. Dehlguist M.D. and Fregert M.D.(1970) Occupational Dermatosis in Hospital
Personel. Breuf Dermatosen. 18: 261.
6. Gönen E. Ve Özgen Ö. (1993) Kurumlarda Ev İdaresi Hizmetlerini Yürüten
Personelin Çalışma Koşullarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi. 4. Ergonomi
Kongresi. MPM Yayınları:509, İzmir.
7. Hagner I.M. and Hogberg M. (1989) Evaluation of Two Floor Mopping Work
Methods By Measurement of Load. Ergonomics, 32: 4.
Ev İdaresi Personelinin SağlığınıKorumaya Yönelik Önlemler 79
8. Rice R.H. (1986) Cleaning Rounds Make The Difference. Executive
Housekeeping Today,August.
9. Şafak Ş. (1997) Kurumlarda Ev İdaresi.Damla Matbaacılık Yayıncılık. Ankara.
10. Şafak Ş. (1998) Kurumlarda SağlıklıÇevre ve Ev İdaresi I. Ulusal Kurum Ev
İdaresi Kongresi (Uluslar arasıKatılımlı) 21-23 Ekim, Ankara.
11. Şafak Ş. ve Yertutan C. (1992) Bir Kamu Kuruluşunda Çalışan Kurum Ev İdaresi
Personelinin Yürüttükleri İşlerle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Ev
Ekonomisi Dergisi.8(5): 68-73.
12. Yertutan C. (2000)Kurumlarda Ev İdaresi Hizmetlerinin Verimliliği.Minpa
Matbaacılık Tic. Ltd.Şti. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com