Buradasınız

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

KNOWLEDGE SYSTEM UTILISATION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A MODEL FOR KNOWLEDGE SHARING IN AVIATION LAND SERVICES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The supply chains construct the basis of this study as the assurance of production sustainability. Though manufacturing value chains are analyzed in detail, service chains are less studied because of difficulties in measures and information storage. Air transportation, an important service in globalization, runs on a major logistics supply chain that creates values for the passengers as an industry growing at pace. There is an absolute need to construct a framework to facilitate knowledge productivity in a collaborative knowledge management of the aviation value chain. This study has a framework built on the belief that the value chain does not work effectively unless partners have the equal or balanced benefits after any change. It was observed in the analyzed literature that “delay” appears to be the most important problem as both a cause and resulting problem in relation to the value chain partners and passengers. The disabled air passengers were detected as the actor due to the major role in delays. It is analyzed that solution for their interaction with all the partners will bring improvements in reducing delays. The framework is constructed in a few steps. Initially, the types of interaction within the supply chain are defined. The cognitive map, a qualitative technique useful for determining the deterministic decision problems is used to run a survey in the aviation industry. In the formation of cognitive maps, the questionnaire data were used obtained from the experts. The cognitive maps achieved show the interactions but do not include the possibilities and intensity of the interactions. That is why, Bayesian belief network, a powerful tool in modelling the reasons and their impacts were used. The formation of Bayesian networks was done by using Netica program. In the final stage the Expert System approach was used. The problematic interactions were taken into account and the relation and rules within the supply chain were specified and the alerts warning the system for the purpose of avoiding the problems were developed.
Abstract (Original Language): 
Tüm üretimler tedarik zincirlerinde değer zincirinin paralelinde müşteriler için değer olgusunu yaratarak gerçekleştirilmekte, hizmet üretimindeki çalışmaların azlığı da dikkat çekmektedir. Bilginin üretkenliği ve kullanıldığı tedarik zincirinde değer yaratması tedarik zincirlerinde bilginin yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmakta, tüm aktörleri kucaklayan kazan-kazan çerçevesinde bilgi esaslı bir modelin kurgulanması ihtiyaç olarak durmaktadır. Hava taşımacılığı gelişen bir hizmet tedarik zinciri olarak yaratılacak yeni bulgu ve bilgiler için önemli bir çalışma alanı olarak bulunmaktadır. Havacılık tedarik zincirinin ortak sorunu olan “gecikme” ile özel bir müşteri grubu olan engelli yolcuların sorunlarının etkileşerek oluşumunun irdelenmesi ve giderilmesine yönelik tespitlerin yapılması hem tedarik zinciri hem de tüm aktörler için ayrı ayrı anlamlı olacaktır. Makalenin konusu olan havacılık yer hizmetlerindeki sorunların etkileşiminin belirlenmesi için deterministik karar problemlerinin tanımlanmasında kullanışlı bulunan niteleyici bir teknik olan bilişsel haritalama, ilgili uzmanların değerlendirmeleri alınarak anketler desteğinde kullanılmıştır. Bilişsel haritalar etkileşimin olasılıklarını ve şiddetini içermediklerinden karar kavramlarıyla ilgili belirsizliğin modellenebilmesi için sebepleri ve etkilerini modellemede güçlü olan Bayes inanç ağları Netica programı kullanılarak oluşturulmuş ve tedarik zincirindeki problemli etkileşimler belirlenmiştir. Elde edilen Bayes inanç ağları havacılık hizmetleri tedarik zincirindeki problemleri azaltacak uzman sistem prototipini oluşturmak için ana girdileri sağlamıştır. Problemli etkileşimler irdelenerek tedarik zinciri içerisindeki ilişki ve kurallar belirlenmiş ve problemleri engelleme amaçlı olarak sistemi ikaz eden uyarılar geliştirilmiştir.
1
23

REFERENCES

References: 

[1] Ackoff, R.L. (1971). Toward A System of
System Concepts. Management Science, July, 661-
771.
[2] Senge, P.M. (2004). Beşinci disiplin. YKY
Yayınları, İkinci Baskı, 430, İstanbul.
[3] Shavazi, A.R., Abzari, M. ve
Mohammadzadeh, A. (2009). A research in
relationship between ICT and SCM, Proceedings of
World Academy of Science, Engineering And
Technology, Volume 38, s.92-101.
Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemleri: Havacılık Yer Hizmetlerinde Uçuş Zamanlaması İçin Bilgi
Paylaşım Modeli
YÖRÜKOĞLU, KAYAKUTLU, ERCAN
20
[4] Chopra, S.P., ve Meindl, C.M. (2001). Supply
chain management: Strategy, planning an operation.
Prentice-Hall. Inc., 457, New Jersey.
[5] Min H. ve Zhou G. (2002). Supply chain
modeling: Past, present and future, Computer and
Industrial Engineering, 43, 231-249.
[6] Gonga Q., Laib K.K. ve Wang S. (2008).
Supply chain networks: Closed Jackson network
models and properties. Int. J. Production Economics,
113, 567–574.
[7] Ross D.F. (2000). Introduction to e-supply
chain management: Engaging technology to build
market-winning business partnerships, ST. Lucie
Press-CRC Press, Florida.
[8] Childerhouse, P. ve Towill, D. (2000).
Engineering supply chain to match customer
requirements. Logistic Information Management,
Vol.13, No.6, s.337-345
[9] Şen, S. (2007). Tedarik zinciri yönetiminde
tedarikçi seçimi sistemine ait bir karar destek modeli
geliştirilmesi ve uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesi, Doktora Tezi (Yayımlanmamış).
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
[10] Lapierre, J. (2000). Customer-perceived value
in ındustrial contexts. Journal of Business and
Industrial Marketing, 15(2/3), s. 122.
[11] Ulaga, W. (2003). Capturing value creation in
business relationships: A customer perspective.
Industrial Marketing Management, 32(8), s.667.
[12] Ellram, L.M., Tate, W.L. ve Billington, C.
(2004). Understanding and managing the service
supply chain. The Journal of Supply Chain
Management, fall, s.17-32.
[13] Lin, Y., Shi, Y. ve Zhou, L. (2009). Service
supply chain: Nature, evolution, and operational
ımplications, Proceedings of AISC Conference, Huang
G. (Eds), s.1189-1204.
[14] Püsküllüoğlu A. (1999), Türkçe Sözlük,
1.Baskı, Yapı Kredi Yayınları, 1696 s, İstanbul.
[15] Devinney, T.N. ve Davis, J. (1997). The
Essence of Corporate Strategy, Alındığı tarih:
17.08.2009, adres:
http://www2.agsm.edu.au/agsm/web.nsf/Attachments
ByTitle/BOOK4.pdf
[16] Dekker, H.C. (2003). Value chain analysis in
interfirm relationships: A field study. Management
Accounting Research, 14, s.1–23.
[17] Porter, M.E. (1998). The competitive
advantage of nations. MacMillan Press Ltd., London.
[18] Al-Mudimigh, A.S., Zairi, M. ve Ahmed, A.M.
(2004). Extending the concept of supply chain: The
effective management of value chains. Int. J.
Production Economics 87, s.309–320.
[19] Ross D.F. (2008). The intimate supply chain:
Leveraging the supply chain to manage the customer
experience, CRC Pres Taylor & Francis Group, New
York.
[20] Dinçmen, M. (2010). Bilgi yönetimi ve
uygulamaları, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
[21] Skyrme, D. (1999). Knowledge networking
creating the collabrative enterprice. Butterworth-
Heinemann.
[22] Davenport, T.H. ve Prusak, L. (1988). Working
knowledge: How organizations manage what they
know. Harvard Business School Press, 321, Boston.
[23] Büyüközkan G. (2006). Bilgi yapıları:
Kodlanmış ve gizli bilgi, Türkiye Bilişim
Ansiklopedisi, “Bilgi Birikimi” bölümünde alt bölüm.
Papatya Yayıncılık, s.176-181, İstanbul.
[24] Drucker, P. (1999). Yeni örgütün ortaya çıkışı,
Bilgi yönetimi. Harvard Business Review on
Knowledge Management. Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası Yayın No: 293, 202, İstanbul (Çev: G.
Bulut).
[25] Davenport, T.H. ve Prusak, L. (2001). İş
dünyasında bilgi yönetimi. Rota Yayın Yapım Tanıtım
Ticaret Ltd.Şti., 198, İstanbul.
[26] Kayakutlu, G. (2010). Bilgi haritaları, Bilgi
yönetimi ve uygulamaları. Papatya Yayıncılık,
İstanbul.
[27] Hançerlioğlu, O. (2000), Felsefe Sözlüğü,
12.Baskı, Remzi Kitabevi, 516s, İstanbul.
[28] Nonaka, I. ve Takeuchi, H. (1995). The
knowledge creating company: How japanese
companies create the dynamics of ınnovation. Oxford
University Pres, 496, New York.
[29] Yörükoğlu, A. (2004). Zekâ nedir?, Çocuk ruh
sağlığı. Özgür Yayınları. s. 105-106, İstanbul.
[30] Yörükoğlu, M. (2004). Bilgi/birikim
yönetimine dayalı sistem yaklaşımı, Yüksek Lisans
Tezi (Yayımlanmamış). Hava Harp Okulu, İstanbul.
[31] Yörükoğlu, M. ve Kayakutlu. G. (2010). An
integrated approach on the aviation supply chain,
International Conference on Value Chain
Sustainability, 15-17 November 2010, Valencia,
Spain.
[32] SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü).
(1999). Havacılık Talimatı SHY-150.10a,
Havaalanları yer hizmet türleri ve detayları, 25s.,
Alındığı tarih: 24.10.2009, adres:
http://www.shgm.gov.tr/doc3/shy15010a.doc
[33] Bitner, M. J., Booms, B. H. ve Mohr, L. A.
(1994). Critical service encounters: The employee’s
viewpoint. Journal of Marketing, 58(4), 95–106.
Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemleri: Havacılık Yer Hizmetlerinde Uçuş Zamanlaması İçin Bilgi
Paylaşım Modeli
YÖRÜKOĞLU, KAYAKUTLU, ERCAN
21
[34] Truitt, L. ve Haynes, R. (1994). Evaluating
service quality and productivity in the regional airline
industry. Transportation Journal, 33(4), 21–32.
[35] Tsaur, S., Chang, T. ve Yen, C. (2002). The
evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM.
Tourism Management, 23(2), 107–115.
[36] Bowen, B. D. ve Headley, D. E. (2001). The
airline quality rating 2001, Alındığı tarih: 25.02.2003,
adres:
http://www.unomaha.edu/Bunoai/aqr/aqr01/AQR2001
.pdf
[37] ATSPFG (Air Traffic Services Performance
Focus Group). (1999). Airline metric concepts for
evaluating air traffic service performance. Alındığı
tarih: 21.10.2009, adres:
http://www.boeing.com/commercial/caft/cwg/ats_perf
/ATSP_Feb1_Final.pdf
[38] DOT (Department Of Transportation) Office
of Aviation Enforcement and Proceeding, Aviation
Concumer Protection Division, (2008b). Development
of Contingency Plans for Lengthy Airline On-Board
Ground Delays, 58 p., USA, Alıbdığı tarih:
05.10.2009, adres:
http://airconsumer.dot.gov/publications/TarmacTFMo
delContingencyPlanningDocument.pdf
[39] Holloway, S. (2003). Straight and level:
Practical airline economics. Aldershot, Ashgate.
[40] Kempainen, K. ve Ari, P.J.V. (2003). Trends in
industrial supply chains and networks. International
Journal of Physical Distribution & Logistics
Management, 33(8), 701.
[41] Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., Simchi-Levi,
E. (2003). Managing the supply chain, McGraw-Hill
Professional, Ohio.
[42] Başkol, M. (2011). Tedarik zincirinde bilgi ve
talep yönetimi olap veri analizi modeli ile uygulaması,
Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Anadolu
Üniversitesi, Eskişehir.
[43] Çağlayan, V. (2009). Yenilikçilik, tedarikçi
katılımı ve işletme performansı üzerine değer zinciri
yönetimi temelli bir yaklaşım: Otomotiv sektöründe
görgül bir araştırma, Doktora Tezi (Yayımlanmamış).
Selçuk Üniversitesi, Konya.
[44] Kuyucak, F. (2007). Havaalanlarında değer
odaklı yönetim yönelimli bilgi sistemlerinin
kullanılması ve Atatürk Havalimanı terminal
işletmeciliği uygulaması, Doktora Tezi
(Yayımlanmamış). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
[45] Porter M.E. ve Millar V.E. (1985). How
information gives you competitive advantage.
Harvard Business Review, Vol.63, Is.4, (July-August
1985), s.149-160.
[46] Balanin, V., Shepetov, V. ve Stadnychenko V.
(2000). Quality of airport's technologies and safety,
Regularity and effectiveness of flights. The World
Congress Aviation in the XXIst Century, September
14-16, Kyiv, Ukraine.
[47] Needham, J.P. ve Murphee E.L. (2006).
Information structure for integration of facility
projects at operational airports, Construction
Informatics Digital Library, Alındığı tarih:
07.08.2006, adres: http://itc.scix.net/paper w78-1ççç-
2224.content
[48] Hsu C. and Chao C. (2005). Scheduling
purchase and renewal of ınternational airport
departure facilities. Journal of Eastern Asia Society
for Transportation Studies, Vol. 6, (2005), s.736-751.
[49] Cheng, N.J. (2001). An integration framework
for airport automation systems, The Mitre
Corporation, Alındığı tarih: 26.03.2004, adres:
http://ieeexplore.ieee.org/iel5/7625/20787/00ç64256.p
df
[50] Haag S., Cummings M.ve Philips A. (2007).
Management information systems for the information
age. Mcgraw-Hill Irwin, 6th Ed., s.327, Boston.
[51] Çınarlı, S. (2008). Kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde engelli hakları, Doktora Tezi
(Yayımlanmamış). Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008.
[52] Byron, M., Cockshott Z.B. ve Ramkalawan
H.T. (2005). What does disability mean for medical
students? An exploration of the words medical
students associate with the term disability. Medical
Education, Vol. 39, p.176-183.
[53] Disabledworld. (2012). World Facts and
Statistics on Disabilities and Disability Issues,
Alındığı tarih: 20.08.2012, adres:
http://www.disabled-world.com/disability/statistics
[54] TÜBİTAK, (2006). Türkiye Özürlüler
Araştırması İkincil Analizi, Akdeniz Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya.
[55] UBAK. (2012). Ulaşım personeli için engelli
yolcuyla iletişim rehberi, TC Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, 28 s. Ankara.
[56] OAEP (Office of Aviation Enforcement and
Proceedings). (2012). Air Travel Consumer Reports
for 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,
2004, 2003, Alındığı tarih: 08.08.2012, adres:
http://airconsumer.ost.dot.gov/reports
[57] AUC (UK, The Air Transport Users Council).
(2012). Annual report 2009/10, 32 p., United
Kingdom, Alındığı tarih: 10.08.2012, adres:
http://www.auc.org.uk/docs/306/AUC%20%20Annual
%20Report%202009-2010.pdf
[58] Yörükoğlu, M. ve Kayakutlu G. (2011).
Bayesian network scenarios to improve the aviation
supply chain, Lecture Notes in Engineering and
Computer Science: Proceedings of The World
Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemleri: Havacılık Yer Hizmetlerinde Uçuş Zamanlaması İçin Bilgi
Paylaşım Modeli
YÖRÜKOĞLU, KAYAKUTLU, ERCAN
22
Congress on Engineering 2011, 6-8 July, s.1083-1088,
London, U.K.
[59] Çelebi. (2009). Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Engelli Yolcu Eğitimi, Eğitim Sunumu.
[60] LCD (Leonard Cheshire Disability). (2009a).
Leonard Cheshire Disability’s Response to The UK
Civil Aviation Authority Questions For The Review
of Operation of The EU Regulation On Air Passenger
Rights, 11 p., United Kingdom, Alındığı tarih:
02.12.2009, adres:
http://www.caa.co.uk/docs/5/ergdocs/PRMLCD.pdf
[61] SAPHIR. (2011). Air France at the service of
disabled and reduced mobility passengers, Alındığı
tarih: 25.08.2012, adres:
http://corporate.airfrance.com/fileadmin/dossiers/docu
ments/press_kits/Saphir-en.pdf
[62] UN. (2008a). Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, United Nations, New York,
Alındığı tarih: 09.04.2010, adres:
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionf
ull.shtml
[63] Atıcı, İ. (2007). Fiziksel engelliler ve kentsel
mekânın kullanımı, Yüksek Lisans Tezi
(Yayımlanmamış), Gazi Üniversitesi, Ankara.
[64] Avis, A. H., Card, J. A. ve Cole, S. T. (2005).
Accessibility and attitudinal barriers encountered by
travelers with physical disabilities. Tourism Review
International, 8(3), 239-248.
[65] Chang, Y. ve Chen, C. (2011). Identifying
mobility service needs for disabled air passengers.
Tourism Management. 32, 1214-1217.
[66] DOT (Department of Transportation) Office of
Aviation Enforcement and Proceeding, Aviation
Concumer Protection Division, (2012). 2012 Report
on Complaints Received By Airlines in 2011, 6 p.,
USA, Alındığı tarih: 16.08.2012, adres:
http://airconsumer.ost.dot.gov/publications/2011Comp
laintSummaryAll.pdf
[67] Wu, W.W. (2010). Linking Bayesian networks
and PLS path modeling for causal analysis. Expert
Systems with Applications, 37, 134–139.
[68] Tan, K.H. ve Platts, K. (2003). Linking
objectives to actions: A decision support approach
based on cause–effect linkages. Decision Sciences,
34(3), 569–593.
[69] Axelrod, R. (1976). Structure of decision: The
cognitive maps of political elites. Princeton University
Press, New Jersey.
[70] Eden, C. (2003). Analyzing cognitive maps to
help structure issues or problems. European Journal
of Operational Research, 159 (3), 673–686.
[71] Karaali F.Ç. ve Ülengin F. (2008). Yapay sinir
ağları ve bilişsel haritalar kullanılarak işsizlik oranı
öngörü çalışması, itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:7,
Sayı:3, 15-26, Haziran.
[72] Nadkarni, S. ve Shenoy P. (2004). A causal
mapping approach to constructing Bayesian Networks.
Decision Support Systems, 38, 259–281.
[73] Önsel, S., Ülengin F. ve Ülengin B., (2006). A
Bayesian causal map for inflation analysis: The case
of Turkey. European Journal of Operational
Research, 175, 1268–1284.
[74] Ekici, O. (2005). Bayesyen regresyon ve
winbugs ile bir uygulama, Yükssek Lisans Tezi
(Yayımlanmamış), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
[75] Bayes, T. (1763). Essay towards solving a
problem in the doctrine of chances. Philosophical
Transactions of the Royal Society of London, 53
(1763), 370–418.
[76] Aktaş, A. M. (2008). Bayesci olasılıksal
oynaklık modelleri, İstatistik Anabilim Dalı, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.
[77] Kılıç, B.S. (2011). Bayes ağları kullanarak
medikal transtorasik ekokardiyografi verilerinin
işlenmesi ve teşhis yazılımı geliştirilmesi, Yüksek
Lisans Tezi (Yayımlanmamış). Pamukkale
Üniversitesi, Denizli.
[78] Tektaş, D. (2006). İki düzeyli lojit ve probit
modellerde parametre tahminlerine Bayesci bir
yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış).
Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
[79] Lin, C. J. ve Wu, W. W. (2008). A causal
analytical method for group decision-making under
fuzzy environment. Expert Systems with Applications,
34(1), 205–213.
[80] Lee C.H. (2007). Improving classification
performance using unlabeled data: Naive Bayesian
case. Knowledge Based Systems, 20 (3), 220–224.
[81] Lauria, E.J.M. ve Duchessi, P.J. (2007). A
methodology for developing Bayesian networks: An
application to information technology implementation.
European Journal of Operational Research, 179(1),
234–252.
[82] Siau, K. ve Tan, X. (2005). Improving the
quality of conceptual modelling using cognitive
mapping techniques. Data & Knowledge Engineering,
55, 343-365.
[83] Xiao, J., He, C. ve Jiang, X. (2009). Structure
identification of Bayesian classifiers based on GMDH.
Knowledge Based Systems, 22 (6), 461.
[84] Dologite, D.G. (1993). Developing knowledge
based systems using VP-expert. Prentice Hall,
Newyork, s.108-118.
[85] Nabiyev V.V. (2005). Yapay zekâ: Problemler,
yöntemler, algoritma. Seçkin Yayıncılık. İkinci Baskı,
764, Ankara.
Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemleri: Havacılık Yer Hizmetlerinde Uçuş Zamanlaması İçin Bilgi
Paylaşım Modeli
YÖRÜKOĞLU, KAYAKUTLU, ERCAN
23
[86] Medsker, L. Ve Leibowits, J. (1994). Design
and development of expert systems and neural
Networks. Macmillan, s.48-60, Newyork.
[87] Koçak, B. (2006), Yeraltı kaya yapılarının
denetimi ve yönlendirilmesinde uzman sistem
oluşturulması, Doktora Tezi (Yayımlanmamış).
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
[88] Şahin, İ. (2008). Uzman sistem kullanarak iki
boyutlu izdüşümlerden katı modeller oluşturma,
Doktora Tezi (Yayımlanmamış). Gazi Üniversitesi,
Ankara.
[89] Koçyiğit, N. (2008). Merkezi klima
sistemlerinde arıza giderme ve işletim için bilgi
tabanlı uzman sistem geliştirilmesi, Doktora Tezi
(Yayımlanmamış). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
[90] IATA. (2009a). IATA Delay Codes. Alındığı
tarih: 07.09.2009, adres:
http://www.b737mrg.net/downloads/b737mrg_delayc
odes.pdf
[91] Ülengin, F. (2011). Karar verme ders notları.
Doğuş Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com