Buradasınız

Geçmişteki Çocukluk Oyunları ve Oyuncakları Üzerine Nitel Araştırma

A Qualıtatıve Research On Games And Toys Performed By Chıldren In The Past (Malatya-Surgu Town Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Game is an important activity existing in every part of the world all the time in which human beings have lived. Games are also a cultural expression of the period and the area in which they appeared. In addition, games are significant factors in the socialization of the children. The forms of games and the toys which are used in those games have quite changed at the present time. One of the most important elements of this change is technological developments. Computer using and connecting to internet which is one element of these developments has led children to a new game understanding. First of all, the game environment has changed. Therefore, most of the games played by children just fifty years ago have almost been forgotten today. The aim of this study is to cast a light upon past games performed by children and evaluate them sociologically. For this aim, the children games going back to fifty or sixty years ago in Sürgü town of Malatya city have been taken into consideration and evaluated.
Abstract (Original Language): 
Oyun insanoğlunun var olduğu her dönemde ve yerde varlığını eğitim ve gelişim açısından sürdürmüş önemli bir etkinliktir. Oyun aynı zamanda ait olduğu toplumun, yörenin ve dönemin kültürel ifadesidir. Çocuğun toplumsallaşma sürecinde önemeli bir etmendir. Günümüzde oyun şekilleri ve bu oyunlarda kullanılan oyuncakların türleri oldukça değişmiştir. Bu değişimin en önemli unsurlarından biride teknolojik gelişmelerdir. Bu teknolojik gelişmelerin önemli unsurlarından olan bilgisayar kullanımı ve internet ortamı, özellikle çocuklar açısından yeni bir oyun anlayışı geliştirmiştir. Her şeyden önce oyun ortamı değişmiştir. Fazla değil, elli yıl öncesinde oynanan oyunların pek çoğu hatırlanmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, eski dönem çocukluk oyunlarının hatıratını canlandırmak ve onlara ışık tutmak amacıyla yöre oyunları ele alınmıştır. 50-60 yıl öncesinde Sürgü kasabasında oynanan çocukluk dönemi oyunlarına yer verilmiştir.
287 - 315