Buradasınız

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

A REVIEW ON PROBLEM-SOLVING SKILLS OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS ACCORDING TO THE VARIOUS VARIABLES: EXAMPLE OF KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2520

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, candidate music teachers’ -studying in Karadeniz Technical University- problem-solving skills were tried to be examined. It is known that individuals who have effective problem-solving skills are more successful and can overcome the problems they face more quickly than individuals who have not. As in any field, in the field of education there are many problems encountered and need to be resolved. Candidate teachers are expected to have effective problem-solving skills due to the profession that they will do. In this direction, the purpose of the study is to examine problemsolving skills of candidate music teachers -involved in the study group- in terms of class, gender, and high school variables. Data of this study collected by the “Problem Solving Inventory” which was developed in 1982 by Heppner and Peterson and which was adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner. Data which obtained with the help of inventory were analyzed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and significance level has been accepted as p<.05 for the statistical processes. According to the collected data it has been seen that the problem solving skills of the candidate music teachers –involved in the study group- are above the average; the junior-class students have the partly highest problem solving skills than the other students; the freshman, the sophomore and the senior class students follow this range. At the end of the study it has been determined that there is no meaningful difference between problem solving skills of candidate music teachers and class, high-school and gender variables.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerileri incelenmeye çalışılmıştır. Etkili problem çözme becerilerine sahip olan bireylerin olmayanlara göre daha başarılı oldukları ve karşılaştıkları sorunların üstesinden daha hızlı şekilde gelebildikleri bilinmektedir. Her ortamda olduğu gibi eğitim-öğretim ortamlarında da karşılaşılan ve çözülmesi gereken birçok problem bulunmaktadır. Edinecekleri mesleğin gereği olarak, öğretmen adaylarından etkili problem çözme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı çalışma grubunda yer alan müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin sınıf, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenleri açısından incelenmesidir. Çalışmanın veri toplama aracı 1982 yılında Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen ve 1993 yılında Şahin, Şahin ve Heppner tarafından Türkçe’ ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Problem Çözme Envanteri” dir. Envanter yardımı ile elde edilen veriler, SPSS(Sosyal Bilimler için İstatiksel Paket Programı) ile analiz edilmiş ve testlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Veriler incelendiğinde çalışma grubunda yer alan müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının diğer sınıflarda öğrenim görenlere göre kısmen daha yüksek problem çözme becerisine sahip oldukları; bunu 1. , 2. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının izlediği görülmektedir. Veriler çalışmanın değişkenleri açısından incelendiğinde; problem çözme becerileri ile sınıf, mezun olunan lise türü ve cinsiyet değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

ABAAN, S. ve ALTINTOPRAK, A. (2005). Hemşirelerde problem çözme becerileri: öz değerlendirme sonuçlarının analizi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 62–76.
AĞIR, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin bilişsel çarpıtma düzeyleri ile problem çözme becerileri ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ARI, R. ve SEÇER, Z. (2003). Farklı ana baba tutumlarının çocukların psikososyal temelli problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 451–464.
AYLAR, F. ve AKSİN, A. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 299–313.
ÇELİKKALELİ, Ö. ve GÜNDÜZ, B. (2010). Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 361–377.
ÇEVİK, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenlere göre problem çözme becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 1003–1012.
ÇINAR, O., HATUNOĞLU, A. ve HATUNOĞLU, Y. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215–226.
D’zurilla, T. J. ve GOLDFRİED, M. R. (1971). Problem solving and behavior midification. Journal of Abnormal Psychology, 18, 407–426.
DÜNDAR, M. (2008). Polislerin umutsuzluk düzeyleriyle problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 10(3), 77 – 92.
GENÇ, S. Z. ve KALAFAT, T. (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 135–147.
GÜLŞEN, D. (2008). Farklı lig düzeyinde oynayan futbolcuların oynadıkları mevkilere, öğrenim durumu ve spor yaşlarına göre problem çözme becerilerinin
Müzik Öğretmenliği Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İnc… 535
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
HEPPNER, P. P., BAUMGARDNER, A. ve JACKSON J. (1985). Problem-solving self-appraisal, depression, and attributional style: are they related? Cognitive Therapy and Research, 9(1), 105–113.
KATKAT, D. ve MIZRAK, Ö. (2003). Öğretmen adaylarının pedagojik eğitimlerinin problem çözme becerilerine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 158, 15.02.2013 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/katkat... adresinden alınmıştır.
KARABULUT, E. O., KURU, E. ve PULUR, A. (2009). Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 272–279
KORKUT, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177–184.
MCGEE, J. V. (2005). Cognitive, demographic, and motivational factors as indicators of help seeking in supplemental instruction. 14.12.2012 tarihinde http://www.researchgate.net/publication/26898812_Cognitive_demographic_a... adresinden alınmıştır.
MERTOĞLU, H. ve ÖZTUNA, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 83–92.
PEHLİVAN, Z. ve KONUKMAN, F. (2004). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 55–60.
SEZEN, G. ve PALİÇ, G. (2012). Lise öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının belirlenmesi. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 2(1), 89–95.
ŞAHİN, N., ŞAHİN, N. H. ve HEPPNER, P. P. (1993). The psychometric properties of the problem solving inventory. Cognitive Therapy and Research, 17, 379–396.
TÜRKÇAPAR, Ü. (2009). Beden eğitimi spor yüksekokulu öğrencilerinin farklı değişkenler açısından problem çözme becerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 129–139.
YALÇIN, B., TETİK, S. ve AÇIKGÖZ A. (2010). Yüksekokul öğrencilerinin problem çözme becerisi algıları ile kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 19–27.
YAMAN, S. (2003). Fen bilgisi eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com