Buradasınız

YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

TALENT MANAGEMENT APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The World of Globalizing hard conditions of competition have caused today's business life a rooted change. The process of change adaptation line with, the wind blowing from the front get back and that companies want to convert the advantage of sustainable have had to enter a re-structuring process. This situation has caused in changes in the profile of employees needed. The more talented, hungry to learning and ambitious employees had to face the day the importance. gradually increasing importance of talent. for the business success also increased the dependence on talented workers. The creation of a qualified work force needed and in line with management requirements has emerged the concept of talent management . In the present study the first is explained in depth the concepts of talent management and talent and after for managing to the talent uncovered a talent management method. Found this method has embodied by reducing of steps in the management of talent.
Abstract (Original Language): 
Globalleşen dünyanın sert rekabet koşulları günümüz iş yaşamında köklü bir değişime neden olmuştur. Değişim sürecine uyum sağlayabilme doğrultusunda önden esen rüzgârı arkasına almak ve bunu sürdürülebilir üstünlüğü dönüştürmek isteyen şirketler yeniden bir yapılanma sürecine girmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, ihtiyaç duyulan çalışan profilinin de değişmesine neden olmuştur. Daha yetenekli, öğrenmeye aç ve hırslı çalışanların önemi gün yüzüne çıkmıştır. İşletme başarısı için yeteneğin giderek öneminin artması yetenekli çalışanlara olan bağımlılığı da arttırmıştır. İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün oluşturulması ve yönetilmesi gereksinimi doğrultusunda yetenek yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. Mevcut çalışma da öncelikle yetenek ve yetenek yönetimi kavramları derinlemesine anlatılmış ve sonrasında ise yeteneği yönetebilmek için bir yetenek yönetimi metodu ortaya çıkarılmıştır. Bulunan bu metod yetenek yönetimini adımlara indirgeyerek somutlaştırmıştır.

REFERENCES

References: 

Altuntuğ, N., “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilmesinde Yeteneklerin Rolü:
Yetenek Yönetim Yaklaşımı”. Süleyman Demirel Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi Y.2009,C.14, s. 450.
Murat ÇELİK , Abdül Halim ZAİM
38
ASTD(Amerikan Eğitim ve Gelişim Topluluğu),
http://www.astd.org/NR/rdonlyres/CFF94B11-60EA-427A-B19B-7D64E61EF59D/0/...
Ceylan, N.. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetimi Ve Bir Uygulama”,
(İ.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007.s.94.
Güçlü, N., “Örgüt Kültürü” s.148, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim
Bilimleri Bölümü, (Çevrimiçi) http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd-6-11.pdf, (Erişim Tarihi:15.04.2011).
Güler,E.Ç., “İşletmelerin E-İnsan Kaynakları Yönetimi Ve E-İşe Alım
Süreçlerindeki Gelişmeler”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,
2006, s.21.
Macmillan, P., “Talent Management,Cases and Commentary”, 2009, s.12.
NHS Employers, “Briefing 65, Talent For Tough Times: How To İdenfity, Attract
and Retain The Talent You Need.” , Kasım 2009.
http://www.nhsemployers.org/Aboutus/Publications/Documents/Talent_for_to...
mes-Briefing_65.PDF
Risus.international,(Çevrimiçi)http://www.risustr.com/index.php?Y29udGVudF9pZ
D02MA== (erişim tarihi:19.03.2011).
Sağır, H., “Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Süreçleri Ve Bir Araştırma” M.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı Yönetim-Organizasyon Bilim dalı,
İstanbul 2006, s.96.
Schweyer, A., “Talent Management Systems: Best Practices in Technology
Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Planning” 2004, s.21-22.
Tarım, M., “Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme Ve Dengeli Puan
Cetveli”, Marmara Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, 2003, s.234.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com