Buradasınız

Hemşirelik Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği

Attidutes of Nursing Students towards Reading Habits: A Vacational School Sample

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: Considering the fact that it allows individuals to improve and enhance the knowledge, skills and understanding that they obtain throughout their lives and, at the same time, to adapt these values to individual and social life, reading habit is thought to contribute to nursing students and therefore to nursing profession, whose subject is human. Thus, this study was planned to determine the attitudes of the students of a health school of nursing towards reading habits. Method: A socio-demographic information questionnaire and “the Attitude Scale towards Reading Habit” developed by Gömleksiz (2004) were used in the study. Data were analyzed through percentage, frequency, analysis of variance (ANOVA), Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis statistical tests. Results: It was found that 75.3% of the students were female, 78.9 % of the students read novels and story type books. Conclusions: It was found that nursing students read for personal development; they preferred novels and stories; female students had more positive attitudes about reading than male students; the father’s level of education affected attitudes towards reading habit; but the mother’s level of education, previous location of residence and financial income did not affect attitudes towards reading habit and, in general, attitudes about reading habit were affected in a positive way in later years of study.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Okuma alışkanlığının, bireylerin yaşamları boyunca elde ettikleri bilgileri, becerileri, anlayışları güçlendirip artıran ve aynı zamanda bu değerlerin bireysel ve toplumsal yaşama uyarlanmasına olanak sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, konusu insan olan hemşirelik öğrencilerine ve dolayısıyla hemşirelik mesleğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırma bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırmada bazı sosyo-demografik bilgilere yönelik anket formu ve Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans, Varyans analizi (ANOVA), Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis istatistik testleri uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %75.3’ü kız, %78.9’unun en çok roman ve hikaye türü kitaplar okuduğu belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin bireysel gelişim amacıyla kitap okudukları, daha çok roman-hikaye türünde kitapları tercih ettikleri, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kitap okumaya ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu, babanın eğitim durumunun okuma alışkanlığına ilişkin tutumları etkilediği ancak annenin eğitim durumunun, daha önce yaşanılan yerin ve ekonomik gelirin okuma alışkanlığına ilişkin tutumları etkilemediği, genel olarak sınıf artıkça okuma alışkanlığına ilişkin tutumların olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir.
120-128

REFERENCES

References: 

Acıyan, A. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları
ve akademik başarı düzeyi arasındaki ilişki. Eğitim Yönetimi
ve Denetimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Akça, Ç. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine kitap okuma
alışkanlığı kazandırmada Türkçe öğretmenlerinin rolü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul.
Arslantürk, E., Saracaloğlu A. S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf
öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 155-176.
Can, R., Türkyılmaz, M., Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi
öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11(3): 1-21
Cook, J. D. M. (2006). The relationship between reading comprehension
skill assessment methods and academic success for first
semester students in a selected bachelor of science in nursing program
in Texas. A Dissertation of Doctorate, A&M University, Texas.
Coşkun, E. (2003). Çeşitli değişkenlere göre lise öğrencilerinin etkili
okuma becerileri ve bazı öneriler. TÜBAR-XIII: 101-130.
Davies, R., Urguhart, C., Smith, J., Massiter, C., Hepworth, J. B.
(1997). Establishing the value of information to nursing continuing
education report of the evince project. British Library Research
and Innovation Centre. 7 th Asian Pasific Sepecials, Health and
Law Librarians’ Conference & Exhibition 12-16 October
1997, Perth WA. http://www.alia.org.au/groups/healthnat/pubs/
docs/1997_September_HLSNN.pdf, (05.07.2011).
Geçgel, H., Burgul, F. (2009). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin okuma
ilgi alanları (Çanakkale örneği). TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3):
341-353.
Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir
tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 14(2): 185-195.
Kurulgan, M., Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane
kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 237–258.
Mavi, H. F., Çetin, B. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının
kitap okumaya ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi.
BESBD, 4(1): 1-11
Odabaş, H., Odabaş, Z. Y., Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin
okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası,
9(2): 431 – 465.
Yılmaz, D. E. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme
düzeyleri ve kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumları. Yüksek
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Yılmaz, B., Köse, E., Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve
Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir
araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1): 22-51
Öğrencilerin okuma düzeyleri. (2007). T.C.Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
(EARGED), http://egitek.meb.gov.tr/tamamlanan/okuma_duzey.pdf
(05.07.2011).
Türkiye Okuma Kültürü Haritası (2011). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları,
http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,7074/turkiye-okumakulturu-
haritasi-arastirmasi-sonuclari-ac-.html (05.07.2011).
Düzyazı Türleri: Roman (2011). http://www.edebiyol.com/roman_
turu.html (05.07.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com