Buradasınız

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler

Critical Thinking Tendency of Nursing Students and Factors Influencing This

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study is conducted to determine the critical thinking levels of Nursing Students of Health Collage and the factor levels influencing this. Method: Sample of the research is formed by 158 students in Nursing Department of Amasya University Health Collage between February-March 2009. Data are collected using personal information form and California Critical Thinking Tendencies Scale. Results: Scale point average of the students’ critical thinking is founded as 247.81 ± 23.78. The highest point average among scale sub-dimensions is the analytical thinking with 48.77±5.08. Conclusion: It is founded that critical thinking level of the students is medium.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Şubat- Mart 2009 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan 158 öğrenci oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin eleştirel düşünme ölçek puan ortalaması 247.81 ± 23.78 olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyutları arasında puan ortalaması en yüksek olan 48.77±5.08 ile analitik düşünme olmuştur. Sonuç: Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Adams, M. H., Stover, L. M., Whitlow, J. F. (1999 a). A longitudinal evaluation of baccalaureate nursing students’ critical thinking abilities. Journal of Nursing Education, 38(3): 139.
Adams, B. (1999 b). Nursing education for critical thinking: An integrative review. Journal of Nursing Education, 38(3): 111-119.
Bulut, S., Ertem, G., Sevil, Ü. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2): 27-38.
Çam, O., Nehir, S. (2009). Hemşirelik ve hemşirelik araştırmaları açısından eleştirel düşünme. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim, Sivas.
Çınar, N., Akduran, F., Aşkın, M., Altınkaynak, S. ( 2012). Nursing students’ level of critical thinking and factors influencing critical thinking. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 4(1): 8-14.
Demirel, Ö. (1999). Kurumdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara, 226.
Dirimeşe, E. (2006). Hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 54-60.
Giancarlo, C. A., Facione, P. A. (2001). A look across four years at the disposition toward critical thinking disposition among undergraduate students. The Journal of General Education, 50(1): 29–55.
Güneş, N., Kocaman, G. (2005). Hemşirelik öğrencilerinde kontrol odağı ve eleştirel düşünme becerisinin akademik başarıya olan etkisinin incelenmesi. II. Aktif Eğitim Kurultayı, 4-5 Haziran, İzmir.
Güven, M., Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya.
Ip, W. Y. ve ark. (2000). Dispositions toward critical thinking: A study of Chinese undergraduate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 32(1): 84-90.
Karabacak, Ü., Şenturan, L., Fırat, H., Alpar, Ş. E. (2009). Lisansüstü eğitim alan hemşirelerde eleştirel düşünme. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Alter Yayıncılık, Sivas, 122.
Kaya, H. (1997). Üniversite öğrencilerinde eleştirel akıl yürütme gücü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 48-97.
Kökdemir, D., (2003). Eleştirel düşünme. Eleştirel-yaratıcı düşünme laboratuarı, http://www.elyadal.org/ed/index.htm (24.02.2011)
Martin, S. (2002). The theory of critical thinking of nursing. Nursing Education Perspectives, 23(5): 244-247.
Özdemir, S. M. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3): 1-17.
Öztürk, N., Ulusoy, H. (2008). Lisans ve yüksek lisans hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(1): 15-25.
Profetto- Mc Grath. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 43(6): 566-577.
Sevil, U., Ertem, G., Buket, S. (2005). Ege Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi. 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, İzmir, 131.
Şenturan, L., Alpar, Ş. E. (2008). Hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünme. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1): 22-30.
Tiwari, A., Avery, A., Lai, P. (2003) Critical thinking disposition of Hong Kong Chinese and Australian nursing students. Journal of Advanced Nursing, 44(3): 298–307.
Tümkaya, S., Aybek, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2): 387-402.
Uçan, Ö.,Taşçı, S., Ovayolu, N. (2008). Eleştirel düşünme ve hemşirelik. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3(7): 17-27.
Wangensteen, S., Johansson, I. S., Bjorkstrom, M. E., Nordstrom, G. (2010). Critical thinking dispositions among newly graduated nurses. Journal of Advanced Nursing, 66(10): 2170–2181.
Zaybak, A., Khorsid, L. (2006). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22(2): 137-146.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com