Buradasınız

Hasta Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Determination of Patient Learning Needs

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

AMS Codes:

Abstract (2. Language): 
Aim: This study is conducted to determine the learning needs of the patients staying at internal diseases clinic of a university hospital. Method: The research is conducted among the 173 patients, who will be discharged, in the internal diseases clinics Atatürk University Medical Faculty Hospital between January-March 2009. Personal Information Form and Patient Learning Needs Scale (PLNS) are used for data collecting. Results: PLNS point average of the patients who has participated in research is 204.26±23.85 and the highest importance level is of drugs and life quality sub-dimensions with 4.12. Conclusion: As a result of the research it is founded that learning needs level of the patients is high
Abstract (Original Language): 
ÖZ Amaç: Bu çalışma bir üniversite hastanesi dahiliye kliniklerinde yatan hastaların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahiliye kliniklerinde Ocak-Mart 2009 tarihleri arasında taburcu olacak 173 hasta ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların HÖGÖ puan ortalaması 204.26±23.85, en yüksek önemlilik düzeyini 4.12 ile ilaçlar ve yaşam kalitesi alt boyutları oluşturmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda hastaların öğrenim gereksinimlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir

REFERENCES

References: 

Aktürk, Z. (2005). Nedeni ve nasılıyla sağlık eğitimi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Sağlıkta Nabız Dergisi,17: 1-4.
Akpolat, T. (1999). Hipertansiyon ve hasta eğitimi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(1): 78-82.
Avşar, G., Kaşıkçı, M. (2007). Klinik hemşirelerinin uyguladıkları hasta eğitiminin değerlendirilmesi. 4. Uluslararası ve 11. Ulusal
Hemşirelik Kongresi Kitabı, Tübitak Yayınları, Ankara, 206. Bubela, N. ve ark. (1990). The Patient Learning Needs Scale: Reliability and validity. Journal Advanced Nursing,15: 1181-1187.
Çatal, E. (2007). Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği’nin
Türkiye’de Geçerlilik Güvenirliliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
İzmir.
Çatal, E., Dicle, A. (2008). Hasta Öğrenim Gereksinimleri
Ölçeği’nin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1): 19-32.
Fedai, T., Çetin, M., Teke, A. (2010). Tedavi sürecindeki gereksiz
değişkenlerin pareto analizi ile değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3): 184-190.
Hasta Hakları Yönetmeliği (1998). http://www.saglik.gov.tr/
(31.05.2012)
Heidenthal, P., Braaten, N., Desmond, M., Shah, S. A. (2008). Patient and health care education. Kelly, P. (Ed.). Nursing Leadership
& Management. Cengage Learning, New York, 409-433.
Howland, R. H. (2009). What should patients be told about their
medications? Journal of Psychosocial Nursing, 47(2): 17-20.
İlk, A. (2010). İç hastalıkları kliniğinde yatan kronik hastalığa sahip hastaların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Jha, V., Quinton, N. D., Bekker, H. L., Roberts, T. E. (2009). Strategies and interventions for the involvement of real patients in medical education: A systematic review. Medical Education, 43: 10-20.
Karamanoğlu, A. Y., Özer, G. Ö. (2008). Mastektomili hastalarda
evde bakım. Meme Sağlığı Dergisi, 4(1): 3-8.
Kaya, H. (2009). Sağlık eğitiminde hasta eğitimi ve hemşirenin sorumlulukları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 1(1):
19-23.
Kızıl C. (2008). Kalp yetmezliği olan hastaların eğitim gereksinimleri ve hemşirelerin bu konuda düşünceleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
MacKinaw, R. M. P., Morrow, S. R, Whiteley, M. H, Wilson, P.
R. (1997). The health education needs of veteran patients. Journal
American Dietetic Association 158: 57.
Nsameluh, K., Holland, D., Gaspar, P. (2007). Patient functional
status changes during hospitalization: Impact on early discharge
planning. Clinical Nurse Specialist., 21(4): 214–219.
Omar Al-Omari (2005). Perceived Learning Need for Jordanian
Nurses and Patient who Undergo CABG Surgery. http://faculty.
ksu.edu.sa/omar%20omari/research%20paper/Patient%20learning%20needs.pdf. (01.07.2012)
Öz, F. (2002). Psikiatri kliniğinde yatan hastaların hemşirelik bakım hizmetinden beklentileri ve karşılanma durumu. Kriz Dergisi, 11(2): 7-18.
Özer, C., Şahin, M., Dağdeviren, N, Aktürk, Z. ( 2002). Birinci basamakta hasta eğitimi. Sted,11(1): 11-14.
Özdemir, Ü., Özdemir, H. (2009). Hemşirelerin sağlık eğitimi verme durumları ve bunu etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu, 12(1): 25-28.
Shepperd, S., Parkes, J., McClaran, J., Phillips, C. (2004). Discharge planning from hospital to home. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1: 1-35.
Suhonen, R., Nononen, H., Laukka, A., Valimaki, M. (2005).
Patient’s informational needs and informational received do not
correspond in hospital. Journal of Clinical Nursing, 14(10): 1167.
Şenyuva, E., Taşocak, G. (2007). Hemşirelerin hasta eğitimi etkinlikleri ve hasta eğitim süreci. Hemşirelik Dergisi, 15(59): 100-106.
Tan, M., Sayan, A., Uğurlu, N., Kaya, D. (1998). Hastaların hemşirelik hizmetlerini değerlendirmeleri. VII.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Özet Kitabı, Erzurum, 420-423.
Taşdemir, N., Güloğlu, S., Turan, Y., Çataltepe, T., Özbayır, T.
(2010). Learning needs of neurosurgery patients. Journal of Neurological Sciences, 27(4): 414-420.
Yetkin, A. (2002). Hemşirelerin hasta ve ailesinineğitimi ile ilgili
görüş ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(1): 53-59.
Yıldırım, M. (2007). Cerrahi kliniğinde çalışan hemşirelerin taburculuk sürecindeki rolleri ve bunu etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz M. (2001). Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta
Memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 5(2): 69-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com