Buradasınız

THE HUMAN RESOURCE ACCOUNTING A COMPREHENSIVE ViEW

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Considerable amount of evidence shows that the value of business conoern is much greater than the value of its tangib- !e assets. «Evidence of the magnitude of investment in nonphysical assets of a business organization is provided by the prices companies pay for firms they acquire» (1). İt can be observed !with frequency that a company's stock price in the market is larger than the equity of the shareholders. This is due to the fact that, İn the market, the buyers of stocks take İnto consideration the totality of the resources and assets of the firms. Thus, certain assets are excluded in the conyentional balance sheet at the present time. These include items like customers' goodwilİ, pâtents and land, whose value may be in excess of book value, and lastly, the human organization. The main reason why human organization of a firm is not shown in the balance sheet is the accountant's preoccupation with physically-ovvned evidence as a reguirement to treat an item as an asset in the books. As a result, outlays on humans in an organization are expensed in the period in which they are incurred, even though these outlays provide future benefits for the firm. However, lately the issue of vvhether the expendiîures made on employees should be treated as expenses of the period in which they vvere incurred (assuming benefits to be derived from the use of these human productive resources will not be confined to one financiai period) is gaining signifn cance. This is partiy due to the fact that the number of companies whose value rests significanîly on the intangibles is reported to be rather high. They include any firm «w!here service and brain work are more vitaf than physica! assets..!» (2) Such companies usually have a high ratio of stock price to book vaiue. •However, human capital as a concept is not new or unfamiliar. For example, Adam. Smith, in one of his books, pointed out that «education has to be regarded as an investment İn human capital in just the same way as the purchase of a new machine has to be regarded as an investment in physicai capital» (3). Oespite this, it should be pointed out that «most of the detailed work on the subject dates back only fifteen years...» (4).
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda beşeri muhasebe, akademisyenler ve uygulamacılar tarafından gittikçe artan bir ilgi görmektedir. Bilindiği gibi beşeri kaynaklarla ilgili işlemler, geleneksel muhasebe uygulamasında defterlere kaydedilmemekte ve dolayısıyla sözkonusu kaynaklar finansal tablolarda yeralmamaktadır. Bunun sonucu olarak da optimal olmayan kararların alınması, beşerî ögrütlerden tam olarak faydalanılamaması gibi ticari açıdan arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İşte beşeri muhasebeye olan ilgi bu olumsuz sonuçlardan kaynaklanmaktadır. Halbuki beşeri kaynaklar bir işletmenin en önemli varlıklarıdır. Bunun yanında muhasebecilerin, peştemaliye örneğinde olduğu gibi, birşeye varlık olarak muamele etmeleri için o nesnenin fiziksel olarak sahip ptduğunu gösteren bir belgenin varlığını şart koştukları iddiası doğru değildir. Kaldı ki, işletme işe aldığı işgörenin üretim gücüne sahiptir. 6 u nedenlerle, beşerî değerlerin finansal tablolarda gösterilmemesi için hiçbir neden yoktur. Beşerî muhasebede insan kaynakları, peştemaliye yöntemi, şimdiki değer yöntemi, elde etme maliyeti yöntemi, başlama maliyeti yöntemi, yerine koyma maliyeti yöntemi, ekonomik değer yöntemi, fırsat maliyeti yöntemi, davranış değişkenleri yöntemi ve maaşların kapitalize edilmesi yöntemi gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilebilinmektedir. Bunların her birinin üstün ve sakıncalı yanlan vardır. Beşerî muhasebe,, insan kaynaklarının firmaca elde edilmesi, geliştirilmesi, insan örgütünün muhafazası gibi hususlarda yöneticilere yardımcı olabildiği gibi, onlara bu kaynakların tahsisi, kullanım ve amortize edilmeleri gibi konularda da daha akılcı yöntemleri temin eder. Yalnız, beşerî muhasebe daha gelişme aşamasında olduğundan çok az sayıda firma tarafından uygulanmaktadır; yani henüz genel kabul görmemiştir. Bu belki de tercih edilecek bir durumdur. Çünkü, uygulamaya geçmeden önce beşerî muhasebenin teorik çerçevesinin geliştirilip mükemmelleştirilmesi daha uygun olacaktır. /şgörenler kendilerinin finansal tablolarda gösterilmesine başlangıçta tiksinti duyabilirler. Onlara finansal tablolarda k i şiliklerinin tümünün değil, sadece üretim güçlerinin değerinin gösterildiği açıklanırsa bu tepkiler kaybolacaktır. Beşerî muhasebenin uygulamaya konulmasından hem işverenler, hem işgörenler, hem de devletler kârlı çıkacaklardır.