Buradasınız

PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Özellikle birinci petrol krizinden sonra monetaristlerle Keynesyenler arasında başlayan antienflasyonist politika tartışması bir süre sonra doğal olarak para politikasının etkinliği tartışmasını da gündeme getirdi. Enflasyonu denetim altına almak için monetaıistlerce önerilen ve birçok ül¬kede de uygulamaya konan sıkı para politikası (1) en yalın biçimiyle miktar teori¬sine dayanmaktadır. Bu teoriye göre çok basit bir ifadeyle paranın değeri (tıpkı malların değeri gibi), miktarının bolluğuna veya kıtlığına bağlıdır. Parayı talep edenlerin eğilimlerinde Önemli bir değişiklik olmadıkça para bollaştığında değeri azalır, kıtlaştığında değeri yükselir. Çünkü bollaşan para mal satınalma yarışını hızlandırır; bu da sözkonusu malların fiyatlarının yükselmesine neden olur. Böylece para biriminin satın alacağı mal miktarı azalır, yani kısaca paranın değeri düşer. Para kıtlaşınca olaylar tam tersi yönde gelişir; mal alma yarışı yavaşlar; sa¬tıcılar yarışı kızıştırmak için fiyat kırmaya başlarlar; böylece fiyatlar düşer ve para biriminin satın alacağı mal miktarı, yani paranın değeri artar. Konu böyle basit (hatta ilkel) bir biçimde ele alındığında bu mantık silsilesinin iki temel varsayıma dayandığı dikkati çekmektedir.
131-135