Buradasınız

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL BECERİLERİNİN “WEBB’İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİ”NE AİT PROBLEMLERİ ÇÖZME SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ

THE ROLE OF PRIMARY EIGHTH-GRADE STUDENTS’ METACOGNITIVE BEHAVIOURS EXHIBITION SKILLS ON PROCESS OF SOLVING PROBLEMS BASED ON WEBB’S DOK LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2157

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this research is to determine the role of primary eighth-grade students’ metacognitive behaviours exhibition skills on problems-solving process and providing some suggestions based on this study for practises in classroom. Datas were collected from 19 eight-grade students ongoing to a private elementary school in Istanbul. In the research, Combinatorics Problem Solving Test (KPÇT) contains four problems designed in accordance to DOK level (Depth of Knowledge / information depth) and Self-Monitoring-Reporting (IG-OR) form filled out by the students basing on the solution internal process of these problems are used as a data collection tool. The results obtained were analyzed using qualitative and quantitative data. Quantitative data are on the basis of frequency, qualitative data were obtained from the association of the answers given by students to IG-OR form and KPÇT, their descriptive analysis and interpretations. The findings reveal that metacognitive skills are important for combinatorial problem solving. At the and of the research, it has been observed, students who use metacognitive skills exhibite a higher success on problem solving. Also it is identified, students who use metacognitive skills more intensively has answered correctly almost all of the problems. Research recommendations are based on the findings.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın ana amacı ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin sahip oldukları üst bilişsel becerilerinin “bilgi derinliği seviyeleri”ne ait problemleri çözme süreçlerindeki rolünü belirlemek ve bu çalışma temelinde sınıf içi uygulamalar için tavsiyeler geliştirmektir. Özellikle ulaşılmak istenen iki hedefin ilki ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme sırasındaki üst bilişsel davranışlarını gözlemlemek, ikincisi ise üst bilişin problem çözme için önemini değerlendirmektir. Veriler İstanbul ilinin bir özel ilköğretim okulunda 8. sınıfına devam etmekte olan 19 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Webb’in (1997) tanımlamış olduğu ve anımsama, beceri/ kavram, stratejik düşünme ve derinlemesine düşünme şeklinde dört gruba ayırdığı DOK (Depth of Knowledge / Bilginin derinliği) seviyelerine uygun olarak tasarlanmış dört problemden oluşan Kombinatorik Problem Çözme Testi (KPÇT) ve bu problemlerin çözüm süreçlerini temel alan İç Gözlem-Öz Raporlama (İG-ÖR) formu kullanılmıştır. Nicel veriler frekans bazında, nitel veriler ise öğrencilerin İG-ÖR formu doğrultusunda verdikleri cevaplar ve KPÇT’ye verdikleri cevapların ilişkilendirilmesinin betimsel analizi yapılarak yorumlanmasından elde edilmiştir. Elde edilen bulgular kombinatorik problemlerin çözümünde üst bilişsel becerilerin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Üst bilişsel becerileri kullanan öğrencilerin, problem çözmede daha yüksek bir başarı sergiledikleri gözlenmiştir ve üstbilişsel becerileri daha yoğun kullanan beş öğrencinin hemen hemen tüm soruları doğru cevapladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda araştırma yapacaklara çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ALTUN, M. (1997). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Erkam Matbaacılık. Bursa.
BALCI, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
BARUT, K. (2007). Fostering higher-order thinking skills of students through stimulated recall methodology in english as a foreign language writing classroom. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
BİRYUKOV, P. (2002), Metacognitive aspects of solving combinatorics problems, Kaye College of Education, İsrail.
BOOTH, S. (1997). On phenomenography, learning and teaching. Higher Education Researchs and Development, 16, 135-159.
BÜLBÜL, H. (2003). Rekabet üstünlüğü sağlamada ürün ve süreç yeniliği: Bilişim teknolojileri uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
BROWN, A.L. (1978). Knowing When, Where, and How to Remember: A Problem of Metacognition. In R. Glasser (Ed.), Advances in Instructional Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum.
CAMPİONE, J.C., BROWN, A.L. & CONNELL, M.L. (1988). Metacognition: On the importance of understanding what are you doing? In Charles, R. I. & Silver, E. A. The Teaching and Assessing of Mathematical Problem-Solving. Lawrence Erlbaum Associates.
CONFREY, J. (1994). A Theory of Intellectual Development. For the Learning of Mathematics, 14 (3), 2-7.
8. Sınıf Öğrencilerinin Üst Bilişsel Becerilerinin “Webb’in Bilgi Derinliği Seviyeleri”ne Ait… 123
CONFREY, J. (1995a). A Theory of Intellectual Development. For the Learning of Mathematics, 15 (1), 38-48.
CONFREY, J. (1995b). A Theory of Intellectual Development. For the Learning of Mathematics, 15 (2), 36-45.
CRAWFORD, P. (1988). Fostering reflective thinking in first semester calculus students. Unpublished doctoral thesis. Kalamazoo: Western Michigan University.
DEĞİRMENCİ, İ. L. (2005). Bilişsel ve üst-biliş stratejilerinin kullanımı ile yabancı dil testlerindeki performans arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
DERRY, S. J. & HAWKES, L.W. (1993). Local cognitive model of problem-solving behavior: An application of fuzzy theory. Computers as Cognitive Tools. Lajoie, Susanne P. and Derry, Sharon J. (eds.) Lawrence Erlbaum Associates.
DRMROD, J.E. (1990). Human Learning. New York: Macmillan.
EGGEN, P., KAUCHAK, D. (2001). Educational sychology. New Jersey, NJ: Merrill Prentice Hall.
ERDOĞAN, B. (2007). The effects of physical manipulative with or without self-metacognitive questioning on sixth grade students’ knowledge acquisition in polygons. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
FANG, Z. & COX, B.E. (1999). Emergent metacognition: A study of preschoolers’ literate behavior. Journal Of Research İn Childhood Education, 13(2), 175.
FLAVELL, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.R. Resnick (Ed.), The Nature of Intelligence. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum.
FLAVELL, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. American Psychologist, 34 (10) 906-911, October 1979.
GOLDBERG, P.D. & BUSH W.S. (2003). Using metacognitive skills to improve 3rd graders’ math problem solving. Focus on Learning Problems in Mathematics. Fall, 2003.
GOOS, M., GALBRAİTH, P. & RENSHAW P. (2000). A money problem: A source of insight into problem solving action. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 80.
GOURGEY, A. F. (1998). Metacognition in basic skills instruction. Journal not defined, 26: 81 Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
HACKER, D.J., & GRAESSER, A.C. (1998). Metacognition in educational theory and practice. Lawrence Erlbaum Associates.
124
Sare ŞENGÜL & Satı Ceylan IŞIK
HACKER, D.J. & DUNLOSKY, J., (2003). Not All Metacognition is Created Equal. New Directions For Teaching And Learning, 95, 73-79.
HARTMAN, H.J. (1998). Metacognition in teaching and learning: An introduction. Instructional Science. International Journal of Learning and cognition, 26, 1-3.
HUİTT, W. (1997). Metacognition. Educational psychology ınteractive. Valdosta, GA: Valdosta State University.
IRAK, M. (2004). İnsanda dikkatlilik, üst-biliş performansı ve bellek türlerinin oluşturduğu ilişkiler örüntüsünün incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
İSLAMOĞLU, A.H. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Beta Yayınevi, İstanbul.
JAGER, B., JANSEN, M., REEZİGT, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, Vol. 16, No. 2, pp. 179 – 196.
KARAÇAM, S. (2009). Öğrencilerin kuvvet ve hareket konularındaki kavramsal anlamalarının ve soru çözümünde kullandıkları bilişsel ve üst bilşsel stratejilerin soru tipleri dikkate alınarak incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
KORİAT, A. (1993). How do we know that we know: The accesibility model of the feeling of knowing. Psychological Review, 100, 609–639.
KRAMARSKİ, B., MEVARECH, Z. R. & ARAMİ, M. (2004). The effects of metacognitive instruction on authentic task. Educational Studies, 49, 225-250.
KUÇURADİ, İ. (2003). Sunuş yazısı. Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi (Yazar: E. Morin; Çev: H. Dilli). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
LESTER, F.K., GAROFALO, J. & KROLL, D.L. (1989). The role of metacognition in mathematical problem solving: A study of two grade seven classes (Final Report). Bloomington: Indiana University, Mathematics Education Development Center.
MEVARECH, Z. R. & Fridkin, S. (2006). The effects of improve on mathematical knowledge, mathematical reasoning and meta-cognition. Metacognition Learning, 1, 85-97.
MEVARECH, Z. R. & Gutman, M. (2006). How can self-regulated learning be supported in mathematical e-learning environments? Journal of Computer Assisted Learning, 22, 24–33.
MEVARECH, Z. R. (1999). Effects of metacognitive training embedded in cooperative settings on mathematical problem solving. The Journal of Educational Research, 92(4), 195-205.
MEVARECH, Z. R. (1995). Metacognition, general ability and mathematical understanding. Early Education and Development, 6, 155-168.
8. Sınıf Öğrencilerinin Üst Bilişsel Becerilerinin “Webb’in Bilgi Derinliği Seviyeleri”ne Ait… 125
MİLES, M. B. & HUBERMAN, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.
MORİN, E. (2003). Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi. Çeviren: H. Dilli. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
MUHTAR, S. (2006). Üst bilişsel strateji eğitiminin okuma becerisinde öğrenci başarısına olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
OKUR, S. (2008). Students’ strategies, episodes and metacognitions in the context of Pisa 2003 mathematical literacy items. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ÖZSOY, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbilişstratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
PEKEL, D. (2010). Özel öğrenme güçlüğü olan ve olmayan çocukların üst bilişsel özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
PİLTEN, P. (2008). Üstbilişstratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
POLYA, G. (1988). How to solve it. New Jersey, NJ: Princeton University Pres.
SCHOENFELD, A.H. (1985). Mathematical problem solving. Lawrence Erlbaum Associates.
SCHOENFELD, A.H. (1987). What's all the fuss about metacognition In Schoenfeld, A.H. (ed.), Cognitive Science and Mathematics Education, chapter 8, 189-215. Lawrence Erlbaum Associates.
SCHRAW, G. & D. MOSHMAN (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Rewiev, Volume: 7, Pages: 351-371.
SCRAW, G. & DENNİSON, R.S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475
STRAUSS, A. & CORBİN, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA. Sage.
SENCER, M. (1989). Toplumbilimlerinde yöntem. İstanbul: Beta Basım.
SOYSAL, A. Ş. (2007). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alt tiplerinde dikkat, yönetici işlevler ve üst-biliş performansının oluşturduğu ilişkiler örüntüsünün incelenmesi.
126
Sare ŞENGÜL & Satı Ceylan IŞIK
Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
SUCU, H. Ö. (2009). Üst bilişsel öğrenme stratejilerinin yabancı dil eğitiminde okuma yeteneğinin geliştirilmesine etkileri ve öğretimi (Nevşehir Üniversitesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
SWANSON, H. L. (1990). Influence of metacognitive knowledge and aptitude on problem solving. Journal of Educational Psychology, 82(2), 306-314.
TEONG, S. K. (2003). The effect of metacognitive training on mathematical wordproblem solving. Journal of Computer Assisted Learning, 19(1), 46 – 55.
WEBB, N. (2002). Depth-of-knowledge levels for four content areas. Unpublished paper. http://www.aps.edu/rda/documents/resources/Webbs_DOK_Guide.pdf sitesinden 27.03.2012 tarihinde alınmıştır.
WHİMBLEY, A. & LOCHHEAD, J. (1986). Problem solving and comprehension. Hillsdale, NJ: Lawrance Erbaum Associates.
YALÇIN, K., & KARAKAŞ, S. (2007). Qualitative and quantitative effects of development in wisconsin sorting test performance: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. Vol 14(1) 2007, 24-32.
YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (göz. geç. 5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YILDIZ, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
YILDIZ, M. (2006). Bilişim teknolojilerinin stratejik rekabet üstünlüğü sağlanmasında üretim süreci tasarımına etkisinin uzman sistem yaklaşımı ile analizi ve Türk elektronik sanayi uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
YÜZBAŞIOĞLU, Z. T. (1991). Turkish university efl students’ metacognitive strategies and beliefs about language learning. Unpublished master thesis. Bilkent University The Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com