Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE SOSYAL AĞ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

PROSPECTIVE TEACHERS’ METAPHORIC PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF TECHNOLOGY AND SOCIAL NETWORK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2229

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to reveal perceptions regarding the concepts of technology and social network of prospective teachers’ by metaphors. The research study was carried out at the 2013-2014 academic year with 176 prospective teachers who educated at the various branches in a university where is in Western Black Sea region. The study is a descriptive research in the survey model. The study’s datas were gathered through a form which included phrases like “the technology is similar……, because…..” and “the social network is similar……, because……” The analysis and interpretation of data were used content analysis techniques. Results of this study showed that 82 metaphors were developed regarding the concept of technology that these metaphors gathered under 8 categories. Similarly, 108 metaphors were developed regarding the concept of social network that these metaphors gathered under 9 categories by prospective teachers. The metaphors were devoloped that most were respectively “child”, “water”, “human” and “life” regarding the concept of technology by prospective teachers. Also, the metaphors were developed that most were respectively “marsh”, “language” and “letter” regarding the concept of social network. Furthermore, the metaphors which were regarding the concept of technology concentrated at the “developing-changing” categories, the metaphors which are regarding the concept of social network concentrated at the “communication” categories. In this study, there were made some suggestions like that using technological materials in their lessons by instructors, including computer and technology-oriented activities in curriculums, using teaching-oriented the social networks according to results.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının teknoloji ve sosyal ağ kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Batı Karadeniz’de bir üniversitenin eğitim fakültesinde çeşitli branşlarda öğrenim gören toplam 176 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma verileri, “Teknoloji……gibidir, çünkü……” ve “Sosyal ağ……gibidir, çünkü….” cümlelerini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin 82 farklı metafor geliştirdikleri ve bu metaforların 8 kategoride, sosyal ağ kavramına yönelik ise 108 farklı metafor geliştirdikleri ve bu metaforların 9 kategoride toplandığı görülmüştür. Teknoloji kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından en çok, sırasıyla “çocuk”, “su”, “insan” ve “hayat” metaforları geliştirilmiştir. Sosyal ağ kavramına ilişkin ise en çok, sırasıyla “bataklık”, “dil” ve “mektup” metaforları geliştirilmiştir. Ayrıca teknoloji kavramına ilişkin metaforların “gelişen-değişen” kategorisinde, sosyal ağ kavramının ise “iletişim” kategorisinde daha fazla yer aldığı görülmüş olup, bu kavramlara bakış açılarının olumlu kategorilerde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultunda öğretim elemanlarının tarafından teknolojik materyallerin derslerde kullanılması, eğitim programlarında bilgisayar ve teknoloji destekli aktivitelerin yapılması, sosyal ağların öğretim odaklı kullanılması gibi önerilere yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

AK, S. VE YENİCE, N. (2009). Öğretmen Adaylarının İnternet Kavramına İlişkin
Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 07-09 Ekim 2009, Trabzon.
AKKOYUNLU, B. (2002). Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future.
Educational Media International, 39 (2), 165–174.
AKSAL, F. A., GAZİ, Z. A. MENEMENCİ, N. (2014). Araştırmacı Öğrenenlerin Bilgi ve
Bilişim Çağına Yönelik Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi, Akademik Bilişim, 7-9 Şubat 2014, Mersin.
AYDIN, S.İ., PEHLİVAN, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve
“öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandiklari metaforlar. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 818-842.
BERİGEL, M., KOKOÇ, M., KARAL, H. (2012). Exploring pre-service teachers’ level of
social networking sites addictive tendencies. Eğitim Arastırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 49/A, 215-228.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E., AKGÜN, E., KARADENİZ, Ş. (2008). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
CERİT, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara
ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 669–699.
CUBAN, L. (1986). Teachers and Machınes: The Classroom Use of Technology Since
1920. New York: Teachers College Press, Columbia University.
ÇELİKTEN, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 2(21), 269-283.
DAS, B., & SAHOO, J. S. (2011). Social networking sites-A critical analysis of its impact
on personal and social life. International Journal of Business and Social Science, 2(14), 222-228. (09.01.2014 tarihinde http://ijbssnet.com/journals/Vol._2_No._14;_July_2011/25.pdf adresinden alınmıştır).
DELL, A. G., DISDIER, A. (1994). “Teaching future teachers to enhance teaching and
learning with technology.” in J. Willis, B. Robin, & D. A. Willis (Eds.), Technology and Teacher Education Annual 1994: Proceedings of SITE94-Fifth Annual Conference of the Society for Technology and Teacher Education (pp. 178-182), Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education.
DUPAGNE, M., KRENDİ, K.A. (1992). Teachers’ attitudes toward computers: A
review of the literature. Journal of Research on Computing in Education, 24 (3), 420–429.
EREN, F., CELİK, İ., DİKMENLİ, M., SAHİN, İ. & SHELLEY, M. (2012). Biology
Students’ Conceptions of İnternet: A Metaphor Analysis. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (pp. 2405-2412).
İZMİRLİ, O. Ş., İZMİRLİ, S. (2010). Technology Metaphors of Prospective Teachers. In
Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2010, 2560-2564.
İŞMAN, A., HAMUTOĞLU, B. (2013). Sosyal ağların eğitim öğretim sürecinde
kullanılması ile ilgili karma öğrencielrin görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(3), 61-67.
ELLISON, N. B. (2008). Introduction: Reshaping campus communication and
Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Sosyal Ağ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları 495
community through social network sites. The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 8, 19-32. (10.01.2014 tarihinde https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers0808/rs/ers08082.pdf adresinden alınmıştır ).
ERDOĞAN, T., GÖK, B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kavramına ilişkin
algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. In Proceedings of 8th International Educational Technology Conference (pp.1071-1077). Eskişehir, Turkey.
FERNEDING, K. A. (2007). Understanding the message of the medium: media
technologies as an aesthetic. In L. Bresler (Ed.), International handbook of research in arts education (pp. 1331–1352).
GÜLER, G., AKGÜN, L., ÖÇAL, M. F., DORUK, M. (2012). Matematik Öğretmeni
Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 25-29.
GÜVELİ, E., İPEK, A. S., ATASOY, E., GÜVELİ, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının
Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal of Computer and Mathemetics Education, 2(2), 140-159.
JOHNSTON, R. (2009). Salvation or destruction: Metaphors of the internet. First
Monday Peer–Reviewed Journals on the Internet,14(4). (29.01. 2014 tarihinde http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/2370/2158 adresinden alınmıştır.
KABILAN, M. K., AHMAD N., ABIDIN, M.J.Z. (2010). Facebook: An online
environment for learning of English in institutions of higher education?. The Internet and Higher Education, 13, 4, 179 – 187.
KARASAR, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
KAYA, S. VE DURMUŞ, A. (2009). Öğretmen Adaylarının İnternet ve Bilgisayar
hakkındaki Metaforlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 07-09 Ekim 2009, Trabzon.
KURT, A., ÖZER, Ö. (2013). Metaphorical Perceptions of Technology: Case of Anadolu
University Teacher Training Certificate Program. Eğitimde Kuram ve Uygulama- Journal of Theory and Practice in Education, 9(2), 94-112
KUSS, D. J., & GRİFFİTHS, M. D. (2011). Online Social Networking and Addiction-A
Review of the Psychological Literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 3528-3552. (11.01.2014 tarihinde http://www.mdpi.com/1660-4601/8/9/3528/pdf adresinden alınmıştır).
LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of
Chicago Press.
LAKOFF, G.,& JOHNSON, M. (2005). Metaforlar hayat, anlam ve dil. (Çev: Demir, G. Y.).
İstanbul: Paradigma.
Lİ, Q. (2007). Student and teacher views about technology: a tale of two cities? Journal of
Research on Technology in Education, 39 (4), 377–397.
MORGAN G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Çeviren, G. Bulut).
İstanbul: BZD Yayıncılık.
OCAK, G., GÜNDÜZ, M. (2006). Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen
Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2), 293-309.
496
Mustafa FİDAN
PALMQUIST, R. A. (1996). The Search for an Internet Metaphor: A Comparison of
Literatures. Proceedings of the American Society for Information Science, 33, 198-202.
PEKTAŞ, M. & KILDAN, O. (2009). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının
“öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması (A comparison of “teacher” metaphores generated by preservice teachers from different majors). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 271-287.
PREETI, M. (2009). Use of social networking in a linguistically and culturally rich India.
The International Information & Library Review, 41(3), 129-136. (12.01.2014 tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057231709000290 adresinden alınmıştır).
SABAN, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen”
kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
SABAN, A., KOÇBEKER, B. N., VE SABAN, A. (2006). An Investigation of the concept
of teacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 509–522.
SABAN, A. (2008). Primary school teachers’ and their students’ mental ımages about
the concept of knowledge. Elementary Education Online, 7(2), 421–455.
SABAN, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları
Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
SABAN, A. (2010). Computer teacher candidates’ metaphors about the internet.
Education, 131(1), 93-105. (10.01.2014 tarihinde http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b46af30c-f9d0-4... adresinden alınmıştır).
SEMERCİ, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni
İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (40), 125–140.
ŞAHİN, Ş., BATURAY, M. H. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına
İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 177-192.
ŞENYUVA, E., KAYA, H. (2013). Metaphors for the Internet Used by Nursing Students
in Turkey: A Qualitative Research. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 87-106.
TAVŞANCIL, E. VE ASLAN, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi
ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
VURAL, L., YÜKSEL, İ. & ÇOKLAR, A.N. (2008). Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar
ve öğretim teknolojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar. In Proceedings of 8th International Educational Technology Conference (pp.610-616). Eskişehir, Turkey.
YILDIRIM A., ŞİMŞEK, H. (2011).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YU, X. (2013). What Are the Metaphors We Live by? Theory and Practise in Languages
Studies, 3(8), 1467-1472. (09.01.2014 tarihinde http://ojs.academypublisher.com/index.php/tpls/article/view/tpls03081467... adresinden alınmıştır).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com