Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA AFFETME ÖZELLİĞİ VE ÖZ-DUYARLIK

FORGIVING TRAIT AND SELF-COMPASSION ON PROSPECTIVE TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2428

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, investigation of the relationship between forgiving traits and self-compassion of prospective teachers was aimed. Besides, the effects of gender, field of education, state of general happiness and state of having psychological problem were investigated. The universe was consisted of all prospective teachers attending to Faculty of Buca Education in Dokuz Eylul University during 2012-2013 academic year. The sample of research was consisted of 269 female and 131 male, totally 400 prospective teachers. Data was collected by Heartland Forgiveness Scale, Self-Compassion Scale, and a questionnaire. Data was analyzed by using SPSS 20 programme with parametric techniques as, Pearson correlation, independent sample t-test and one way ANOVA. According to results, there was statistically significant positive relationship between forgiving traits and self-compassion of prospective teachers. Besides there were statistically significant positive relationships among all subscales of forgiveness scale (forgiveness of self, others and situation) and self-kindness, common humanity and mindfulness subscales of self-compassion scale and there were statistically significant negative relationships among all subscales of forgiveness and self-judgment, isolation and over-identification subscales of self-compassion scale. It was found that, there was no statistically significant difference between forgiving traits and self-compassion of prospective teachers according to gender. There were statistically significant differences between forgiving traits and self-compassion of prospective teachers according to field of education. Moreover, it was seen that the prospective teachers who had high forgiving trait and self-compassion had also high level of happiness and they didn’t have any psychological problems.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının affetme özellikleri ve öz-duyarlıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, cinsiyet, eğitim görülen alan, genel mutluluk durumu ve psikolojik sorun yaşama durumuna göre değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde okumakta olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi 269’u kadın, 131’i erkek olmak üzere toplam 400 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmada ölçme aracı olarak Heartland Affetme ölçeği, Öz-duyarlık ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde pearson momentler çarpımı korelasyonu, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının affetme özelliği ve öz-duyarlık arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca affetme ölçeğinin tüm alt boyutları (kendini affetme, başkasını affetme, durumu affetme) ile öz-duyarlık ölçeğinin öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde; öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme alt boyutları arasında ise olumsuz yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının affetme özellikleri ve öz-duyarlıklarının cinsiyete göre farklılaşmadığı; ancak eğitim alanına göre anlamlı farklılaşmalar olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yüksek affetme özelliği ve öz-duyarlığa sahip öğretmen adaylarının genel mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu ve psikolojik sorun yaşamadıkları görülmüştür.

REFERENCES

References: 

AHADİ, B., ve ARİAPOORAN, S. (2009). “Role of Self and Other Forgiveness in Prediction Depression and Suicide Ideation of Divorcess”. Journal of Applied Sciences. 9 (19): 3598-3601.
AKIN, Ü.,AKIN, A., ABACI, R. (2007). “Öz-Duyarlık Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33: 01-10.
ALLEN, A. B., ve LEARY, M. R. (2010). “Self-Compassion, Stress, and Coping”. Social and Personality Psychology Compass. 4 (2): 107-118.
AVERY, C. M. (2008). The Relationship between Self-Forgiveness and Health: Mediating Variables and Implications for Well-Being, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Hartford, Instutite of Professional Psychology.
BONO, G., MCCULLOUGH, M. E., ROOT, L. M. (2007). “Forgiveness, Feeling Connected to Others, and Well-Being: Two Longitudinal Studies”. Personality and Social Psychology Bulletin. 34: 182- 195.
BROWN, R. P. (2003). “Measuring Individual Differences in The Tendency to Forgive: Construct Validity and Links with Depression”. Personality and Social Psychology Bulletin. 29: 759-771.
BUGAY, A.,ve DEMİR, A. (2010). “A Turkish Version of Heartland Forgiveness Scale”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 5: 1927-1931.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş., DEMİREL, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
EMMONS, R. A. (2000). Personality and Forgiveness. Forgiveness: Theory, Research and Practice (s. 156-175). New York: The Guilford Press.
ENRİGHT, R. D.,GASSİN, E.A., WU, C. (1992). “Forgiveness: A Developmental View”. Journal of Moral Education. 21: 99-114.
504
Rengin KARACA & Esra ASICI
GARTNER, J. (1988). “The Capacity to Forgive: An Object Relations Perspective”. Journal of Religion and Health. 27 (4): 313-32. Erişim tarihi: 24 Şubat 2013, http://www.jstor.org/stable/27505990
İKİZ, E. F., ve TOTAN, T. (2010). “Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlık ve Duygusal Zekanın İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (1): 51-71.
KARREMANS, J. C.,VAN LANGE, P. A. M., HOLLAND, R.W. (2005).” Forgiveness and Its Assocaitions with Prosocial Thinking, Feeling, Doing beyond the Relationship with the Offender”.Personality and Socail Psychology. 31: 1315-1326.
KONSTAM, V.,HOLMES, W., LEVİNE, B. (2003). “Empathy, Selfism, and Coping Elements of the Psychology of Forgiveness: A Preliminary Study”. Counseling and Values. 47: 172-183.
LAWLER ROW, K. A., ve PİFERİ, R. L. (2006). “The Forgiving Personality: Predicting A Life Well Lived”. Personality and Individual Differences. 41: 1009-1020.
MACASKİLL, A.,MALTBY, J., DAY, L. (2002). “Forgiveness of Self and Others and Emotional Empathy”. The Journal of Social Psychology. 142 (5): 663-665.
MALTBY, J.,BARBER, L., DAY, L. (2005). “Forgiveness and Happiness. The Differing Contexts of Forgiveness Using the Distinciton between Hedonic and Eudaimonic”. Journal of Happiness Studies. 6: 1-13.
MALTBY, J., MACASKİLL, A., DAY, L. (2001). “Failure to Forgive Self and Others: A Replication and Extension of the Relationship between Forgiveness, Personality, Social Desirability, and General health”. Personality and Individual Differences. 30: 881-885.
NEFF, K. D. (2003a). “Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of A Healthy Attitude toward Oneself”. Self and Identity. 2 (2): 85-101.
NEFF, K. D. (2003b). “The Development and Validation of A Scale to Measure Self-Compassion”. Self and Identity. 2 (3): 223-250.
NEFF, K. D., ve MCGEHEE, P. (2010). “Self-Compassion and Psychological Resilience among Adolescents and Young Adults”. Self and Identity. 9 (3): 225-240.
NEFF, K. D., ve PROMMİER, E. (2012). “The Relationship between Self-Compassion and Other-Focused Concern among College Undergraduates, Community Adults, and Practicing Meditators”. Self and Identity. 1-17.
NEFF, K. D.,RUDE, S. S., KİRKPATRİCK, K. L. (2007). “An Examination of Self-Compassion in Relation to Positive Psychological Functioning and Personality Traits”. Journal of Research in Personality. 41: 908-916.
NEFF, K. D. ve VONK, R. (2009). “Self-Compassion versus Global Self-Esteem: Two Different Ways of Relating to Oneself”. Journal of Personality. 77 (1): 23-50.
NORTH, J. (1987). “Wrongdoing and Forgiveness”. Philosophy. 42: 499-508. Erişim tarihi: 9 Eylül 2012, http://www.jstor.org/stable/3750929?seq=4
Öğretmen Adaylarında Affetme Özelliği ve Öz-Duyarlık 505
ÖVEÇ, Ü. (2007). Öz-Duyarlık ile Öz-Bilinç, Depresyon, Anksiyete ve Stres Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
ÖZYEŞİL, Z. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık Kişilik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2013, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/SearchTez
ROBERTS, R. (1995). “Forgivingness”. American Philosophical Quarterly. 32 (4): 289-306.
ROSS, S. R.,KENDALL, A. C.,MATTERS, K. G.,RYE, M. S.,WROBEL, T. A. (2004). A Personological Examination Of Self- And Other-Forgiveness in The Five Factor Model. Journal of Personality Assessment. 82: 207-214.
SANTROCK, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (Çev. Ed. Galip Yüksel). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
SKODA, A. M. (2011). The Relation between Self-Compassion and Depression, and Forgivenessof Others, Unpublished Master Thesis, University of Dayton.
SOYER, U. (2010). Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öz-Duyarlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
SÜMER, A. D. (2008). Faklı Öz-Anlayış (Self-Compassion) Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
TAYSİ, E. (2007). İkili İlişkilerde Bağışlama: İlişki Kalitesi ve Yüklemelerin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
THOMPSON, L. Y., SNYDER, C. R.,HOFFMAN, L.,MİCHAEL, S. T.,RASMUSSEN, H. N.,BİLLİNGS, L. S. (2005). “Dispositional Forgiveness of Self, Others, and Situations”. Journal of Personality. 73: 313-359.
TSE, M. C. ve CHENG, S. T. (2006). “Depression Reduces Forgiveness Selectively as A Function of Relationship Closeness and Transgression”. Personality and Individual Differences. 40: 1133-1141.
YARNEL, L. M. ve NEFF, K. D. (2013). “Self-Compassion, Interpersonal Conflict Resolutions, and Well-Being”. Self and Identity. 12 (2): 146-159.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com