Buradasınız

SON DÖNEM OSMANLI AYDININDA EĞİTİM TARTIŞMALARI

DEBATES ON EDUCATION AMONG THE LATE OTTOMAN INTELLECTUALS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2615

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this article, although it is stressed on the subjects related with education which are debated by the intellectuals in late Ottoman society, the main aim is to understand today setting up from those days. Since Second Constitution, it is still debated the same or smilar subjects by the various stratas of the society and it is often the case to make the tryouts of “reform in education”. Hence it is the indicator of the being unsuccesfull in making the use of such debates. It could be taken the cause of this failure that is the fragmentation of society into the unreconciled zones as the concequance of deepening of different lines of thought appeared by the ends of Ottomon State.However, although Ottoman intellectuals had discussed the subject of education within various lines of thought, sometimes the intelectuals in same line would have been in opposition or those being opposite lines could have been claimed same ideas. Therefore, it is important to revaluate the education debates of such era in order to dissipate todays disputes. Although the problems concerning education have changed in form, it have not changed in content. This basic idea as the ground of this paper will be elaborated by the literature review.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, aslında, son dönem Osmanlı toplumunda aydınların eğitimle ilgili tartıştıkları konular üzerinde durulmakta ise de, o günlerden hareketle bugünü anlamaya çalışma amaçlanmıştır. İkinci Meşrutiyetten beri, aynı ya da benzeri konular toplumun farklı kesimlerince tartışılmakta, sık sık "eğitimde reform" denemeleri yapılmaktadır. Bu da göstermektedir ki, söz konusu tartışmalardan istifade etmede başarılı olunamamıştır. Osmanlı Devletinin sonlarına doğru ortaya çıkmış olan fikir akımlarının, zaman içinde iyice derinleşerek toplumun birbiriyle uzlaşamayan farklı kesimlere ayrılmış olması bu başarısızlığın nedenlerinden biri olarak düşünülebilir. Oysa, Osmanlı aydını eğitim meselesini farklı fikir akımları çerçevesinde tartışmış olsa da; hem bazen aynı fikir akımı içindeki aydınlar birbirinden farklı düşüncelere sahip olabilmişler, hem de bazen farklı fikir akımı içindeki aydınlar aynı görüşü savunabilmişlerdir. O nedenle, söz konusu dönemin eğitim tartışmalarının yeniden değerlendirilmesi bugünkü ihtilafların giderilmesi bakımından önem taşımaktadır. Eğitimle ilgili problemler biçimsel olarak değişse de, öz olarak değişmemiştir. Makalenin dayandığı bu temel görüş, konuyla ilgili literatür taraması yapılarak detaylandırılmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

ACAR, Ş. D. (2009). Eğitimde Bir Üstâd Satı Bey’i Tanımak, İstanbul: Akademik Kitaplar Yayınları.
AKYÜZ, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1943). Türk'e Doğru, İstanbul: Yeni Adam Yay.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1945). Batıya Doğru, İstanbul: Sebat Basımevi.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1966). Ziya Gökalp, İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma ve Turizm Derneği Yayınları.
BERKES, N. (1978). Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.
DAVİSON, R. (2006). Osmanlı Türkiyesi’nde Batılı Eğitim. (çev.Mehmet Seyitdanlıoğlu), İnalcık ve Seyitdanlıoğlu (Ed.) Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (s.463-476). Ankara: Phoenix Yay.
ERGİN, O. (1977). Türk Maarif Tarihi (5 cilt). İstanbul: Eser Matbaası.
ERGÜN, M. (1996). İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara: Ocak Yayınları.
ERSOY, M.A. (2007). Safahat, Ankara: Elips Kitap.
GÜNALTAY, M. Ş. (1996). Zulmetten Nura, İstanbul: Furkan Basın Yayın.
GÜNALTAY, M. Ş. (1999). İslâm'ın Uyanışı. Çelebi ve Yılmazer (Ed.), İslâm Düşüncesinde Arayışlar (s.26-44) İstanbul: Rağbet Yay.
GÜNDÜZ, M. (2012). Mustafa Satı Bey ve Eğitim Bilimi, Ankara: Otorite Yayınları.
GÜNGÖRMÜŞ KONA, G. (2005). Batı’da Aydınlanma Doğu’da Batılılaşma, İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.
GÖKALP, Z. (1972). Millî Terbiye ve Maarif Meselesi, Ankara: Diyarbakır'ı Tanıtma ve Turizm Derneği Yayınları.
Son Dönem Osmanlı Aydınında Eğitim Tartışmaları 507
HAŞİM N. ve ŞEYHÜLİSLÂM MUSTAFA, S. (1992). Aile Hayatı, Tesettür Meselesi, Kadın Hukuku. Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi (3 cilt). (s.1106-1123). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
İLERİ, C. N. (2000). Türk İnkılâbı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
KANLIDERE, A. (2005). Musa Cârullah, İstanbul: Dergah Yayınları.
MUSA KAZIM (1999). Kelâm Kitaplarının Asrın İhtiyaçlarına Göre Islahı ve Yazılması, Müslümanlar Arasında Muhtelif Mezheplerin Birleştirilmesi ve Medreselerde Tedrîsâtın Islahı, İslâm Düşüncesinde Arayışlar, Çelebi ve Yılmazer (Ed.), İslâm Düşüncesinde Arayışlar (s.47-60) İstanbul: Rağbet Yay.
MUSA KAZIM (1999). Sağlam Medeniyet ve Doğru Din Anlayışı, Çelebi ve Yılmazer (Ed.), İslâm Düşüncesinde Arayışlar (s.61-98) İstanbul: Rağbet Yay.
ORTAYLI, İ. (2007). Batılılaşma Yolunda, İstanbul: Merkez Kitaplar Yayınları
SAFA, P. (1988). Türk İnkılabına Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
SAİD HALİM PAŞA (2012). Buhranlarımız ve Son Eserleri. (Yay. Haz.M.Ertuğrul Düzdağ), İstanbul: İz Yayıncılık.
SOYDAN, Tarık (2013). “Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Türkiye’de Temel Eğitimin Gelişmesi ve Finansmanı Sorunu”, Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, C/S. 5(8): 53-72.
TUNAYA, T. Z. (2004). Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TUNAYA, T. Z. (2007). İslâmcılık Akımı, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
TUNAYA, T. Z. (2011). Türkiye’de Siyasal Partiler İkinci Meşrutiyet Dönemi (3 Cilt). İstanbul: İletişim Yayınları.
TÜCCARZÂDE İBRAHİM HİLMİ (1997). Avrupalılaşmak, Ankara: Gündoğan Yayınları.
UZUNÇARŞILI, İ. H. (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
ÜLKEN, H.Z. (2005). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları.
YILDIRIM, Y.( 2002). Tevfik Fikret (Eğitimciliği ve Şermin), İstanbul: Toker Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com