Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ON TEACHER EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2491

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In order to increase the quality of education in a country, an effort should be launched for the improvement of every individual, both as providers and beneficiaries of educational service, at every level of education. In a world where teacher is not just an educator anymore it is also necessary for a teacher to be a good leader. The most important architects of the educational sector are teachers and, thus, the more qualified faculties of education are the more likely teachers will contribute more to the development of the country. While this study enables us to bring to light teachers’ opinions on teacher education and make suggestions as to taking particular steps to increase students’ satisfaction, it can also offer new suggestions regarding how faculties of education can have a structure with better quality. For this reason this study will endeavor to answer the question “What are the opinions of teacher candidates on teacher education?” This study was conducted with the participation of 50 teacher candidates in their senior year at 5 different departments of the faculty of education of Ahi Evran University. Therefore, the universe of this study is Ahi Evran University and its sampling consists of a group of 50 teacher candidates who are senior students at the faculty of education. The course followed to develop the data collection tool was as follows: First of all, 8 questions were prepared in order to determine teacher opinions and they were submitted to the review of 2 experts. The interview form gained its final shape consisting of 5 questions after having calculated the Cohen Kappa coefficient (K=0,83) of the points given to each of the questions by the experts. At the end of the interviews, the answers of the teacher candidates were compared by sorting them based on their similarities and differences. The percentage distribution and frequencies of the answers to the questions were found through content analysis performed with the data obtained by the collection tools. 32% of the teacher candidates answered the question “What should be the most salient aim of teacher education?” as raising the quality level of education and cultivating well-equipped teachers whereas 28% of them answered as cultivating a knowledgeable youth. In response to the question “Are universities successful in teacher education?”, 22% of the teacher candidates opined that universities are successful whereas 52% of them stated that they are not successful. In the case of the question “Do you think that teacher education curriculums at universities are developed in accordance with primary education curriculums?”, 58% of the teacher candidates answered negatively whereas 24% of them answered positively. Turkey became the 42nd in educational success rankings among 65 countries that attended the project at PISA 2009 and the 31st among 33 OECD countries. When the answers to the question “Might this situation be caused by teacher education?” were examined, it was found that 64% of the teacher candidates thought so whereas 24% of them stated that they had no idea about the issue. According to the teacher candidates the qualities of a good teacher are as follows: He/she must have good knowledge of the field (54%), he/she must have communication skills (36%), he/she must have teaching skills (29%), he/she must set a good example for students (24%), he/she must have general cultural knowledge (22%), he/she must improve him/herself (20%), he/she must have good relations with students and be tolerant (16%), he/she must have confidence and be amiable and respectful (14%), he/she must have good class management and patience (10%), he/she must be authoritative and disciplined (8%), he/she must gain expertise in his/her field (8%), he/she must take responsibility and be successful (8%). In order to elevate our success in education on an international scale, this study aimed to determine the awareness of teacher candidates on teacher education beginning from the time they start their occupational education and their expectations of the “qualities of a good teacher.” In the light of the opinions of teacher candidates, it can be claimed that there are troubles with teacher education. Therefore, the awareness of the teacher candidates on the reason of existence of faculties of education should be heightened right when they start their teaching profession. When the curriculum of teacher education is being determined, it should be determined in a way that he/she can make use of it when performing his/her job. Moreover, in order to carry our international success to higher steps, teacher education should be devised in such a way that it can meet their expectations.
Abstract (Original Language): 
Bir ülkede eğitim kalitesi artırılmak isteniyorsa eğitimin her kademesinde, eğitimde hizmeti sunan ve bu hizmetten yararlanan her bireyin gelişimine yönelik çalışma yapılmalıdır. Öğretmenin sadece bir öğretici olmaktan çıktığı günümüzde, öğretmenin iyi bir lider olması gerekmektedir. Eğitim sektörünün en önemli mimarı öğretmendir ve bu nedenle eğitim fakülteleri ne kadar nitelikli olursa yetişen öğretmenler de ülke kalkınmışlığına o kadar katkı sağlayacaktır. Tangülü ve arkadaşları da öğretmen yetiştirme meselesini bir ülkenin kalkınmışlık ve gelişmişlik problemi olarak ifade etmektedir. Geçmişten günümüze bakıldığında, öğretmen yetiştirmede ortaya konulan ve uygulanan ölçütlerin çoğu zaman karmaşık ve çelişkili olduğu, yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak, öğretmen, eğitimin temel taşı olduğundan, onun niteliği eğitimin niteliğini doğrudan etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Bu nedenle bir toplumun eğitilmesinde öğretmenlik eğitiminin önemi bilinmektedir. Öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması ve bugünün ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlik mesleği açısından en önemli sorunlardan birisi öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri sürecinde etkin bir şekilde yetiştirilmesidir. Bu çalışma öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştirme ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak, öğrencilerin memnuniyetini artırıcı adımlar atılması konusunda öneriler sunmamıza olanak sağlarken; diğer yandan eğitim fakültelerinin daha niteliksel bir yapı kazanması konusunda da yeni öneriler ortaya koyabilir. Ayrıca eğitim fakültelerinin odak noktasındaki kişilerin yani öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda daha nitelikli öğretmen yetiştirme imkanı sağlanabilir. Bu nedenle bu çalışmada “Öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştirme ile ilgili görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranacaktır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştirme ile ilgili düşüncelerini ve beklentilerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘nin 5 Farklı Ana Bilim Dalında 4. sınıfta okumakta olan 50 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle araştırmanın evreni Ahi Evran Üniversitesi, örneklemi ise Eğitim fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 50 öğretmen adayının oluşturduğu gruptur. Çalışmaya ilişkin veriler, 5 tane açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama aracının geliştirilmesinde sırasıyla izlene yol şöyledir. Öncelikle öğretmen görüşlerini belirlemek üzere 8 tane mülakat sorusu hazırlanmış ve 2 uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanların her soruya verdiği puanların Cohen Cappa katsayısı (K=0,83) hesaplanarak mülakat formu 5 sorudan oluşan son şekline dönüştürülmüştür. Cohen`in kappa katsayısı, iki değerleyici arasındaki karşılaştırmalı uyuşmanın güvenirliğini ölçen bir istatistik yöntemidir (Cohen, 1960). Yapılandırılmış mülakat türündeki bu ölçme envanteri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4. sınıfta okumakta olan, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgisi Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında 10‘ar öğretmen adayı ile yüz yüze görüşülerek cevaplanmıştır. Katılımcılar gönüllülük esasınsa göre belirlenmiştir. Mülakatlar sonunda öğretmen adaylarının verdiği cevaplar benzerlik ve farklılıklarına göre sıralanarak karşılaştırılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler içerik analizi yapılarak; yüzde dağılımı ve frekans değerleri bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmen yetiştirme konusunda görüşleri 5 kategori altında toplanmıştır. Bunlar: Öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirmenin amaçlarına yönelik görüşleri, öğretmen yetiştirmedeki başarıya yönelik görüşleri, öğretmen yetiştirme müfredatına yönelik görüşleri, PISA‘daki başarı durumu ile öğretmen yetiştirme arasındaki ilişkiye yönelik görüşleri ve iyi bir öğretmenin niteliklerine yönelik görüşleridir. Öğretmen yetiştirmenin en belirgin amacı ne olmalıdır? sorusuna öğretmen adaylarının %32‘si eğitim seviyesini yükseltmek ve donanımlı öğretmen yetiştirmek, % 28‘i ise bilgili gençlik yetiştirmektir yanıtını vermiştir. “Üniversiteler öğretmen yetiştirmede başarılı mıdır?” sorusuna yanıt veren öğretmen adaylarının % 22‘si başarılı, %52‘si ise başarısız olduğu görüşünü belirtmiştir. “İlköğretim müfredatları doğrultusunda üniversitelerde öğretmen yetiştirme müfredatlarının düzenlendiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında öğretmen adaylarından % 58‘si düşünmediğini belirtirken; % 24‘ü düşündüğünü belirtmiştir. PISA 2009‘daki Türkiye‘nin başarı durumu projeye katılan toplam 65 ülke içinde 42. Sırada, 33 OECD ülkeleri içerisinde ise 31. sıradır. Bunun nedeni öğretmen yetiştirmeden kaynaklanıyor olabilir mi? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının % 64‘ü öğretmen yetiştirmeden kaynaklandığını düşünürken, % 24‘nün ise bu konu hakkında bir fikri olmadığını belirtmiştir. Öğretmen adaylarına göre iyi bir öğretmenin nitelikleri şu şekildedir: Alan bilgisi yeterli olmalı (% 54), iletişim becerisine sahip olmalı (% 36), ders işleme becerisine sahip olmalı (% 29), öğrencilere örnek olmalı (% 24), genel kültür bilgisine sahip olmalı (% 22), kendisini geliştirmeli (% 20), öğrenci ilişkileri iyi ve hoşgörülü olmalı (% 16), özgüvene sahip, sevecen ve saygılı olmalı (%14), sınıf yönetimine hâkim ve sabırlı olmalı ( %10), otoriter ve disiplinli olmalı (%8) , alanında uzmanlaşmalı(%8), sorumluluk almalı ve başarılı olmalıdır (% 8). Eğitimdeki başarıların uluslararası seviyede artması için öğretmen adaylarının mesleki eğitime başladığı andan itibaren öğretmen yetiştirmeye yönelik farkındalıkları ve iyi bir öğretmen niteliklerine yönelik beklentileri tespit edilmeye çalışılmalıdır. Öğretmen adaylarının farkındalıkları; öğretmen yetiştirmenin amaçlarına yönelik, müfredata yönelik ve uluslararası başarıda öğretmen yetiştirmenin etkisine yönelik olmak üzere üç grupta özetlemek mümkündür. Öğretmen adaylarının iyi bir öğretmenin niteliklerine yönelik beklentilerini ise kişisel ve mesleki olarak iki grupta özetlemek mümkündür. Öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda öğretmen yetiştirme de aksaklıkların yaşandığı söylenebilir. Bu nedenle Öğretmen adayı öğretmenlik mesleği başladığı andan itibaren eğitim fakültelerinin varoluş amacının ne olduğuna yönelik farkındalıklarını artırılması gerekmektedir. Öğretmen eğitiminin müfredatı belirlenirken; mesleğini icra ederken kullanabileceği şekilde belirlenmelidir. Ayrıca, uluslararası başarımızı daha üst basamaklara taşımak için, öğretmen adaylarının beklentilerini karşılayabilecek nitelikte bir öğretmen eğitimi sağlanmalıdır.

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Y. (2006). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 20, Sayfa: 017-058.
ALKAN, C. (2001). Türk Milli Eğitim Sisteminin 2000’li Yıllarda Yeniden Yapılanmasının Temel Esasları, Eğitimde Yansımalar VI, H.H. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara.
ARI, A. (2010). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programıyla İlgili Eğitim Fakültelerinde Kazandıkları Bilgi Ve Beceri Düzeylerine İlişkin Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, Sayfa 251 -274.
ARIKAN, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitabevi.
ATANUR BASKAN, G. ve AYDIN, A. (2006). Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s.35-42.
AYDIN, R., ŞAHİN, R. ve TOPAL T. (2008). Türkiye’de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları, TSA , Sayı:2.
AYKAÇ, N., KABARAN, H. ve BİLGİN, H.(2014). Türkiye’de Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 9/3, P. 279-292.
BÜYÜKALAN FİLİZ, S. ve KAYA, V. H. (2013). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Programı İle Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Ve Lisansüstü Programının Felsefe, Amaç Ve İçerik Bakımından İlişkisinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (2), 185-208.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
COHEN, J. (1960), A coefficient of agreement for nominal scales, Educational and Psychological Measurement Vol.20, No.1, pp.37-46.
ERGUN, M. (2013). İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 10, Sayı 1.
GENÇ, Z. ve ESEN, H. (2012). Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi, The Journal Of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, P. 589-602.
KAVCAR, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1-2.
KAVCAR, C. (1982). Tarihe Karışan Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli : Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 15 Sayı: 1.
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi 583
KAYA, V. H. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerini Etkileyen Etkenlere Yönelik Görüşler, Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.
KAYA, V.H., KARTAL, T. VE GÖDEK ALTUK, Y. (2011). Türkiye, Amerika Ve İngiltere’de Lisansüstü Eğitim: Fen Eğitimi Ve Karşılaştırılması’ V. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (Bildiri).
KILIÇ, A. ve ACAT, M. B. (2007). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğretmen Yetiştirme Programlarındaki Derslerin Gereklilik ve İşe Vuruluk Düzeyi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:17.
OKÇABOL, R. (2004). Öğrenci, Öğretmen, Öğretmen Adayı Ve Öğretim Elemanı Gözüyle Öğretmen Yetiştirme!, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
ÖZABACI, N. ve ACAT, B. (2005). Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleri İle İdeal Öğretmen Özelliklerine Dönük Algılarının Karşılaştırılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 42, Sayfa 211-236.
SARITAŞ, M. (2007). Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Cilt XX, Sayfa 121-143.
SENEMOĞLU, N. (2001). "Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri." Eğitimde Yansımalar: VI.2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi, Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK, Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, Ankara, 11-13 Ocak.
SÖZEN, S. VE ÇABUK, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230.
ŞAHİN, Ç., KARTAL, O. Y. ve İMAMOĞLU, A. (2013). Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Programı Hakkında Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Sayfa 101-118.
ŞAHİN, M., ÇETİNOĞLU, A. ve AYVAZ, S. (2013). Türkiye’de Ögretmen Egitiminin Tarihçesi İle İlgili Tezler Üzerine Bir Degerlendirme, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 27.
ŞAHİN–TAŞKIN, Ç. ve HACIÖMEROĞLU, G. (2009). Öğretmen adaylarının meslek bilgisi dersleri üzerine bakış açıları. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1–3 Mayıs 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
TANEL, R., ŞENGÖREN, S. K. ve TANEL, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 22.
TANGÜLÜ, Z., KARADENİZ, O. ve ATEŞ, S. (2010). Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20- 22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, sayfa 1056-1060.
TOKKAYA, Y., TOKCAN, H. ve KARA, C. (2012). Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri, The Journal of
584
Volkan Hasan KAYA & Dilber POLAT & İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU
Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 663-678.
ÜSTÜNER, M. (2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7.
YILDIRIM, A. (2011). Öğretmen Eğitiminde Çatışma Alanları ve Yeniden Yapılanma, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararasi Öğrenci Değerlendirme Programi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com