Buradasınız

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ NASIL ETKİLER?

HOW NATURE OF SCIENCE TEACHING EFFECTS PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS OF SCIENTIFIC INQIURY?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2585

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Along with the changes in the worldwide, primary education curriculum has been revised; concepts such as science, scientific knowledge, nature of science and scientific inquiry became the focus of the system. When the explanations about nature of science are the “product” of inquiry and scientific knowledge; the explanations about scientific inquiry are those that pertain most to the processes of inquiry, the “how” the knowledge is generated and accepted. The aim of the study is to determine the effect of explicit-reflective nature of science teaching on prospective science teachers’ understanding of the nature of scientific inquiry. The study was conducted with 23 1st grade prospective science teachers at a university in Istanbul and lasted for 8 weeks. The data of the study were collected with “the nature of scientific inquiry questionnaire (VOSI)” including 7 open-ended questions, interview questions and video recordings. The data gathered from the questionnaire were analyzed by means of ideographic analysis. The outcomes of study showed that the teaching process didn’t cause change on the understanding of the nature of scientific inquiry, except the community of practice dimension. Besides these teacher candidates think that there is only one scientific method; and experiments have been made for verifying data set. These understandings also shown us that teacher candidates have some of misconceptions which is in literature. Upon the findings, it is recommended to prepare specially designed class plans in order to enable students to get the idea of the nature of scientific inquiry.
Abstract (Original Language): 
Dünyadaki değişimlerle birlikte, ilköğretim müfredatında revizyona gidilmiş ve klasik eğitim anlayışından uzaklaşılarak; bilim, bilimsel bilgi, bilimin ve bilimsel araştırmanın doğası gibi kavramlar üzerine odaklanılmıştır. Bilimin doğasına ilişkin ifadeler araştırmanın ve bilimsel bilginin “ürünü” iken; bilimsel araştırmanın doğasına ilişkin ifadeler, bilginin nasıl üretildiği ve kabul edildiğine ilişkin, araştırma “sürecini” kapsamaktadır. Araştırmanın amacı doğrudan-yansıtıcı yaklaşımla uygulanan bilimin doğası etkinlikleri öncesi ve sonrasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın doğasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma İstanbul’daki bir üniversitenin, ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği ABD 1. sınıfındaki 23 öğretmen adayının katılımıyla 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 7 açık uçlu sorudan oluşan “bilimsel araştırmanın doğası hakkında görüşler ölçeği (VOSI)”, görüşme soruları ve video kayıtlarıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel veri toplama yöntemlerinden olan içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar uygulanan öğretimin uygulama toplumu boyutu hariç, bilimsel araştırmanın doğası anlayışında değişime neden olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının tek bir bilimsel yöntemin olması ve verilerin doğrulanması için genellikle deney yapılması gerektiği yönünde görüş ortaya koydukları ve literatürde yer alan çeşitli yanılgılara da sahip olduklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bilimsel araştırmanın doğası anlayışının kazandırılabilmesi için özel olarak tasarlanmış ders planlarının hazırlanması önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

ABD-EL KHALICK, F. & LEDERMAN, N.G. (2000). “The influence of history of science courses on students’ views of nature of science.” Journal of Research in Science Teaching, 37(10):1057–1095.
ABD-EL KHALICK, F. (2002, January). “The influence of a philosophy of science course on preservice secondary science teachers’ views of nature of science”, Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers’ in Science, Charlotte, NC.
ABD-EL KHALICK, F., LEDERMAN, N. G., BELL, R. L. & SCHWARTZ, R.S. (2002). “Views of nature of science questionnaire (VNOS):Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science.” Journal of Research in Science Teaching, 39(6):497-521.
AKÇAY, B. (2006). “The analysis of how to improve student understanding of the nature of science: A role of teacher.” Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 7(2):Article 10.
AKÇAY, B.(2007). The influence of the history of science course on pre-service science teachers’ understanding of the nature of science concepts, Unpublished doctoral dissertation, The University of Iowa.
AKERSON, V. L., HANSON, D. L. & CULLEN, T. A. (2007). “The influence of guided inquiry and explicit instruction on K–6 teachers’ views of nature of science.” Journal of Science Teacher Education, 18:751–772.
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS). (1993). Benchmarks for Scientific Literacy. Newyork: OxfordUniversity Press.
ARI, Ü. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
ASLAN, O., YALÇIN, N. & TAŞAR, M. F. (2009). “Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşleri.” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3):1-8.
AYAR, M. C. (2007). Fen- teknoloji -toplum dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
AYDEMİR, S. (2012). Harmanlanmış öğrenme ortamının Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi, Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
BELL, R.L., BLAIR, L.M., CRAWFORD, B.A. & LEDERMAN, N.G. (2003). “Just do it? Impact of a science apprenticeship program on high school students’ understandings of nature of science and scientific inquiry.” Journal of Research in Science Teaching, 40(5):487-509.
BELL, R. L., LEDERMAN, N. G., & ABD-EL KHALICK, F. (2000). Developing and acting upon one's conception of the nature of science: a follow-up study. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 563-581.
BEŞLİ, B. (2008). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihinden kesitler incelemelerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımla Uygulanan Bilimin Doğası Etkinlikleri Bilimsel Araştırmanın Doğasına İlişk… 307
ÇELİK, S. & BAYRAKÇEKEN, S. (2006). “The effect of a ‘science, technology and society’ course on prospective teachers’ conceptions of the nature of science.” Research in Science & Technological Education, 24(2):255–273.
DASS, P.M. (2005). “Understanding the nature of science of scientific enterprise (nose) through a discourse with its history.” International Journal of Science and Mathematics Education, 3:87-115.
DICKINSON, V. L., ABD-EL KHALICK, F. & LEDERMAN, N. G. (2000). “Changing elementary teachers’ views of the nos: effective strategies for science methods courses.” ED, 441-680.
DOĞAN BORA, N. (2005). Türkiye genelinde ortaöğretim fen branşı öğretmen ve öğrencilerinin bilimin doğası üzerine görüşlerinin araştırılması, Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
HUGHES, R., MOLYNEAUX, K. & DIXON, P. (2012). “The role of scientist mentors on teachers perceptions of the community of science during a summer research experience.” Research in Science Education, 42(5):915-941.
KABAPINAR, F. (2003). “Kavram yanılgılarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin bilgi-kavrama düzeyini ölçmeyi amaçlayan ölçekten farklılıkları.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35(yaz):398-417.
KARAMAN, A. & APAYDIN, S. (2014). “Sınıf öğretmenlerinin bilimsel araştırmanın doğası hakkındaki anlayışlarına astronomi yaz bilim kampının etkisi.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2): 841-864.
KATTOULA, E. H. (2008). "Conceptual change in pre-service science teachers’ views on nature of science when learning a unit on the physics of waves, Unpublished Doctoral Dissertation, Georgia State University.
KHISHFE, R. F. (2004). Relationship between students’ understanding of nature of science and instructional context, Unpublished doctoral dissertation, Graduate College of the İllinois İnstitute of Technology, Chicago, Illinois.
KÖKSAL, M.S. (2010). The effect of explicit embedded reflective instruction on nature of science understandings, scientific literacy levels and achievement on cell unit, Yayımlanmamış Doktora tezi, Middle East Technical University, Ankara.
KÜÇÜK, M. (2006). Bilimin doğasının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma, Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
LEDERMAN, N. G. (1992). “Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: a review of the research.” Journal of Research in Science Teaching, 29(4):331-359.
LEDERMAN, N.G. (1999). “Teachers’ understanding of the nature of science and classroom practice: factors that facilitate or impede the relationship.” Journal of Research in Science Teaching, 36 (8):916-929.
LEDERMAN, N. G. & ABD-EL KHALICK, F. (1998). “Avoiding de-natured science: activities that promote understanding of the nature of science.” W.F. McComas (Ed.), The nature of science in science education: rationales and strategies (s.83-125), Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
LEDERMAN, J. S. & LEDERMAN, N. G. (2004, April). “Early elementary students’ and teacher’s understandings of nature of science and scientific inquiry: lessons learned from project ICAN”, Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Vancouver, British Columbia.
308
Fatma ÖNEN ÖZTÜRK
LEDERMAN, J.S. & LEDERMAN, N.G. (2005). “Nature of science is….” Science and Children, 43(2):53-54.
LEDERMAN, N. G. (2007). “Nature of Science: Past, present, and future.” In S. K. Abell and N. G. Lederman (Ed.), Handbook of Research on Science Education. London: Lawrence Erlbaum Associates.
MCCOMAS, Z. F. (2000). “The role and character of the nature of science in science education.” In W. F. McComas (Ed.), The principal elements of the nature of science: dispelling the myths. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
MCCOMAS, W. F., CLOUGH, M. P. & ALMAZROA, H. (2000). “The role and character of the nature of science in science education.” In W. F. McComas (Ed.), The nature of science in science education: rationales and strategies. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
MCCOMAS, W. F. (2004). “Keys to teaching the nature of science.” The Science Teacher, 71(9):24-27.
MCCOMAS, W. F. (2008). “Seeking historical examples to illustrate key aspects of the nature of science.” Science & Education, 17 (2-3):249–263.
METİN, D. (2009). Yaz bilim kampında uygulanan yönlendirilmiş araştırma ve bilimin doğası etkinliklerinin ilköğretim 6. ve 7. sınıftaki çocukların bilimin doğası hakkındaki düşüncelerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
MUŞLU, G.(2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasının sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
NORTHCUTT, C. K & SCHWARTZ, R.S. (2013, April). “Pre-service Teachers' Understanding and Perceptions of Scientific Inquiry and Self-efficacy in a Research Internship”, Paper to be presented at the international conference of the National Association for Research in Science Teaching, San Juan, Puerto Rico.
NRC (National Research Council). (1996). National Science Education Standarts. Washington, DC: National Academy Press.
SCHWARTZ, R. S., LEDERMAN, N. G. & CRAWFORD, B. A. (2004). “Developing views of NOS in an authentic context: an explicit approach to bridging the gap between the nos and scientific inquiry.” Science Education, 88(4):610-645.
SCHWARTZ, R.S. & LEDERMAN, N.G. (2006, April). “Exploring contextually-based views of NOS and scientific inquiry: What scientists say (tentativeness, creativity, scientific method, and justification)”, Paper Presented as Part of The Related Paper Set, “Setting an Empirically Supported and Synergistic Agenda for Research on Nature of Science”. National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco.
SCHWARTZ, R. (2007). “What’s in a word?” Science Scope, 42-47.
SCHWARTZ, R.S. & LEDERMAN, N.G. (2008). “What scientists say: scientists’ views of nature of science and relation to science context.” International Journal of Science Education, 30(6):727–771.
SCHWARTZ, R.S., LEDERMAN, N.G. & LEDERMAN, J. S. (2008, March). “An Instrument To Assess Views of Scientific Inquiry: The VOSI Questionnaire”, Paper presented at the
Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımla Uygulanan Bilimin Doğası Etkinlikleri Bilimsel Araştırmanın Doğasına İlişk… 309
annual meeting of The National Association for Research in Science Teaching, Baltimore, MD.
SCHWARTZ, R.S., NORTHCUTT, C. K., MESCI, G. & STAPLETON, S. (2013, April). “Science research to science teaching: Developing preservice teachers’ knowledge and pedagogy for nature of science and inquiry”, Paper presented at The International Conference Of The National Association For Research in Science Teaching, Rio Grande, Puerto Rico.
TUNCEL, H. (2012). Bir yaz bilim kampının çocukların bilimsel araştırma hakkındaki görüşlerine etkisi, Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
WAHBEH, N. A. K. (2009). The effect of a content-embedded explicit-reflective approach on inservice teachers' views and practices related to nature of science, Unpublished Doctoral dissertation, University of Illinois, Urbana, Illinois.
WATERS-ADAMS, S. (2006). “The relationship between understanding of the nature of science and practice: the influence of teachers’ beliefs about education, teaching and learning.” International Journal of Science Education, 28(8):919–944.
WENING, C. J. (2006). “A framework for teaching the nature of science.” Journal of Phyisics Teacher Education Online, 3(3): 3-10.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com