Buradasınız

MATEMATİĞE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARI-ÖZYETERLİLİK VE TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT, SELF-EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS MATHS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2621

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out relationships between fifth grade students’ academic achievement, attitudes and self-efficacy towards maths. Relational screening model was used as a qualitative research model. Data was gathered by “The Maths Attitude Scale” and “The Maths Self-efficacy Scale” which were developed by the researcher. Target population of the study was fifth graders studying in the centre of Çanakkale province. The sampling of the study comprises 1565 fifth grade students from 27 primary schools. The results showed that, the participants have positive attitudes towards maths, but their attitudes do not differ according to their gender and their maths exam results. The results of the study in relation to the participants’ maths selfefficacy revealed that the participants have high levels of maths self-efficacy with female advantage and their maths self-efficacy levels differ according to their maths grades. The results of regression analysis for maths self-efficacy and attitude in relation to academic achievement revealed a positive correlation between fifth graders’ maths grades and their scores from Maths Attitude Scale and Maths Self-efficacy Scale. Additionally, the results also revealed that, while the variable of maths self-efficacy regressed on academic achievement, the variable of attitude for maths did not regress on academic achievement.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı; beşinci sınıf öğrencilerinin Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” ve “Matematik Özyeterlilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ili beşinci sınıf öğrencileri, örneklemini ise Çanakkale İl merkezine bağlı 27 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 1565 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın beşinci sınıf öğrencilerinin Matematiğe ilişkin tutum düzeylerine ilişkin sonuçları; öğrencilerin Matematiğe ilişkin olumlu tutumlara sahip olduğu, Matematiğe ilişkin tutumların cinsiyete ve Matematik sınavları puan ortalamalarına göre farklılaşmadığı yönündedir. Çalışmanın beşinci sınıf öğrencilerinin Matematik özyeterlilik düzeylerine ilişkin sonuçları; öğrencilerin Matematik özyeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu, Matematik özyeterlilik düzeylerinin kız öğrenciler lehine farklılaştığı ve Matematik özyeterlilik düzeylerinin Matematik sınavlarından aldıkları puanlara bağlı olarak değiştiği yönündedir. Çalışmanın Matematik özyeterlilik ve tutumun akademik başarıyı yordama düzeyine ilişkin sonuçları ise; beşinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin Matematik sınavlarındaki puanların, Matematik Tutum Ölçeğinden almış oldukları puanların ve Matematik Özyeterlilik Ölçeğinden almış oldukları puanların pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmada; Matematiğe ilişkin özyeterlilik değişkeninin akademik başarı üzerinde anlamlı bir yordayıcı iken Matematiğe ilişkin tutum değişkeninin akademik başarı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı da elde edilen sonuçlar arasındadır.

REFERENCES

References: 

AJZEN, I. & FISBEIN, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
Matematiğe İlişkin Akademik Başarı-Özyeterlilik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi 363
AKARSU, S. (2009). Özyeterlik, Motivasyon ve PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye ve Finlandiya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
AKAY, H. ve BOZ, N. (2011). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Matematiğe Karşı Öz-Yeterlik Algıları Ve Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.
AKGÜN, L. (2002). Matematiğe Karşı Olumlu Tutum Geliştirme Faktörleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
ALEXANDER, P. A. (2006). Psychology In Leaning An İnstruction. Ohio, USA: Pearson Merrill Prentice Hall.
ALTUN, M. (2013). Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri için Matematik Öğretimi (18. baskı). Bursa: Aktüel Alfa Akademi Bas. Yay. Dağ. Ltd. Şti.
ARI, G. S., ARMUTLU, C., TOSUNOĞLU, N. G. ve TOY, B. Y. (2009). “Pozitivist Ve Postpozitivist Paradigmalar Çerçevesinde Metodoloji Tartışmalarının Yönetim Ve Pazarlama Alanlarına Yansımaları”. H.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 27(1), 113-141.
BANDURA, A. (1997). Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman and Company.
BAYKUL, Y. (2012). İlkokulda Matematik Öğretimi (11. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
BAYTURAN, S. (2004). İlkoğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Başarılarının Matematiğe Yönelik Tutum, Psikososyal Ve Sosyodemografik Özellikleriyle İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylul Üniversitesi, İzmir.
BESWICK, K. (2006). “Changes in Pre-Service Teachers’ Attitudes and Beliefs: The Net Impact of Two Mathematics Education Units and Intervening Experiences”. School Science and Mathematics, 106(1), 36–47.
BLASZCZYNSKI, C. & JAMES, M. L. (2001) . CPA, CMA Accounting Students’ Attitudes Toward Mathematics. Los Angeles: California State University.
BLOOM, S. B. (2012). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme (2. baskı). (Çev. D.A. Özçelik). Ankara: Pegem Akademi.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı (6. baskı). Ankara: PegemA Yay.
CARROLL, A., HOUGHTON, S., WOOD, R., UNSWORTH, K., HATTIE, J., GORDON, L. & .BOWER, J. (2009). “Self-Efficacy and Academic Achievement in Australian High School Students: The Mediating Effects of Academic Aspirations and Delinquency”. Journal of Adolescence, 32(4), 797-817.
CHOI, N. & CHANG, M. (2011). “Interplay Among School Climates, Gender, Attitude Toward Mathematics and Mathematics Performance of Middle School Students”. Middle Grades Research Journal, 6(1), 15-28.
ÇAKIROĞLU, E. ve IŞIKSAL, M. (2009). “Preservice Elementary Teachers’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs Toward Mathematics”. Education and Science, 34(151), 132-139.
ÇELİK, E. (2012). Matematik Problemi Çözme Başarısı İle Üstbilişsel Özdüzenleme, Matematik Özyeterlik Ve Özdeğerlendirme Kararlarının Doğruluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. VE BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
364
Yasemin ABALI ÖZTÜRK & Çavuş ŞAHİN
DANDY, J. & NETTELBECK, T. (2002). “The Relationship Between IQ, Homework, Aspirations and Academic Achievement for Chinese, Vietnamese and Anglo-Celtic Australian School Children”. Educational Psychology, 22 (3), 267-275.
DOĞAN, N. ve BARIŞ, F. (2010). “Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 Ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri”. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44-50.
DURAN, M. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algıları İle Görsel Matematik Başarıları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
EKİZOĞLU, N. ve TEZER, M. (2007). “İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları İle Matematik Başarı Puanları Arasındaki İlişki”. Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 43–57.
ESHEL, Y. & KOHAVI, R. (2003). “Perceived Classroom Control, Self-Regulated Learning Strategies, and Academic Achievement”. Educational Psychology, 23(3), 249-260.
EVEN, R. & TIROSH, D. (2002). Teacher Knowledge and Understanding of Students Mathematical Learning. In L. D. English (Eds), Handbook of International Research in Mathematics Education (pp. 219-240). London: Lawrence Erlbaum Assocıates Publisers.
HAMMOURI, H. (2004). “Attitudinal and Motivational Variables Related To Mathematics Achievement in Jordan: Findings from the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)”. Educational Research, 46(3), 241-257.
HANNULA, M. (2002). “Attitude Toward Mathematics: Emotions, Expectations, and Values”. Educational Studies in Mathematics, 49, 25-46.
HATISARU, V. (2009). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Düşünceleri: Kompozisyon Yazma Uygulaması”. 8. Matematik Sempozyumu, Ankara: Matematikçiler Derneği. www.matder.org.tr adresinden 21 Haziran 2013 tarihinde edinilmiştir.
HOUSE, J. D. (2004). “Cognitive-Motivational Characteristics and Science Achievement of Adolescent Students: Results From the TIMSS 1995 and TIMSS 1999 Assessments”. International Journal of Instructional Media, 31(4), 411-424.
HOWE, M. J. A. (2001). Öğrenme Psikoljisi (Çev. E. Kılıç). İstanbul: Alfa Yayınları.
JOHNSON, R. M. (2000). Gender Differences in Mathematics Performance. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA. http://www.editlib.org adresinden 12 Mart 2013 tarihinde edinilmiştir.
KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2013). Günümüzde İnsan ve İnsanlar (14. baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi.
KALAYCI, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (4. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KATRANCI, Y. (2009). “Cinsiyet, Yaşam Standardı Ve Matematik Başarısı İle Matematiği Yönelik Tutum Arasındaki İlişki”. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
KILIÇ, D., GÜNDOĞDU, K. ve KAYABAŞI, Y. (2012). Tam Öğrenme. Z. Kaya (Ed.), Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
KLOMEGAH, R. Y. (2007). “Predictors of Academic Performance of University Students: An Application of the Goal Efficacy Model”. College Student Journal, 41(2), 407-415.
KRULICK, S., RUDNICK, J. & MILOU, E. (2003). Teaching Mathematics in the Middle School. Newyork: Pearson Education.
Matematiğe İlişkin Akademik Başarı-Özyeterlilik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi 365
LEVITT, K. E. (2001). “An Analysis of Elementary Teachers’ Belief Regarding the Teaching and Learning of Science”. Science Education, 86 (1), 1-22.
LUCAS, C. A. (1999). A Study of Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement and Self-Efficacy of College Algebra Students, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Kansas, Kansas, USA.
MALMIVOURI, M. (2006). “Affect and Self-Regulation”. Educational Studies in Mathematics, 63, 149-164.
MALPASS, J. R., O’NEIL, H. F. & HOCEVAR, D. (1999). “Self-Regulation, Goal Orientation, Self-Efficacy, Worry, and High-Stakes Math Achievement for Mathematically Gifted High School Students”. Roeper Review, 21(4), 281-288.
McGRAW, R., LUBIENSKI, S. & STRUTCHENS, M. E. (2006). “A Closer Look At Gender In NAEP Mathematics Achievement and Affect Data: Intersections With Achievement, Race/Ethnicity, and Socioeconomic Status”. Journal for Research in Mathematics Education, 37(2), 129–150.
MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1-5.Sınıflar Öğretim Programı. www.meb.gov.tr adresinden 14 Nisan 2013 tarihinde edinilmiştir.
MEEHAN, J. M. (2007). The Role of Gifted Third, Fourth and Fifth Grade Students’ Gender on Mathematics Achievement, Self-Efficacy and Attitude, Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University School of Education, Maryland.
MORGAN, C. T. (1995). Tutumlar Ve Önyargı. S. Karakaş (Ed.), Psikolojye Giriş (ss. 362-382). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
O’DWYER, L. M. (2005). “Examining the Variability of Mathematics Performance and Its Correlates Using Data from TIMSS ’95 and TIMSS ’99”. Educational Research and Evaluation, 11(2), 155-177.
ÖZKELEŞ ÇAĞLAYAN, S. (2010). Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Özyeterlik Algısı ve Tutumunun Geometri Dersi Akademik Başarısını Yordama Gücü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
PAJARES, F. (2002). “Gender and Perceived Self-Efficacy in Self-Regulated Learning”. Theory into Practice, 41(2), 116-125.
PAJARES, F. (2005). Gender Differences in Mathematics Self-Efficacy Beliefs. In A. M. Gallagher & J. C. Kaufman (Eds.), Gender Differences in Mathematics. New York: Cambridge University Press.
PAJARES, F. & GRAHAM, L. (1999). “Self-Efficacy, Motivation Constructs, and Mathematics Performance of Entering Middle School Students”. Contemporary Educational Psychology, 24, 124–139.
PAPANASTASIOU, E. (2002). “Factors That Differentiate Mathematics Students in Cyprus, Hong Kong, and the USA”. Educational Research and Evaluation, 8, 129-146.
PEKER, M. ve MİRASYEDİOĞLU, Ş. (2003). “Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Başarıları Arasındaki İlişki”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.
PIERCE, R., STACEY, K. & BARKATSAS, A. (2007). “A Scale for Monitoring Students’ Attitudes To Learning Mathematics With Technology”. Computers & Education, 48, 285–300.
SCHUNK, D. H. (2011). Öğrenme Teorilerine Eğitimsel Bir Bakış (2. baskı). (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayınevi.
SEZGİN, M. (2013). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Akademik Özyeterlik Algıları Ve Algıladıkları Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
366
Yasemin ABALI ÖZTÜRK & Çavuş ŞAHİN
ŞAHİN, Ç. & ABALI ÖZTÜRK, Y. (2012). “A Study On Adequacy of Problem Solving Strategies (At Maths Questions) of Pre-Service Primary Teachers”. 4th International Congress of Educational Research (Education for Active Ageing and Active Citizenship), Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey.
TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
URAL, A. (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlilik Algısına Ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
URSINI, S. & SANCHEZ, E. G. (2008). “Gender, Technology and Attitude Towards Mathematics”. Mathematics Education, 40(5), 559–577.
UYSAL, O. (2007). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Problem Çözme Becerileri, Kaygıları Ve Tutumları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
VAN DE WALLE, J. A., KARP, K. S. & BAY-WILLIAMS, J. M. (2012). İlkokul Ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
WILLIAMS, D. (2005). The Impact of Cooperative Learning in Comparison To Traditional İnstruction on the Understanding of Multiplication in Third Grade Students (Unpublished Doctoral Dissertation). Capella University, Minnesota.
YAĞMUR, A. (2012). Anadolu Öğretmen Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları İle Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
YAMAÇ, A. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri İle Matematiğe Yönelik Tutum Ve Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
YILMAZ, Ç., AKBABA ALTUN, S. ve OLKUN, S. (2010). “Factors Affecting Students’ Attitude Towards Math: ABC Theory and Its Reflection On Practice”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4502-4506.
YÜCEL, Z. ve KOÇ, M. (2011). “The Relationship Between the Prediction Level of Elementary School Students’ Math Achievement By Their Math Attitudes and Gender”. Elementary Education Online, 10(1), 133-143.
ZAN, R. & DI MARTINO, P. (2007). “Attitude Toward Mathematics: Overcoming the Positive/Negative Dichotomy”. The Montana Mathematics Enthusiast, Monograph 3,157-168. www.math.umt.edu/tmme/monograph3 adresinden 09 Şubat 2013 tarihinde edinilmiştir.
ZUSHO, A. & PINTRICH, P. (2003). “Skill and Will: The Role of Motivation and Cognition in the Learning of College Chemistry”. International Journal of Science Education, 25, 1081-1094.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com