Buradasınız

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU DENEY OLUŞTURABİLME DÜZEYLERİ

CAPACITY OF THE SCIENCE TEACHER CANDIDATES TO CREATE OPEN-ENDED EXPERIMENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2809

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Science, information obtained using the scientific method, and consists of scientific method (Gürdal, Şahin and Çağlar, 2001). In contrast to the closed-ended experiment in open-ended experiment students will only be used tools and are given the purpose of the testing (Ayas ve diğerleri, 2008). The research was undertaken with the 3rd graders of the department of the science education of a university in Istanbul. It was aimed to understand how capable are these 3rd graders to create open-ended experiments by using the available materials. A series of theoretical knowledge and examples about the scientific process skills and the types of experiments had been presented to the science teacher candidates for 2 weeks. Following this stage, the science teacher candidates were expected to plan their problems, hypotheses, variables and experiments by using the written materials which were submitted by the researchers. The problems, hypotheses, variables and experiments, which were created by the science teacher candidates, were assessed qualitatively and these assessments were compared with the frequencies. It was seen that the teacher candidates were not capable enough to create sound open-ended experiments. Thus, it was tried to figure out how capable are the science teacher candidates to create the scientific problems, hypotheses, variables and open-ended experiments and to use their scientific process skills.
Abstract (Original Language): 
Bilim, bilimsel yöntem kullanılarak elde edilen bilgiler ve bilimsel yöntemlerden oluşmaktadır (Gürdal, Şahin ve Çağlar, 2001). Açık uçlu deneylerde kapalı uçlu deneylerin tersine öğrenciye sadece kullanılacak araç-gereçler ve yapılacak deneyin amacı verilmektedir (Ayas ve diğerleri, 2008). Açık uçlu deneylerde öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişiminin yanı sıra düşünme, karar verme, verdiği kararlar doğrultusunda özgün uygulamalar yapabilme ve bulgular elde ederek sonuçlar çıkarabilme davranışları geliştirmesi beklenmektedir (Ayas ve diğerleri, 2008). Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin, verilen malzemelerden yola çıkarak; açık uçlu bir deney tasarlama durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adayları ile 2 hafta süresince bilimsel işlem becerileri ve deney türleri üzerine teorik bilgi ve örnekler sunulmuştur. Gerçekleştirilen araştırmada gerçekleştirilen bu uygulama sonrasında ise, öğretmen adaylarından kendilerine yazılı olarak verilen malzemeler ile problem, hipotez, değişken ve deneylerini planlamaları beklenmiştir. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının oluşturdukları problem, hipotez, değişken ve deneyler nitel olarak da değerlendirilmiş ve frekanslar ile karşılaştırma yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileriyle birlikte açık uçlu deney planlamada genelde zorlandıkları saptanmıştır. Öğretmen adaylarının yarısından fazlasının problem, hipotez ve değişkenleri belirleyebildiği, bu bilimsel süreçlere bağlı olarak deney planlamada ise başarılı olamadıklarını görülmüştür. Planlanan deneyler incelendiğinde de, sadece 2 deneyin uygun olduğu belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının açık uçlu deney oluşturmada çok yeterli olamadıkları görülmüştür. Böylece fen bilgisi öğretmen adaylarının problem, hipotez, değişken, açık uçlu deney oluşturabilme durumları ve bilimsel işlem becerilerini kullanabilme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada, araştırmacılara yönelik öneriler de sunulmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKPINAR, E. VE YILDIZ, E. (2006). Açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 69-76.
AKTAMIŞ, H. (2009). İlköğretim düzeyinde bilimsel süreç becerilerini kazandırma yöntemlerinin örneklerle incelenmesi. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 30, 52-56.
AKTAMIŞ, H. ve PEKMEZ, E. Ş. (2011). Fen ve teknoloji dersine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeği geliştirme çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 192-205.
AYAS, A.P., ÇEPNİ, S., AKDENİZ, A.R., ÖZMEN, H., YİĞİT, N. ve AYVACI, H.Ş. (2008). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem A Akademi.
AYDEDE, M. N. ve KESERCİOĞLU, T. (2012). Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 37-49.
BAHAR, M., AYDIN, F., POLAT, M. ve BERTİZ, H. (2008). Fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları 1-2. Ankara: Pegem Akademi.
ÇELİK, F. (2009). Açık ve kapalı uçlu deney tekniklerinin öğrencilerin başarı, tutum ve psikomotor davranışları üzerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Konya.
DEMİREL, Ö. (2004) Eğitimde program geliştirme. (6.Baskı). Ankara:Pegem Yayıncılık
DÖKME, (2005). Milli eğitim bakanlığı (MEB) ilköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının bilimsel süreç becerileri yönünden değerlendirilmesi. İlköğretim-Online 4(1), 7-17. http://ilkögretim-online.org.tr.
DURU, M. K., DEMİR, S., ÖNEN, F. ve BENZER, E. (2011), Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
GİBSON, H. L. and CHASE, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school students’ attitudes toward science. Science Education, 86, 693– 705
GÜNEŞ, T., GÜNEŞ, H., ÇELİKLER, D. ve DEMİR, S. (2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Ankara: Anı yayıncılık, 2.Baskı.
GÜRDAL, A., ŞAHİN, F. ve ÇAĞLAR, A. (2001). Fen eğitimi ilkeler, stratejiler ve yöntemler. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayın No:668.
HOFSTEİN, A. and LUNETTA,V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88, 28-54.
KANLI, U. ve YAĞBASAN, R. (2008). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 91-125.
KARASAR, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
442
Sibel DEMİR & Fatma ŞAHİN
KETPİCHAİNARONG, W., PANİJPAN, B. & RUENWONGSA, P. (2010). Enhanced learning of biotechnology students by an inquiry-based cellulase laboratory. International Journal of Environmental & Science Education, 5(2), 169-187.
KORAY, Ö., BAHADIR, H. & GEÇGİN, F. (2006). Bilimsel süreç becerilerinin 9.sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (2) 4, 147-156.
LAZAROWİTZ, R. and TAMİR, P. (1994). Research on using laboratory instruction in science, in D. L. Gabel (Eds.), Handbook of research on science teaching and learning, 94-130. New York: Macmillan.
ORBAY M., ÖZDOĞAN T., ÖNER F., KARA M. & GÜMÜŞ S. (2003). Fen bilgisi laboratuvar uygulamaları I-II dersinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri, Milli Eğitim Dergisi, 157.
ŞAHİN, F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktif örnekleri. İstanbul:Ya-pa yayıncılık.
ŞİMŞEKLİ, Y. ve ÇALIŞ, S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinde bilimsel süreç becerilerinin gelişimine fen bilgisi laboratuvarı dersinin etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XXI (1),183-192
TAN M. ve TEMİZ B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 89-101.
TEMİZYÜREK, K. (2003). Fen öğretimi ve uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com