Buradasınız

ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE AKILCI OLMAYAN DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND UNREASONABLE BEVAHIOURS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_165

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study examines the relationship between perceived social support and unreasonable behaviors. To establish the relationship, the concept of social support is examined from various aspects. Having discussed the social support models, the importance of social support with regard to psychological health is worked on, and it is concluded that people with high level of social support are more able to deal with personal psychological problems.The types of social supports are explained and their roles in solving the problems of are emphasized. Especially, the ways in which the people try to solve their problems with social support in critical times are evaluated. The variety of social support sources is studied. According to the theory of logical emotional behavior, the faith of a person is divided in two: Logical and illogical faiths. It is emphasized that the logical faith helps people to protect their psychological health and provides emotions to promote succession of the person. On the contrary, the illogical faith causes the people to develop negative emotions and unhealthy psychology as well as unsuccessful character. The aim of this article is that a person can heal the negative aspects of a illogical faith upon his psychological health by taking social support.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada bireyin algıladığı sosyal destekle sergilediği akılcı olmayan davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkiyi kurabilmek için öncelikle, sosyal destek kavramı farklı yaklaşımlara göre değerlendirilmiş çeşitli boyutları irdelenmiştir. Sosyal destek modelleri tartışılarak, sosyal desteğin psikolojik sağlık açısından önemi incelenmiş ve sosyal destek düzeyleri yüksek olan kişilere göre psikolojik problemlerle baş etme gücünün daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Sosyal destek tipleri açıklanarak, yaşam güçlükleri ile başa çıkmadaki rolleri vurgulanmıştır. Özellikle kritik dönemlerde insanlar stres verici durumlarda sağladıkları sosyal desteklerle sorunun çözümüne nasıl yöneldikleri değerlendirilmiştir. Sosyal desteğin sağlandığı kaynakların neler olabileceği incelenmiştir. Akılcı Duygusal Davranış Kuramına göre bireylerin inanç sistemi akılcı ve akılcı olmayan inançlar diye iki gruba ayırılmıştır. Akılcı inançların bireyin ruh sağlığını korumaları ve bireyi amacına ulaştıran duygular olduğu, akılcı olmayan inançların ise bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyerek amacına ulaşmasını engelleyen duygulara neden olduğu vurgulanmıştır. Bireyin akılcı olmayan inançlarını, çevresinden alacağı sosyal destekle en aza indirgeyebileceği dolayısıyla sosyal desteğin ruhsal durum üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

ALTINTAŞ Gökhan (2006). Liseli Ergenlerin Kişiler Arası İletişim Becerileri İle Akılcı Olmayan İnançları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
ALTUN Esin (2006). Akılcı Duygusal Temelli Güvengenlik Eğitiminin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç ve Güvengenlik Düzeylerine Etkisi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ARDAHAN Melek "Sosyal Destek ve Hemşirelik", Atatürk Üniversitesi Yüksekokulu
Dergisi, S:9/2 (2006), s. 68-75 ARIKAN Duygu, KAHRİMAN İlknur (2002). "Yeni Doğan Bebeği Olan Annelerin
Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Desteğin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi",
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, S:5 (2002), s. 60-68. ARSLAN Yüksel (2009). Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek İle Sosyal
Problem Çözme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Konya Başer, Z. (2006). Aileden Algılanan Sosyal Destek İle Kendini Kabul Düzeyi Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. BİLGİN Mehmet, Bedensel ve Devinsel Gelişim. (Ed. Binnur Yeşilyaprak), Gelişim ve
Öğrenme Psikolojisi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002, s.63-70 CAN Gürhan, "Kişilik Gelişimi", (Ed. Binnur Yeşilyaprak), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi,
Pegema Yayıncılık, Ankara 2002, s. 114-126. CAN Özden (2009). Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Karar Verme
Stillerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. CASSEL John(1975)
. "The Contribution Of The Social Environment To Host Resistance",
American journal of Epidemiology, S: 104/2 (1976), s. 107-123. COBB Sidney, Social Support As A Moderator Of Life Stress, Toward An İntegrated
Medicine: Classic From Psychosomatic Medicine, the American Psychosomatic
Society, Washington 1995, s. 377-398.
COLLİNS
Nancy
, SCHETTER Dunkel, LOBEL Marci ve SCRIMSHAW Susan, "Social Support İn Pregnancy: Psychosocial Correlates of Birth Outcome and Postpartum Depression", Journal of Personality and Social Psychology, S: 65/6 1993, s.1243-
1258.
ÇAKIR, Yelda ve PALABIYIKOĞLU Refia, "Gençlerde Sosyal Destek-Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması", Kriz
Dergisi, S:5/1 1997, s. 15-24. ÇEÇEN Rezan, "Öğrencilerin Cinsiyetlerine ve Anababa Tutum Algılarına Göre Yalnızlık Ve
Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, S:6/3
2008,
s.415-431
.
ÇİVİTCİ Asım, " Ergenlerde Mantık Dışı İnançlar Ve Sürekli Kaygı İlişkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 7/12 2006, s. 287-293.
ÇİVİTCİ Asım, "Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, S: 25/3
2006, s. 69-81.
ÇİVİTÇİ Asım, "Erken Ergenlik Döneminde İçsel-Dışsal Denetim Odağı Boyutları ve Cinsiyete Göre Mantıkdışı İnançlar", Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14 (1) 2007, s.3-12.
DEMİRTAŞ Ayşe Sibel (2007). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara DOĞAN İsmail, Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar, Pegema Yayıncılık, Ankara 2002. ELLİS Albert, "Reflections On Rational-Emotive Therapy", Journal of Consulting and
Clinical Psychology, S:61 1993, s. 199-201
ERDEM Ayşe Yılmaz, BİLGE Filiz "Lise Öğrencileri İçin Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği'nin Geliştirilmesi" Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, S: 29/3, s. 95-114.
ERHAN, Gölalmış Gamze (2005). Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Umutsuzluk, Karamsarlık, Sosyal Destek Algılarının Ve Gelecek Planlarının İncelenmesi,
Ankara Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
EROĞLU Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul 2000.
ESKİN Mehmet, ERTEKİN Kamil, HARLAK Hacer ve DEREBOY, "Çiğdem, Lise Öğrencisi
Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler", Türk Psikiyatri
Dergisi, S:19/4 2008, s. 382-389. GENÇDOĞAN Başaran, Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı İle Boyuneğicilik Düz eyleri ve
Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, S:7/2, s. 153-164. GÖKLER Ilgın, "Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe
Formunun Uyarlama Çalışması: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği", Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, S:14/2 2007, s. 90-99. GÖRGÜ Ertan. (2005). 3-7 Yaş Arası Otistik Çocuğa Sahip Olan Annelerin Algıladıkları
Sosyal Destek Düzeyleri İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki, Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul.
KAHRİMAN İ., YEŞİLÇİÇEK, K. (2007). Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksek okulu öğrencilerinin aile ve arkadaşlardan algıladıkları sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1): 10-21.
135 Yücel ÖKSÜZ, Meşale AYVALI, Kerem COŞKUN, Melek BABA, Adem İCİ
KAHRİMAN İlknur, POLAT Sevim, "Adölesanlarda Aileden ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, S:6/2 2003,s. 13-24.
KARADAĞ İmer (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Sosyal Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
KARTAL Asiye, ÇETİNKAYA Bengü, "Yüksekokul Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Durumları ve Soysal Desteği Etkileyen Faktörler", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Sayı:12/4 2009, s.3-20
KAŞIK Dilek Zekiye (2009). Ergenlerde Karar Verme Stilleri Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
KILIÇARSLAN Suat (2009). İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan
İnançları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana. KOZAKLI Hatice (2006). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Sosyal Destek Düzeyleri
Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin. KULAKSIZOĞLU Adnan, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul 2000.
LANGFORD Catherine Penny, BROWSHER Juanita, MALONEY Joseph ve Lillis Patricia,
"Social Support: A Conceptual Analysis", Journal Advanced Nursing 1997; S:25/1 1997, s. 95-100
LEAVY Richard, "Social Support and Psychological Disorders: A Review", Journal of
Community Psychology, S:11/1 1983, s.3-21. ORTAKALE
Yalçı
n (2008). Akılcı Davranış Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana. ÖZTÜRK Hafize, SEVİNDİK Nazik Feyza ve YAMAN Seyhan (2006). "Öğrencilerde
Yalnızlık Ve Sosyal Destek İle Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:16/1, s. 383-394.
SARASON Irwine, LEVINE Henry, BASHAM Robert ve SARASON Barbara, "Assessing
Social Support: The Social Support Questionnarire" Journal of Personality and Social Psychology, S:44/1 1983, s. 127-139.
SENEMOĞLU
Nuray
, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara 2002.
ŞENCAN Begüm (2009). Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
TAŞKIN, Lale, Kadın Doğum Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık Ankara 2000.
TAYSİ Ebru (2000). Benlik Saygısı, Arkadaşlardan ve Aileden Sağlanan Sosyal Destek: Üniversite Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
TÜRKÜM Sibel, "Akılcı-Duygusal Terapide Yansımalar", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, S: 27/2 1994, s. 969-974.
TÜRKÜM, Sibel Ayşe, BALKAYA Ayşen ve BALKAYA Asım, "Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, S:3/23 2005, s. 77-83.
Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi
136
USAL Alparslan, KUŞLUVAN, Zeynep, Davranış Bilimleri: Sosyal Psikoloji, Barış yayınları, İzmir 2006.
YARDIMCI Kayhan Figen (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek İle Öz-Yeterlik İlişkisi ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
YAZICI Sema (1995). Annelerin Öz Bakım Gücü, Sağlıklı Bebeklerin Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri ve Bu Süreçte Hemşirenin Eğitici Rolünün Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
YIKILMAZ Murat (2009). Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Problem Çözme Beceri Algıları Üzerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
YILDIRIM İbrahim "Depresyonun Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S 27 2004, s.
241-250.
YILDIRIM İbrahim, "Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu", Eğitim Araştırmaları -Eurasian Journal of Educational Research, S:17 2004, s. 221-236.
YILDIRIM İbrahim, "Algılanın Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği ve
Geçerliği", Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, S:13 1997, s. 81-88. YILDIRIM İbrahim, "Üniversite Seçme Sınavına Hazırlanan Türk Öğrencilerde Depresyon,
Sınav Kaygısı ve Sosyal Destek", Eğitim Araştırmaları -Eurasian Journal of
Educational
Research
, S:29 2007, s. 174-184. YILDIRIM, İbrahim, "Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı ve
Sosyal Destek", Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, S:18 2000, s.167-176. YILDIRIM, İbrahim, "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcısı
Olarak Sınav Kaygısı, Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal Destek", Hacettepe
Eğitim Fakültesi Dergisi, S:25 2003, s. 224-234.
YURTAL Filiz Dinç (1999). Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com