Buradasınız

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE KAVRAMI İLE İLGİLİ SAYI HİSSİ STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE NUMBER SENSE STRATEGIES ABOUT PERCENT OF 6th GRADE STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_407

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the number sense strategies used by 6th grade students during solving percent problems. Number sense is the ability of flexible applying number and operation information in mathematical cases. The students use benchmark, round off numbers and approximately guess the numbers, compose/decompose the numbers without the written operations or rules in order to find the result using number sense ability. A total of 30 (15 male, 15 female) 6th grade students from a preliminary school in the province Sakarya participated in this study. A test consisting of 8percent problems are used as the data collecting instrument. The students are asked to explain their solution method after having solved the problems. In data analysis, at first the answers are examined and it is decided that the answers are right or wrong. In the second part of data analysis, the strategy the student used is determined. The strategies are coded as number sense based, rule based and answer given or not. By examining their solution methods, it is determined whether the strategies they used were number sense based or rule based. As a result of the analysis, it is revealed that 60 (25%) of the solution methods used by 30 students to the 8 questions were number sense based and 138 (57,5%) were rule based. This result has shown that the students, participated to the study, are tended to use rule based strategies and cannot use number sense strategies sufficiently while solving percent problems.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yüzde problemlerini çözerken kullandıkları sayı hissi stratejileri incelemektir. Sayı hissi, sayı ve işlem bilgisini matematiksel durumlarda esnek biçimde uygulayabilme becerisidir. Bu beceri ile öğrenciler yazılı işlemlere ya da kurallara bağlı kalmadan ölçüm referansı kullanarak, sayıları yuvarlayıp sonuca yakın tahminlerde bulunarak, sayıları ayrıştırıp/birleştirip zihinden işlem yaparak sonuca ulaşabilmektedirler. Çalışmanın araştırma grubunu Sakarya ilindeki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 30 öğrenci (15 kız, 15 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yüzdeler konusu ile ilgili 8 açık uçlu problemden oluşan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bir test kullanılmıştır. Öğrencilerden problemleri çözmeleri sonrasında ise çözüm yollarını açıklamaları istenmiştir. Veri analizinde öğrencilerin soru kâğıtları incelenmiş ve ilk olarak verilen cevaplarının doğru veya yanlış olduğuna karar verilmiştir. Analizin ikinci kısmında ise öğrencinin kullanmış olduğu strateji betimsel analiz yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Stratejiler sayı hissi temelli, kural temelli ve açıklama ya da cevap yok olmak üzere üç şekilde kodlanmıştır. Analiz sonucunda 30 öğrencinin 8 soruda kullanmış olduğu çözüm yollarının 60’ının (%25) sayı hissi stratejisi, 138’inin de (%57,5) kural temelli strateji olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde problemlerini çözerken öğrenmiş oldukları kurallara bağlı kaldıkları ve sayı hissi temelli stratejileri yeterince kullanamadıklarını ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

[NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: VA:
National Council of Teachers of Mathematics.
ALAJMĠ, A. H.ve REYS, R. (2010). Examining eighth grade Kuwaiti students’
recognition and interpretation of reasonable answers. International Journal of
Science and Mathematics Education, 8(1), 117-139.
ALSAWAĠE, O. N. (2011). Number sense-based strategıes used by hıgh-achıevıng
sıxth grade students who experıenced reform textbooks. International Journal
of Science and Mathematics Education, 1-27.
ALTUN, M. (2009). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınevi.
ANGHĠLERĠ, J. (2006). Teaching number sense (2 bsk.). London: Continuum
International Publishing Group.
BURNS, M. (2007). About teaching mathematics: A K-8 resource (3 bsk.). Sausalito,
CA: Math Solution Publications.
DOLE, S. (2000). Promoting percent as a proportion in eighth-grade mathematics.
School Science and Mathematics, 100(7), 380-389.
EDEN, H. (2010). ilköğretim matematik 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ġstanbul: Meram
Yayıncılık.
FĠSHER, L. C. (1988). Strategies used by secondary mathematics teachers to solve
proportion problems. Journal for Research in Mathematics Education, 19(2),
157-168.
GAY, A. S.ve AĠCHELE, D. B. (1997). Middle school students' understanding of
number sense related to percent. School Science and Mathematics, 97(1), 27-
36.
GERSTEN, R., JORDAN, N. C.ve FLOJO, J. R. (2005). Early identification and
interventions for students with mathematics difficulties. Journal of Learning
Disabilities, 38(4), 293-304.
HARÇ, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut
durumlarının analizi. Unpublished master’s thesis, Marmara University,
Istanbul.
JĠTENDRA, A. K.ve STAR, J. R. (2012). An exploratory study contrasting high- and
low-achieving students' percent word problem solving. Learning and
Individual Differences, 22(1), 151-158.
KARASAR, N. (2000). Bilimsel araĢtırma yöntemi : Kavramlar, ilkeler, teknikler (10
bsk.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı Ġle Ġlgili Sayı Hissi Stratejilerinin Ġncelenmesi 1070
KAYHAN ALTAY, M. (2010). Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı
duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileĢenlerine göre
incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe University, Ankara.
KĠLPATRĠCK, J., SWAFFORD, J.ve FĠNDELL, B. (2001). Adding it up: Helping
children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press.
MCINTOSH, A., REYS, B. J.ve REYS, R. E. (1992). A proposed framework for
examining basic number sense. For the learning of mathematics, 12(3), 2-44.
MEB. (2009). Ġlköğretim matematik dersi 6–8. sınıflar öğretim programı. Ankara:
Milli Eğitim Basımevi.
PARKER, M.ve LEĠNHARDT, G. (1995). Percent: A Privileged Proportion. Review of
Educational Research, 65(4), 421-481.
SOWDER, J. T. (1992). Estimation and number sense. In A. Grouws (Ed.), Handbook
of research on mathematics teaching and learning: A project of the National
Council of Teachers of Mathematics. (pp. 371-389). New York: Macmillan.
SOWDER, J. T.ve SCHAPPELLE, B. P. (Eds.). (1989). Establishing foundations for
research on number sense and related topics: Report of a conference. San
Diego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematics
and Science Education.
ġENGÜL, S.ve GÜLBAĞCI, H. (2012). Evaluation of number sense on the subject of
decimal numbers of the secondary stage students in Turkey. International
Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 296.
UMAY, A., AKKUġ, O.ve PAKSU, A. D. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim
programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198-211.
VERSCHAFFEL, L., GREER, B.ve DE CORTE, E. (2007). Whole number concepts
and operations. Second handbook of research on mathematics teaching and
learning, 2, 557-628.
YANG, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan.
Educational Studies, 31(3), 317-333.
YANG, D. C., LĠ, M. N.ve LĠN, C. I. (2008). A study of the performance of 5th
graders in number sense and its relationship to achievement in mathematics.
International Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 789-807.
YANG, D. C., REYS, R. E.ve REYS, B. J. (2009). Number sense strategies used by
pre-service teachers in Taiwan. International Journal of Science and
Mathematics Education, 7(2), 383-403.
.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com