Buradasınız

ERGENLERDE SİBER ZORBA VE ÖFKENİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

AN INVESTIGATION ON ADOLESCENTS’ CYBER BULLYING AND ANGER: A CASE STUDY IN NIGDE PROVINCE IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_482

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This aim of is research was to analyse high school students’cyber bullying and agression levels in relation to gender, age and school type. The research was conducted with students at an Anatolian high school and a general high school in Nigde’s city center during the 2011-2012 academic year, with permission from each school. Students can only enter the Anatolian high school if they receive high grades in an entrance examination set by the Ministry of Education in Turkey. The general high school has no entry requirements relating to academic standard. Participants were 310 adolescents (123 male, 39.7% and 187 female, 60.3%) who valuntarily completed surveys. Participants were determined randomly. Each participants completed information on their sociodemografic characteristics and questionnaires on the experiences of cyber bullying and state-traite. Arıcak, Kınay and Tanrıkulu (2011) Cyber Bullying Questionnaire was used, which comprises 24 items with likert response scales. Özer’s (1994) Turkish adaptation of Spilberger’s (1983) State- Trate Anger Scale was used also, comprising 34 items with a Likert response scale. The data was analysed SPSS 13.0. Due to non-normality in the data, robust statistics were including the Mann Whitney U and Kruskal Wallis H statistic. These showed that there was significant difference between school type and cyber bullying variables. Adolescents attending an Anatolian high school showed higher levels of cyber bully behaviour than general high school adolescents. Similarly, adolescents from the Anatolian high school showed higher levels on the two anger sub-dimensions of inner anger and outside anger than the general school adolescents. There were no significance differences for cyber bullying or sub-dimensions of anger by gender or age variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada ergenlerin (ortaöğretimde öğrenim gören) siber zorba davranışları ile öfke durumları cinsiyet, yaş ve okul türü değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Niğde il merkezindeki bir Anadolu Lisesi ile bir Genel lisede öğrenim gören 310 ergenin (123 erkek ergen %39.7 ve 187 kız ergen %60.3) gönüllü katılımıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli izinler okul yönetimlerinden alınmıştır. Katılımcılar, seçkisiz (random) örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada, kişisel bilgi formu, Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu (2011) tarafından geliştirilen Siber Zorba Davranış Ölçeği (SZDÖ) ve Spielberger (1983) tarafından geliştirilen ve Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan Durumluk Sürekli Öfke Tarz Ölçeği (DSÖTÖ) kullanılmıştır. Ergenlerin ölçeklere verdikleri cevaplar doğrultusunda veriler SPSS 13.0 paket programına girilmiş, verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H istatistik teknikleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; okul türü değişkenine göre, Anadolu lisesinde öğrenim gören ergenlerin, Genel lisede öğrenim gören ergenlere göre anlamlı düzeyde daha fazla siber zorba davranışlarda bulundukları belirlenmiştir. Okul türü değişkenine göre Anadolu lisesinde öğrenim gören ergenlerin öfke alt boyutlarından öfke içe ve öfke dışa alt boyut sıra ortalamalarının, Genel lisede öğrenim gören ergenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre siber zorba ve öfke değişkenleri alt boyutları bakımından ergenler arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır.

REFERENCES

References: 

ALBAYRAK, B., KUTLU, Y. (2009). Ergenlerde öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler,
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2, Sayı: 57-69.
ANG, R.P., GOH, D.H. (2010). Cyber bullying among adolescents: the role of affective
and cognitive empathy, and gender, Child Psychiatry Hum Dev,41:387–397 DOI
10.1007/s10578-010-0176-3
BAKER, Ö.E., KAVSUT, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: siber zorbalık,
Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42.
ÇELİK, İ. (2003). Öfke Tetikleyicileri Ölçeği (Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması),
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana.
ÇOKLUK, O., ŞEKERCİOĞLU, G., BÜYÜKÖZTÜRK, S. (2010). Sosyal bilimler için çok
değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları, 1.Baskı, Pegem Akademi,
Ankara.
DEMPSEY, A.G., SULKOWSKİ, M.L., NİCHOLS, R., STORCH, E.A. (2009). Differences
between peer victimization in cyber and physical settings and associated
psychosocial adjustment in early adolescence, Psychology in the Schools, Vol.
46(10), 962-972. DOI: 10.1002/pits
DROGİN, E.Y., YOUNG, K. (2008). Forensic mental health aspects of adolescent “cyber
bullying”: a jurisprudent science perspective, The Journal of Psychiatry & Law 36,
679-690.
DURAN, Ö. (2005). Öfke kontrol programının 15–18 yaş arası ergenler üzerindeki
etkililiğinin araştırılması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,25(3),267-
280.
ENGELBERG, E.,SJÖBERG L. (2004). Internet use, social skills and adjustment. Cyber
Psychology & Behavior. 7, 41-47.
Ergenlerde Siber Zorba ve Öfkenin Ġncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde Ġli Örneği 510
EROĞLU, Y. (2011). Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber
zorbalık/mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
JUVONEN, J., GROSS, E.F. (2008). Extending the School Grounds?-Bullying
Experiences in Cyberspace, Journal of School Health September, Vol. 78, No. 9, 496-
505.
KESEN, N.F., DENİZ, M.E., DURMUŞOĞLU, N. (2007). Ergenlerde saldırganlık ve
öfke düzeyleri arasındaki ilişki: yetiştirme yurtları üzerinde bir araştırma,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, 353-364.
KOWALSKİ, R.M.,LİMBER, S., &AGATSTON, P. (2008). Cyberbullying. Malden, MA:
Blackwell Publishing.
LI, Q. (2006). Cyber bullying in schools: a research of gender differences. Sch Psychol Int
27:157–170.
OKMAN, C.S. (1999). Ergenlik dönemindeki öfke ifade tarzlarının kendilik imgesi
bağlamında incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
PRIVITERA, C., PSYCH, M., CAMPBELL, M.A. (2009). Cyber bullying: the new face of
workplace bullying?, Cyber psychology & Behavior Volume 12, Number 4,
DOI: 0.1089=cpb.2009.0025
PINAR, E.S., SUCUOĞLU, B. (2011). Turkish teachers’ expectancies for success in
ınclusive classrooms, Educational Sciences: Theory & Practice-11(1), 395-402.
PIOTROWSKI, C.(2012). From workplace bullying to cyberbullying: the enigma of eharassment
in modern organizations, Organization Development Journal, 30(4),
43-52.
SLONJE, R., SMİTH, P.K. (2008). Cyber bullying: Another main type of bullying?
Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147–154, DOI: 10.1111/j.1467-
9450.2007.00611.x
SMITH, P.K., MAHDAVI, J.,CARVALHO, M., FISHER, S., RUSSELL, S.,TIPPET, N.
(2008). Cyber bullying: its nature and impact in secondary school pupils, The
Journal of Child Psychology And Psychiatry, 49:4, 376–385 Doi:10.1111/j.1469-
7610.2007.01846.x
TÜRKÇAPARI, H., GÜRİZ O., ÖZEL, A.,IŞIK, B., ÖRSEL, S.D. (2004). Antisosyal kişilik
bozukluğu olan hastalarda öfke ve depresyonun ilişkisi, Türk Psikiyatri Dergisi
2004; 15(2):119-124
511
Aydın ÇĠVĠLĠDAĞ – Helena Thomas COOPER
WALKER, H.M. (2010). Relational aggression in schools: implications for future
research on screening ıntervention and prevention, School Psychology
Review, Volume 39, No.4,594–600

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com