Buradasınız

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PSİKOLOJİK YILDIRMA (TERÖR) : UYGULAYANLAR, MAĞDURLAR VE SEYİRCİLER

MOBBING IN HIGHER EDUCATION: PRACTITIONERS, VICTIMS AND AUDIENCES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_578

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the causes and levels of mobbing on faculty members who work in universities and also in this study,it is tried to explain the affects of mobbing on faculty members. The study is in meta analysis approach . the state of the study is decided mobbing in higher education. The study group of the work which is determined with snowball sampling, is 23 faculty members who work in faculties and academies of Trakya University and also have demographic background. Datas were collected semi structured interview form while gathering data, interviews were done face to face by the researcher. Datas were analyezed with Nvivo 8 computer programme. In the study, faculty members indicated that, they exposure mobbing because of their critcis, about administrative and academic works, jealousy, gossip and differences in political view. Mobbing behaviours are clarified as, exclusion, discredit, dismissal, bureacratic over control, verbal threat, work overload. In current study, mobbing behaviours cause having burn out emotions and increasing in their oraganizational commitment. To sum up, in the study in univesities where are often mobbing situations because of their organizational structure, mobbing practitioners’ typhology is megolamaniac, audiences are hyprocrite and the victims are people who are successful and away from admistration.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumlarını, nedenlerini, sonuçlarını araştırmak ve psikolojik yıldırmanın akademisyenler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımıyla desenlenmiştir. Bu araştırmada üzerinde çalışılan olgu, yükseköğretim kurumlarında psikolojik yıldırma olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Trakya Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarından kartopu örnekleme tekniğiyle belirlenmiş farklı demografik özelliklere sahip yirmiüç akademisyenden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretim elemanlarına yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde görüşmeler, araştırmacı tarafından yüz yüze yürütülmüştür. Elde edilen veriler veri analizi tekniği ile Nvivo 8 programında çözümlenmiştir. Araştırmada akademisyenlerin, yönetimsel ve akademik işlerle ilgili yaptıkları eleştiriler, kıskançlık, dedikodu ve siyasi görüş faklılıklarından dolayı psikolojik yıldırmaya maruz kaldıklarını belirlenmiştir. Yapılan psikolojik yıldırma durumları ise; dışlama, itibarsızlaştırma, görevden alma, derslerinin azaltılması, aşırı bürokratik kontrol, sözlü tehdit ve aşırı iş yükleme olarak tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca psikolojik yıldırma durumunun akademisyenler üzerinde sessizleşme, tükenmişlik duygusu ve örgütsel bağlılıklarının azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yükseköğretim kurumlarının örgütsel yapısından kaynaklı psikolojik yıldırma olaylarının sıklıkla yaşandığı, psikolojik yıldırma uygulayanların tipolojisinin megoloman, seyircilerin ise ikiyüzlü, madurların yönetime uzak veya başarılı kişilerden seçildiği sonucuna varılmıştır.
977-993

REFERENCES

References: 

ACAR, A.B. ve DÜNDAR, G. (2008). ĠĢyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki iliĢkinin incelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 111-120
AYDIN, O. ve ÖCEL, H. (2009). ĠĢyeri zorbalığı Ölçeği. Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalıĢması. Türk Psikoloji Yazıları, Aralık, 12 (24), 94-103
AYGÜN, H.A. (2012). Psikolojik Yıldırma (Mobbıng) Üzerine Nitel Bir AraĢtırma. GümüĢhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5
991
Yar Ali METE
BALDUCCĠ C, ALFANO V, FRACCAROLĠ F (2009) Relationships Between Mobbing At Work And Mmpı-2 Personality Profile, Posttraumatic Stres Symptoms And Suicidal Ġdeation And Behavior. Viol and Vict, 24(1): 52–67.
BOZBEL, S. & PALAZ, S. (2007). ĠĢyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Sonuçları, TĠSK Akademi, 2(3), 66–82.
ÇAKICI, A. (2007). Örgütlerde Sessizlik: Sessizliğin Teorik Temelleri ve Dinamikleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 145-162
ÇAKICI, A., (2008), “Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri Ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir AraĢtırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 117-134
DAVENPORT, N., SWARTZ, R.D. ve ELĠOT, G.P. (2003).Mobbing: ĠĢyerinde Duygusal Taciz, (Çev.: Osman Cem Önertoy), Sistem Yayıncılık, Ġstanbul.
DEMĠR, Y.ve ÇAVUġ,F.M. (2009). Mobbıng‟in KiĢisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir AraĢtırma. Niğde Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Haziran, Cilt:2, Sayı: 1, 13-23.13
DEMĠREL, Y. ve YOLDAġ, M.A.(2008). Sağlık KuruluĢlarında KarĢılaĢılan Psikolojik Yıldırma DavranıĢlarının Türkiye ve Kazakistan Açısından KarĢılaĢtırılması. Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi,Cilt:5 Sayı:2
DĠKMETAġ, E., TOP, M. ve GÜLPEMBE, E. ( 2011). Asistan Hekimlerin TükenmiĢlik ve Mobbing Düzeylerinin Ġncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi; 22(3):137-49
EĠNARSEN, S. (2000). “Harassment Andbullying At Work: A Review Of The Scandinavian Approach”, Agression and Violant Behaviour, 5(4): 379-401.
EĠNARSEN, S., HOEL, H., ZAPF, D. ve COOPER, C. L. (2003). The Concept of Bullying at Work: The European tradition, London: Taylor & Francis.
GROEBLĠNGHOFF, D. ve BECKER, M. (1996). A Case Study Of Mobbing And The Clinical Treatmentof Mobbing Victims. Europen Journal Work and Organizational Psychology, 5, 277-294.
GÜL, H. ve ÖZCAN, N. (2009). Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki ĠliĢkiler: Karaman Ġl Özel Ġdaresinde Görgül Bir ÇalıĢma
GÜN, H., (2010), “ÇalıĢma Ortamında Psikolojik Taciz, Mobbing/Bullying, ĠĢyeri Sendromu”, Lazer Yayıncılık, II. Baskı, Ankara.
ĠBĠCĠOĞLU, H.,ÇĠFTÇĠ,M. ve DERYA, S. ( 2009). Örgütlerde Yıldırma (Mobbıng): Kamu Sektöründe Bir Ġnceleme. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, (Online)
KARIÇIOĞLU, F. ve ÇELĠK, H.Ü. (2012). Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, 2012
LEYMAN, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplace. Violence and Victims, 5, 119-126.
LEYMANN, H. (1996), “The Content and Development of Bullying at Work”, Euoropan Journal of Work and Organizational Psychology, 165:170- 173.
Yükseköğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör):… 992
LEYMANN, H. (1996), “The Content and Development of Mobbing at Work”, Europen Journal of Work and Organizational Psychology, 5, s.165-184.
LEYMANN, H. ve GUSTAFSON, A. (1996). Mobbing at Work and the Development of Post-traumatic Stress Disorders. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 251- 275.
MATTHĠESEN, S. B. ve EĠNARSEN, S. (2007). Perpetrators and targets of bullying at work: Role stres and individual differences. Violence and Victims, 22, 735-753
MĠLES, M.B. & HUBERMAN, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook (2th Ed). California: Sage Publications.
MĠKKELSEN, E. G. ve EĠNARSEN, S. (2002). Basic assumption and post-traumatic stress among the victims of workplace bullying. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11, 87-111. msxlabs.org
MUSTAFA KOÇ,M.,ve BULUT,H.U.(2009). Mobbing In the Secondary Education Teachers: Investigation from the Gender Age and High School. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 64 - 80
ÖZCAN, N. (2011). Mobbıngin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Üzerine Etkisi ve Örgütsel Sessizlik: Karaman Ġl Özel Ġdaresinde Bir Uygulama. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Karaman Üniversitesi, Karaman.
ÖZLER, D. E., GĠDERLER ATALAY, C. ve DĠL ġAHĠN, M. (2008). Mobbing‟in Örgütsel Bağlılık Üzerine etkisini Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.22, http:// uvt.ulakbilimigov.tr
SHALLCROSS, L., SHEEHAN, M. ve RAMSEY, S., “Workplace Mobbing: Experiencesin The Public Secter”, International Journal Of Organizational Behaviour, Volume: 13, (2), pp: 56- 70.
SHEEHAN, M., (2004), “Workplace Mobbing: A Proactive Response”, Paper Presented at the Workplace Mobbing Conference, Brisbane, Australia
SOLMUġ, T. (2005). “ĠĢ yaĢamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbing)”, ĠĢ-Güç Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Dergisi, C. 7, S. 2, Haziran, 2.
TETĠK, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi 12 (18): 81-89
TEZCAN, P., BAYRAM, F. ve ERGĠN, H. (2009). ĠĢyerinde Mobbingci ve Kurban Tiplemeleri, htpp://www.
TINAZ, P. (2006). “ÇalıĢma YaĢamında Psikolojik Bir Dram: obbing”http://www.toprakisveren.org.tr,
TINAZ, P. (2006). ĠĢyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing),Beta Basım Yayım Dağıtım, Ġstanbul.
ULUĞ, Feyzi ve BAġAK, B. (2009). Kamu Örgütlerinde Psikolojik Taciz, Amme Ġdaresi Dergisi, 42 (1), ss.55–86.
993
Yar Ali METE
VARTĠA, M. (2003). “Workplace Bullying- A study on the Work Environment, Wellbeing and Health”, Unpublished PhD Thesis, Helsingfors. http:// ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/psyko/vk/vartiavaanen/ workplace.pdf.
YILDIRIM A. ve ġimĢek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
WHO (2003) Occupational and Environmental Health Program, Raising awareness of psychological harassment at work. Protecting Worker‟s Health Series, No. 4. Geneva, Switzerland, WHO.
ZAPF, D, GROSS, C. (2001) Conflict escalation and coping with workplace bullying:A replication and extension. Eur J Work and Organizational Psychol, 10(4):497-522.
ZAPF, D., KNORZ, c. and KULLA, M. (1996). On the relationship between mobbing factors and job content social work environments and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 251-237

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com