Buradasınız

KAVRAM KARİKATÜRLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LEARNING ENVIRONMENT ENRICHED WITH CONCEPT CARTOONS ON STUDENTS' MATHEMATICS ANXIETY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_586
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the effect of learning environment enriched with concept cartoons on the students' mathematics anxiety. The research has been designed as the pre-test post-test with quasi experimental control group. The research particapiant are composed of 77 two 7 th grade students attending an elementary school on the European side of İstanbul during the 2011-2012 Academic Year. Total of twelve concept cartoons were developed within the scope of the study, in line with the skills relating to the ‘Polygons’ subject included in the 7th grade mathematics curriculum. In the first place, a pilot study was carried out during the stage of development of concept cartoons in order to identify any misconceptions students may have had regarding the polygons subject. The misconceptions identified during the pilot study were taken into consideration in development of concept cartoons. Implementation continued for four weeks. Homogenous groups, each consisting of four students sharing the same opinions, were utilized in order to enable them to discuss the concepts more comprehensively and to question their ownthinking patterns by creating a social learning environment. The data of the research was collected by ‚Mathematical Anxiety Scale‛ developed by Erol (1989) and through the written opinions of the students about implementation process. While the quantitative data was analyzed by performing the t-test for dependent and independent samples, the qualitative data was analyzed descriptively. The results of the research have shown that concept cartoons have a significant effect on the students' mathematical anxiety. Besides, it was determined that students liked concept cartoons very much and their interest to the mathematics lesson was increased. In the light of the findings of this study, the researchers have developed suggestions for those who will conduct further researches on concept cartoons.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, kavram karikatürleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamının öğrencilerin matematik kaygı düzeylerine etkisini belirlemektir. Çalışmanın gerçekleşmesinde yarı deneysel kontrol gruplu ön test-son test modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011–2012 öğretim yılında İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir ilköğretim okulunun iki 7. sınıf şubesinde okuyan 77 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, matematik programındaki 7. sınıf çokgenler konusuna ait kazanımlar doğrultusunda on iki adet kavram karikatürü geliştirilmiştir. Kavram karikatürlerinin geliştirilmesi aşamasında pilot çalışma yapılarak öncelikle çokgenler konusunda öğrencilerde var olabilecek kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Pilot çalışma sonucunda ortaya çıkan öğrenci yanılgıları kavram karikatürlerinin oluşturulmasında göz önüne alınmıştır. Uygulama dört hafta devam etmiştir. Öğrencilerin sosyal öğrenme ortamı oluşturarak kavramları daha derinlemesine tartışma ve kendi düşünme kalıplarını sorgulayabilmeleri için aynı düşünceyi paylaşan öğrencilerden meydana gelen dörder kişilik homojen gruplardan yararlanılmıştır. Araştırma verileri öğrencilerin matematik kaygı düzeylerini belirlemek için Erol (1989) tarafından geliştirilen ‚Matematiğe Kaygı Ölçeği‛ ve uygulama süreci hakkında öğrencilerin yazılı görüşlerinden elde edilmiştir. Toplanan nicel veriler bağımlı ve bağımsız örneklemler t-testi ile nitel veriler ise betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre kavram karikatürlerinin öğrencilerin matematiğe kaygı düzeylerine anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin kavram karikatürlerini çok sevdikleri, matematik dersine olan ilgilerinin arttığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında kavram karikatürleri ile araştırma yapacaklara yönelik öneriler geliştirilmiştir.
639-659

REFERENCES

References: 

AİKEN, L. R. (1976). Attitudes towards mathematics. Review of Educational Research. Spring. 40(4).551-596.
AKTAŞ, M. C. ve AKTAŞ, Y. D. (2012). Öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: paralelkenar örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt 1, Sayı 2, s.319-329. ISNN: 2146-9199.
ALBAYRAK, M. (2000). İlköğretim okullarının I. kademesinden II. kademesine geçişte matematik eğitimi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar. IV. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
ALKAN, H. ve ALTUN, M. (1998). Matematik öğretimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
ARIKAM, G. (2004). Kırşehir ilköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile matematik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ASHCRAFT, M. & FAUST, M. (1994). Mathematics anxiety and mental arithmetic performance: An exploratory investigation. Cognition and emotion, 8(2): 97–125.
BALCI, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık
BALIM, G. A., İNEL, D., ve EVREKLİ, E. (2008). The effects the using of concept cartoons in science education on students’ academic achievements and enquiry learning skill perceptions. Elementary Education Online, 7(1), 188-202.
BALOĞLU, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1), 59-76.
BAYDAR, S. C. ve BULUT, S.(2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:23 (2002)
BENTLEY, D., & WATTS, M. (1989). Learning and teaching in school science (Practical
Alternatives). Milton Keynes, Philadelphia, USA: Open University Press.
BLOOM, S.B. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. D. A. Özçelik, İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
656
Sare ŞENGÜL – Yusuf AYDIN
BYRD, P. (1982) A descriptive study of math anxiety: its nature and antecedents. Unpublished doctoral dissertation, Indiana Univer., Bloomington.
BULDUK, S. (2003). Psikolojide deneysel araştırma yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.
CHIN C. & TEOU, L. Y. (2009). Using concept cartoons in formative assessment: scaffolding students' argumentation. International Journal of Science Education, 31: 10, 1307 - 1332.
CHRİSTENSEN, L. B. (2004). Experimental methodology. United States of America: Pearson Education.
CURTAİN, M.(1999). How to reduce math anxiety in the classroom at work and in everyday personal use. New York: Paperback.
ÇİĞDEMTEKİN, B. (2007). Fizik eğitiminde elektrostatik konusu ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik bir karikatüristik yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
DERELİ, M. (2008).Tamsayılar konusunun karikatürlerle öğretiminin öğrencilerin matematik başarılarına ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. DOĞAN,A., ÖZKAN, K., ÇAKIR, N.K., BAYSAL, D. ve GÜN, P. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yamuk kavramına ait yanılgıları ve bu yanılgıların sınıf seviyelerine göre değişimi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1),104-116.
DURUALP, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
DURMAZ, B. (2007). Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.
DREGER, R., M.,& AİKEN, L., R. (1957). Identification of number anxiety. Journal of Educational Psychology, 47, 344-351.
EKİCİ, F., EKİCİ, E. ve AYDIN, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International Journal of Environmental and Science Education, 2 (4), 111-124.
EROL, E. (1989). Prevalence and correlates of math anxiety in Turkish high school students. Thesis (M.A.).Boğaziçi Univesity. Institute for Graduates Studies in Social Sciences.
GREENWOOD, J. (1984). My anxieties about math anxiety. Mathematics Teacher, 77, 662-663.
Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin
Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi 657
GREENWALD, S.,J. & NESTLER, A. (2004). Engaging students with significant mathematical content from the simpsons, PRIMUS, http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t776095548~db=all~tab=iss... - v1414(1) , 29-39
HARRİS, A., & HARRİS, J. (1987). Reducing mathematics anxiety with computer assisted instruction. Mathematics and Computer Education, 21, 16-24.
HACKETT, G., & BETZ, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self efficacy, mathematics performance correspondence. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261-273.
KABAPINAR, F. (2005). Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view of constructivist approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1). 135- 146.
KEOGH, B., NAYLOR, S., & WİLSON, C. (1998). Concept cartoons: a new perspective on physics education. Physics Education, 33 (4), 219–224.
KEOGH, B.,& NAYLOR, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21, 431- 446.
KEOGH, B., NAYLOR, S., DE BOO, M., & FEASEY, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in science education- past, present and future, formative assesment using concept cartoons: Initial Teacher Training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publishers.
KYOSTİ, J. (1992, January ). Trait and test anxiety in the FL classroom. Teaching Symposium, Helsinki, Finland.
LAZARUS, M. (1974). Mathephobia: Some personal speculations. National Elementary Principal, 53, 16-22.
LEWİS, C., A., & Joseph, S., (1995). Convergent validity of the depression-happiness scale with measures of happiness and satisfaction with life. Psychological Reports, 76, 876-878.
MAY, R. (1977). The meaning of anxiety. New York: Norton.
MARTİNEZ, J. G. R. (1987). Preventing math anxiety: A prescription. Academic Therapy, 23, 117–125.
MİLLER, L.D., & MİTCHELL, C.E. (1994). Mathematics anxiety and alternative methods of evaluation. Journal of Instructional Psychology, 21,353-358.
MORRİS, M., MERRİTT, M., FAİRCLOUGH, S., BİRRELL, N., & HOWİTT, C. (2007). Trialling concept cartoons in early childhood teaching and learning of science. Teaching Science, 53(2), 42-45.
NAYLOR, S., & MCMURDO, A. (1990). Supporting science in schools. Timperley. Nussbaum.
658
Sare ŞENGÜL – Yusuf AYDIN
NORWOOD, K.S. (1994). The effects of instructional approach on mathematics anxiety and achievement. School Science and mathematics, 94, 248-254.
NCTM. (1989). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Nation Council of Teachers of Mathematics.
OKAZAKİ, M., & FUJİTA, T. (2007) . Prototype phenomena and common cognıtıve paths in the understanding of the ınclusion relations between quadrilaterals in Japan and Scotland. Proceedings of the 31st Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 41-48.
ÖZALP, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitimde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Manisa.
OLKUN, S. ve AYDOĞDU, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim-Online, 2(1). 28-35.
PAİVİO, A. (1980). Imagery as a private audiovisual aid. Instructional Science, 9, 295-309.
RİCHARDSON, F.,C., & SUİNN, R.M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: pschletric data, Journal of Counseling Psychology,19(6),551-554
RİCHARDSON, V. (1997). Constructivist teacher education: building new understanding. Falmer Press, London, UK.
RİSEMBERG, R., & ZİMMERMAN, B.J. (1992). Self-regulated learning in gifted students. Roeper Review, 15(2): 98-101.
REBER, A. S. (1985). The Penguin dictionary of psychology. New York: Penguin.
RULE, A.,C., & AUGE, J. (2005). Using humorous cartoons to teach mineral and rock concepts in sixth grade science class, Journal of Geoscience Education, 53(5), 548-558
SAPİR, S., & ARONSON, A.E. (1990).The Relationship between psychopathology and speech and language in neurological patient. Journal of Speech Hearing Disorders, 55,503-509.
SCOVEL, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: a review of anxiety research. Horwitz, D. J. Young, (Eds.). (1991). Language Anxiety: From Theory And Research To Classroom Implications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
SPİELBERG, C.D., GORSUCH R.L. & LUSHENE. R.E. (1970). Manual for state and anxiety ınventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
STEPHENSON, P., & WARWİCK, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students’understanding of light. Physics Education, 37 (2), 135-14.
Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerinin
Matematik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi 659
STODOLSKY, S. (1985). Telling math: Origins of math a version and anxiety. Educational psychologist, 3:125–133.
STUART, V. (2000). Math curse or math anxiety?. Teaching Children Mathematics. 6(5):330–35.
ŞENGÜL, S., DERELİ. M. (Mayıs, 2009). Geometrinin temel kavramları hakkında ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin kavram görüntüleri. Educatıonal Research Assocıatıon Turkey Fırst Internatıonal Congress of Educatıonal Research. Çanakkale Onsekiz Mart University.
TOBİAS, S., & WEİSSBROD, C. (1980). Anxiety and mathematics: an update. Harvard Educational Review, 50(1), 63-70.
VALSİNER, J. (1991). Contruction of the mental: from the ‘cognitive revolution’ to the study of development. Theory Pyschology, I(2), 477-494.
VYGOTSKY, L. S. (1962). Play and its role in the mental development of the child. Soviet Psychology, 12, 6-18. (A stenographic record of a lecture given in 1933; included in J. S.Bruner, A. Jolly, & K. Sylva, eds., 1976; partly produced in Vygotsky, 1978).
ÜSTÜN, Ö. (2007). Ortaöğretim üçüncü sınıfta türk dili ve edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
WİLLİAMS, W. V. 1988. Answers to questions about maths anxiety. School Science and Mathematics, 88(2):95-104.
YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YOONG, W., K. (2001). Mathematics cartoons and mathematics attitudes. Studies in Education, 6, 69-80.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com