Buradasınız

SERA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ PATLICAN BİTKİSİNİN VEGETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE ETKİLERİ

EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION PROGRAMS ON THE VEGETATIVE AND GENERATIVE GROWTH OF EGGPLANT IN GREENHOUSE CONDITIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine the effects of different irrigation programs on the vegetative and generative growth of eggplant in the greenhouse conditions. The amount of water used was based on free surface evaporation from a screened Class-A Pan. Irrigation treatments consisted of two irrigation intervals (I1: 3; I2: 6 days), and three plant-pan coefficients (Kp1: 0.80; Kp2: 1.20 and Kcp3: based on cover percentage of the crop). Plants were first irrigated at the transplanting date and scheduled irrigations were started after 3 and 6 days from transplanting. According to the results, there is no significant effect of irrigation programs on vegetative and generative growth of eggplant in greenhouse conditions. However, it is determined that there are significant relationships at 5 % and 1% level among generative growth with evapotranspiration and yield. Furthermore, it is understood that there is a significant relationship between the number of branches and the number of fruits per plant at 1 % level. The most important vegetative character which increases the yield is the number of branches of plant. To save time and labor, it is suggested that 6-days-interval of irrigation and the pan coefficient according to increase in the cover percentage of crop during growing season.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Van yöresinde, sera koşullarında farklı sulama programlarının patlıcan bitkisinin vegetatif ve generatif gelişimine etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Sulama suyu miktarının belirlenmesinde açık su yüzeyi buharlaşma değerlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada, iki farklı sulama aralığı (S1: 3 ve S2: 6 gün), üç pan katsayısı (Kp1: 0,80; Kp2: 1,20 ve Kp3: bitki örtüsü yüzdesine göre değişen) kullanılmıştır. Programlı sulamalara dikimdeki can suyundan üç gün sonra başlanmıştır. Sonuçlara göre; sera koşullarında patlıcan bitkisi vegetatif ve generatif gelişim özelliklerine sulama programlarının önemli bir etkisi olmamıştır. Fakat, generatif gelişimle ilgili özellikler ile bitki su tüketimi ve verim arasında % 5 ile % 1 düzeyinde önemli ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yandal sayısı ile bitki başına meyve sayısı arasında % 1 düzeyinde önemli bir ilişkinin ve bitkide verimi artıran en önemli vegetatif özelliğin bitki yandal sayısı olduğu anlaşılmıştır. Sonuçta, Van yöresi sera koşullarında patlıcan yetiştiriciliğinde su tasarrufu amacıyla, sulama suyu hesabı için pan katsayısının sulama mevsimi boyunca bitki örtü yüzdesindeki artışa bağlı olarak, işçilik ve zaman tasarrufu açısından da sulama aralığının 6 gün alınması önerilir.

REFERENCES

References: 

1. ŞENİZ, V. 1992. Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliği. TAV, Tarımsal
Araştırmaları Destek. ve Geliştirme Vakfı, Yayın NO: 26, 153-170, Yalova.
2. GÜNAY, A. 1981. Serler. Cilt: II, Çağ Matbaası, 3s, Ankara.
3. ÖNEŞ, A., DEMİR, K., ÇAKMAK, B., KENDİRLİ, B. 1995. Sera Koşullarında
Yetiştirilen ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Başsalatanın Sulama
Zamanının Planlanması. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 208s,
Kemer-Antalya.
4. YÜKSEL, A. N. 1989. Sera Yapım Tekniği. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayın No: 86,
Ders Kitabı No: 1, 10 s, Tekirdağ.
5. KANBER, R. 1977. Çukurova Koşullarında Bazı Toprak Serilerinin Değişik
Kullanılabilir Nem Düzeylerinde Yapılan Sulamaların Pamuğun Verim ve Su
Tüketimine Etkileri Üzerinde Bir Lizimetre Araştırması (Doktora Tezi).
TOPRAKSU Arş. Enst. Müd. G. Yay. No: 78, Rap. Yay. No: 33, 169, Tarsus.
6. ÇEVİK, B., BAYTORUN, N., TANRIVERDİ, Ç., ABAK, K., SARI, N. 1996. Farklı
Sulama Suyu Uygulamalarının Serada Yetiştirilen Patlıcanın Verim ve Kalitesine
Etkileri. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Derg. (20) 175-181s, Ankara.
7. GOLDBERG, D., GORNAT, B., RIMON, D. 1976. Drip Irrigation-Principles Design
and Agricultural Practices. Drip İrr. Sci. Publications, 295s, Israel.
8. CHRISTIANSEN, J.E. HARGREAVES, G.H. 1970. Irrigation Requirements from
Evaporation. Int. Com. on. Irr. And Drainage Seventh Cong. R: 36.
9. TOK, A., EYLEN, M. 1996. Tarsus Koşullarında Damla ve Karık Sulama Yöntemleri
İle Sulanan Patlıcanın Su Tüketimi. Köy Hiz. Araşt. Enst. Müd. Genel Yayın No:
196, Rapor Serisi No: 130, 1-56s, Tarsus.
10. KARAATA, H. 1985. Harran Ovasında Pamuk Su Tüketimi. Tarım ve köyişleri
Bakanlığı, Köy Hiz. Gen. Müd. Araşt. Enst. Müd. Gen. Yayın No: 24, Rapor Seri
No: 15, 1 s, Şanlıurfa.
11. KANBER, R. 1984. Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından
Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması. Bölge Topraksu
Arşt. Enst. Yay. 114 (64), 93, Tarsus.
12. GENÇER, O. 1974. Çukurova Bölgesinin Önemli Pamuk Çeşitlerinde Ekim
Sıklığının Verim ve Kalite ile İlgili Başlıca Bitki özelliklerine Etkisi Üzerinde
Araştırmalar. Ç.Ü. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Kürsüsü (Doktora), Adana.
13. BAŞTUĞ, R., KÖSEOĞLU, T., HAKGÖREN, F., BÜYÜKTAŞ, D., PİLANALI, N.
1995. Farklı Su ve Azotlu Gübre Düzeylerinin Patlıcanda Verim, Kalite ve Su
Tüketimine Etkileri. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 333-345, Antalya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com