Buradasınız

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF SCIENCE CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the efficiency of the science curriculum that has been applied to the second level of primary schools in the 2001-2002 semester, using the assessments of teachers. General characteristics, objectives, content, instruction and evaluation aspects of the curriculum, were evaluated by survey method. The universe of this research is composed by science teachers who are in charge in the second level of primary schools in İstanbul. The sampling is made with 80 science teachers who choosen randomly. After percentage and frequency calculations, results of the teacher assesments were transferred into tables and interpreted. At the end of the research, it is found that there were some problems in the curriculum.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, 2001-2002 öğretim yılında uygulamaya konulan İlköğretim Okulları ikinci kademe Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programının yeterliliğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada program, genel özellikler, amaçlar, kapsam, işleyiş ve değerlendirme boyutlarında tarama modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki resmi ilköğretim okullarının ikinci kademesinde görevli Fen Bilgisi öğretmenleri, örneklemini ise , bu okullardan eş olasılıkla seçilen 80 öğretmen oluşturmuştur. Anket ile elde edilen veriler analiz edilirken, frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; programın tüm boyutlarında bazı aksaklıklar olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Sutherland, D., Dennick, R. “Exploring culture, language and the perception of the
nature of science”, Internetional Journal of Science Education, 24,1 (2002),1-25.
2. Raizen, S.A. “Standarts for science education” Teachers College Record, 100,1
(1998),66-121.
3. Erden, M. (1992). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
4. Hurd, P.D. “Scientific literacy: New minds for a changing word” Science
Education, 82,3 (1998), 407-416
5. White, R.C. (1997), Curriculum Innovation A Celebration Of Classroom Practice,
Open University Press.
6. Crawley, F. E. & Salyer, B. (1995), Origins of life science teachers’ beliefs
underlying curriculum reform in texas, Science Education, 79, 611-635.
7. Tobin, K. (1987), Forces which shape the implemented curriculum in high school
science and mathematics, Teaching and Teacher Education, 3, 287-298.
8. Olson, J. (1981), Teacher influence in the classroom: A context for understanding
curriculum translation, Instructional Science, 10, 259-275.
9. Schremer, O.D. (1991), The teacher –a category in curriculum evaluation, Studies
In Educational Evaluation, 17, 23-39.
10. Huinker, D. & Madison, S. K. (1997), Preparing efficacious elementary teachers in
science and mathematics: The influence of methods courses, Journal of Science
Teacher Education, 8, 107-126.
11. Yager, R. “Problems of Meaning in Science Curriculum”, 85,5 (2001), 612-614
12. Ertürk, S. (1972), Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Yelkentepe Yayınları.
13. Fer, S. (2000), Modüler program yaklaşımı ve bir öneri, Milli Eğitim Derg., Sayı: 147.
14. Güngör, C ve Yılmaz, B. (2002), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,
http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/0753.egitimdeolçmevedegerlendirme.asp Ayın
Konusu.
15. Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
16. Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
17. Fer, S. (2000). Modüler Program Yaklaşımı ve Bir Öneri. Milli Eğitim Dergisi, 147.
18. Güngör, C. ve Yılmaz, B. (2002). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.
http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/0753.Egitimdeolçmevedegerlendirme.
19. Erden, M. “Eğitimde Program Değerlendirme”, Ankara: Pegem Yayıncılık, (1993).
20. Yaşar, Ş. ve Selvi, K. (1999), Orta Öğretim Fen Öğretimi Programlarının
Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri-1, Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi.
21. Koca, S. (1999), Ortaöğretimde Fizik Dersi Müfredat Programlarının
Değerlendirilmesi ve Alternatif Bir Fizik Programı, Ankara: G.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com