Buradasınız

İLKÖĞRETİM I. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YENİ DERS KİTAPLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ IDEAS CONCERNING THE NEW TEXTBOOKS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the major sources that teachers use during their courses are textbooks, due to this fact it is required that the new textbooks that are being used in 1st period of primary schools should be evaluated y the teachers. In this study it is aimed to gather the wievs of primary schol teachers about new textbooks. In this research, quantitive researh model is used. Survey is used as researh method, and questionarre is used as researh technique. The research comprises 11 primary schools of Foça and Karşıyaka districts in İzmir in 2005-2006 education year. To realize this, a questionarie is applied to 71 teachers in the primary schools of İzmir and its districts and towns. In the lights of results of the questionarie applied to teachers, it is determined that primary teachers think that textbooks have missings and need arrangements. At the end of the researh, some recommendations are presented.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlerin ders sürecinde en çok kullandıkları kaynaklar ders kitaplarıdır. İlköğretim 1. kademe de okutulmakta olan yeni ders kitaplarının öğretmenlerin bakış açısı ile irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ilköğretim 1. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni ders kitapları hakkındaki görüşlerinin tepit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak survey (tarama), araştırma tekniği olarak da anket kullanılmıştır. Araştırma 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı İzmir ili Foça ve Karşıyaka ilçelerindeki bütün ilköğretim okullarını kapsamaktadır. Bunun için bu ilçelerdeki 11 okulda görev yapan 71 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen anketinden elde edilen veriler ışığında, öğretmenlerin ders kitaplarının eksikleri olduğu ve düzenlemeler gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda program geliştirme uzmanlarına ve öğretmenlere bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

1. Altun, M ve diğerleri (2004). Lise Matematik ders Kitaplarının Kullanım
Şekli ve Sıklığı, www.matder.org.tr,12/01/2006.
2. Anderson, L.W. (1990). Fundamentals of Educational Research. London et.
Al.: The Farmer Pres.
3. Antalyalı, Ö.L. (2005).Varyans Analizi(ANOVA-MANOVA), Ş. Kalaycı
(Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil
Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
4. Büyükkaragöz S. S., Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları Öğretimde
Planlama Uygulama, İstanbul, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş.
5. Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin veri Analizi Kitabı, Ankara: PegamA
Yayıncılık.
6. Davidson, M.L. & Sharma, A.L. (1994,December). ANOVA and ANCOVA of
pre-and post-test, ordinal data. Psychometrica, 59 (4), 593-600.
7. Demirci, A., Karakuyu M.(2003). Orta ve Yüksek Öğretimde Çağdaş
Coğrafya Eğitimi İçin Ders Kitapları, Eğitim Araçları ve Tekniklerinin Etkin
Kullanımı, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
8. Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Degerlendirmeye Ögretme Sanatı, Ankara:
Pegem A. Yayıncılık.
9. Demirkaya H., Tomal N.(2003). Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Eğitim ve
Öğretimdeki Yeri ve Değerlendirilmesi, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya
Kurultayı, Gazi Üniversitesi, Ankara.
10. Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Erzurum: Aktif Yayınevi.
11. Duatepe, A., Çilesiz, Ş.(1999). Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16-17, s. 45-52, Ankara.
12. Erden, M. (tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Alkım Yayınevi.
13. Frankfort-Nachmias, C. ve Nachmias, D. (1996). Researh Methods in the Social
Sciences, (fifth edition), London: Arnold.
14. Kabapınar, Y. (2002). Bir Öğretim Materyali Olarak Hayat Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler Ders Kitabı, C. Öztürk-D. Dilek (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
Öğretimi, (s.318), Ankara: PEGAMA Yayıncılık.
15. MEB. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 24/06/1973.
16. Oguzkan, F. (1993). Egitim Terimleri Sözlügü, Ankara: Emel Matbaacılık.
17. Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir,
kaan Kitapevi. 18. Şahin, K. (2001). Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim Kurumlarında
Coğrafya Rğitim ve Öğretiminin Gelişim Süreci, Osman Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, s.146, Eskişehir.
19. Tavşancıl, E. (2005).Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara,
Nobel Yayın Dağıtım

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com