Buradasınız

HOLLANDA, ROMANYA VE TÜRKİYE’DEKİ SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF PRIMARY TEACHER EDUCATION SYSTEMS IN THE NETHERLANDS, ROMANIA AND TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to compare some aspects of primary teacher education system in The Netherlands, Romania and Turkey, and find the similarities and differences in primary teacher training institutions of these countries: admission criteria, the process of education, school experience and teaching practice, taken lectures throughout all program, graduation requirements and criteria for become a teacher. This study is aimed to reveal teacher training system’s proficiency and deficiency in Turkey. Horizontal approach, which is one of the methods used in comparative research, is used in this research. Even though these countries have some similarities about teacher education system, each country’s teacher education system take form their own culture, social, political, economic conditions. So ever these countries affect each other, there are some differences in their teacher education system. Institute admission criteria, the process of education, school experience and teaching practice, taken lecture throughout all program, graduation requirements and criteria for become a teacher are different from country to country. Some suggestions about primary teacher education system in Turkey have been offered based on the results of the study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme programları kapsamında sınıf öğretmeni yetiştiren kurumların giriş koşulları, öğretim süreçleri, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, program boyunca alınan dersler ve programları bitirme ve öğretmen olabilme koşulları karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmış ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme sistemindeki yeterlilikleri ve eksiklikleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında kullanılan dört yaklaşımdan biri olan yatay yaklaşım kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmaya dayanılarak, ülkelere ait öğretmen yetiştirme sistemlerinin her birinin kendi kültürüne, sosyal, politik ve ekonomik şartlarına göre yapılandığı, her ne kadar birbirlerinden etkilenseler de eğitim süreçlerinin farklı özellikler gösterdiği, öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversiteye kabul şartlarının, aldıkları eğitimin, program içeriklerinin, öğretim süreçlerinin, mezun olma koşullarının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme sistemine ilişkin öneriler sunulmuştur.
673
700

REFERENCES

References: 

AIC. (2011). Alexandru Ioan Cuza University Of Iaşı Faculty Of Psychology and Education
Sciences. http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/?language=en (Erişim Tarihi: 10 Kasım
2011)
Akpınar, B., Turan, M., & Tekataş, H. (2004). Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin
Yeterlilikleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi.
Aksarı, M. (1997). Yabancı Ülkelerde Öğretmen Yetiştirme Sistemi. Eğitim ve Yaşam Dergisi,
Bahar, 49–56.
Aras, S., & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de Öğretmen Yetiştirme
Programlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
Niğde: Niğde Üniversitesi
Avcı, S. (2010). Hollanda ve Türkiye’deki Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının
Karşılaştırması ve Bu Programlar Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Aydın, R., Şahin, H., & Topal, T. (2008). Türkiye’de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede
Nitelik Arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 119–142.
Baştürk, S. (2010). Uygulama Öğretmenlerine Göre Okul Deneyimi Grubu Dersleri ve Öğretmen
Adayları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 869-894.
Birzea, C., Neacşu, I., Potolea, D., Ionescu, M., Istrate, O., & Velea, L. S. (2006). National
Report-Romania. In P. Zgaga (Ed.), The Prospects of Teacher Education in South-East
Europe (pp. 437–486). Ljubljana: University of Ljubliana, Faculty of Education.
Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D., & Stephenson, J. (2000). Green Paper on Teacher
Education in Europe. High Quality Teacher Education for High Quality Education and
Training (p. 97). Umea: Thematic Network on Teacher Education in Europe.
Çaycı, B. (2011). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi Derslerinin Öğretmen
Yeterliği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 7(2), 1-12.
Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 19, 207–237.
Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme... 695
May 2014 Vol:22 No:2 Kastamonu Education Journal
Çeltilçi, O. (2013). Türkiye-Azerbaycan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir
İnceleme. Bilim ve Kültür- Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2, 40-57.
Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
28, 201-212.
Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Dumbraveanu, L. (2007). Romania. In W. Hörner, H. Döbert, B. von Koop, & W. Mitter
(Eds.), The Education Systems of Europe (pp. 626–645). Dordrecht: Springer.
Enache, R., & Herseni, I. (2011). Reforme and Quality in Romanian Teacher Training. http://
www.iceqt.org/docs/7_Roxana_Enache_Ioana_Herseni_ed_NT.doc (Erişim Tarihi: 10
Kasım 2011)
Engin, G. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorgulama Yaklaşımını Algılama ve Öğretim
Becerilerinin Araştırılması: Türkiye-Hollanda Karşılaştırma Çalışması. Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Erginer, A. (2007). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri (1st ed., p. 364). Pegem Yayıncılık.
Eurydice. (1997). Supplement to the Study on the Structures of the Education and Initial
Training Systems in the European Union the Situation in Bulgaria, the Czech Republic,
Hungary, Poland, Romania and Slovakia. from http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED424376.
pdf (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
Eurydice. (2005). Avrupa’daki Eğitim Sistemleri Üzerine Özet Belgeler Romanya. http://
www.megep.meb.gov.tr/indextr.html (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
Eurydice. (2009a). Organisation of The Education System in Romania. http://eacea.ec.europa.
eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/RO_EN.pdf (Erişim
Tarihi: 23 Aralık 2009)
Eurydice. (2009b). Organisation of The Education System in The Netherlands. http://eacea.
ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/RO_EN.pdf
(Erişim Tarihi: 23 Aralık 2009)
Eurydice. (2010a). Structures of Education and Training Systems in Europe Romania. http://
eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_RO_EN.pdf
(Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
Eurydice. (2010b). Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010. http://eacea.ec.europa.
eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/TR_TR.pdf (Erişim
Tarihi: 10 Kasım 2011)
Eurydice. (2011). National System Overviews on Education Systems in Europe and Ongoing
Reforms. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_
summary_sheets/047_DE_EN.pdf (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
Gökçe, E. (1999). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen
Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği.
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.
Gültekin, M. (2010). Sınıf Öğretmenliği Programı Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliğine
Yönelik Algıları. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences,
696 Mustafa ERGUN, Özge ERSOY...
Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
5(4), 2178-2197.
HGIL. (2011). Hogeschool Gids Instituut voor Lerarenopleidingen. http://www.hogeschoolrotterdam.
nl (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kartal, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Sistemimizde Değiştirilmesi
Gereken Noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 248-262.
Kazu, H., & Aslan, S. (2011). Fransa ve Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sisteminin
Karşılaştırılması. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Sivas: Cumhuriyet
Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Kilimci, S. (2006). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının
Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kocabaş, A. (2005). Hollanda Eğitim Sistemi ve Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Aktif Bir Model.
Milli Eğitim Dergisi, 33, 167.
Külekçi, E., & Bulut, L. (2010). Türkiye ve ABD’ deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin
Karşılaştırılması. International Conference on New Trends in Education and Their Implications
(pp. 210–215). Antalya.
Külekçi, E., & Bulut, L. (2011). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sınıf Öğretmenlerinin
Yetiştirilme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2),
103-114.
Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlayan Öğretmen Yetiştirme
Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi2, 5(2),
203–218.
Kıyar, N. (2010). Ülkelerin Eğitim Sistemleri. Retrieved November 11, 2011, from http://
okulumyetkiliserviste.net/egitimsitemleri/ulkelermegitim.pdf
Kızılçaoğlu, A. (2005). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırma Sürecine İlişkin Eleştiriler
ve Öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 133–140.
MEB. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (Erişim
Tarihi: 10 Kasım 2011)
MEB. (2010). 18. Millî Eğitim Şûrası Bölge Çalışmaları Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı
ve Mesleki Gelişimi Komisyonu Sonuç Raporu. Ankara.
Niclot, D. (2010). Modèle d’enseignants et enseignant modèles pour l’union européenne du
futur. In G. Baillat, D. Niclot, & D. Ulma (Eds.), La formation des enseignants en Europe
(pp. 33–52). Bruxelles: De Boeck.
OMÜ. (2011). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Lisans
Programı. Retrieved November 11, 2011, from http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/
fakulte/egitim/ders_program/sinif.pdf
Orman, A. (2012). Polonya ve Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Saracaloğlu, A.S., Yılmaz, S., Çöğmen, S., & Şahin, Ü. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının
Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 11(22), 15-32.
Sarıboğa Alagöz, N. (2006). Türkiye’deki ve Hollanda’daki İngilizce Öğretmenliği ProgramHollanda,
Romanya ve Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme... 697
May 2014 Vol:22 No:2 Kastamonu Education Journal
larının Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Senemoğlu, N. (1992). İngiltere’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme ve Türkiye ile
Karşılaştırılması-Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi için Bazı
Öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 143–156.
Snoek, M. (2011). Teacher Education in The Netherlands: Balancing between Autonomous
Institutions and a Steering Government. In M. V. Zuljan & J. Vognic (Eds.), European
Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences (pp. 53–83). Ljubljana:
Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenia and The National School of Leadership
in Education, Kranj, Slovenia.
Snoek, M., & Wielenga, D. (2001). Teacher education in The Netherlands, change of gear. In
L. Barrows (Ed.), Institutional Approaches to Teacher Education in the Europe Region:
Current Models and Developments. Studies in Higher Education series (pp. 245–262).
UNESCO-CEPES.
Şahin, M. (2006). Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin
Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Şahin,Ç., & Kartal, O.Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme
Programı Hakkındaki Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 164-
190.
Şara, P.& Kocabaş, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliğini Tercih Nedenleri
ve Aldıkları Eğitimle İlgili Görüşleri, Turkish International Journal of Special
Education and Guidance & Counceling, 1(2), 8-17.
Tekışık, H.H. (2011). Ülkemizde Öğretmen Okulları ve Öğretmen Yetiştirme Sorunu. Çağdaş
Eğitim Dergisi, 36(384), 1-17.
Topbaş, E. (2001). Türkiye ve Fransa’da Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurum Programlarının
Karşılaştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uygun, S., Ergen, G., & Öztürk, İ. H. (2011). Türkiye, Almanya ve Fransa’da Öğretmen Eğitimi
Programlarında Uygulama Eğitiminin Karşılaştırılması. İlköğretim Online, 10(2),
389–405.
Vaideanu, G. (1995). Romania. In T. N. Postlethwaite (Ed.), International Encyclopedia of
National Systems of Education (2nd ed., pp. 814–819). Oxford: Emerald Publishing.
Velea, S., & Istrate, O. (2005). Teacher Education in Romania Recent Developments and
Current Challenges. In M. V. Zuljan & C. Vogric (Eds.), European Dimensions of Teacher
Education – Similarities and Differences (pp. 271–294). Ljubljana: Faculty of Education,
University of Ljubljana, Slovenia and The National School of Leadership in Education,
Kranj, Slovenia.
ÖSYM. (2011). Ortaöğretim Başarı Puanı ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı Hesaplama
Yönergesi. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57973/h/obp-ve-aobp-hesaplama-yonergesi.
pdf (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, S. (2011). Kosova’da Öğretmen Yetiştirme Politikası (1990-2010) ile Kosova’da ve
Türkiye’de Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
698 Mustafa ERGUN, Özge ERSOY...
Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Araştırmaları: Yönelimler, Sorunlar ve
Öncelikli Alanlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 175-191.
YÖK. (1981). 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. Resmi Gazete. http://www.yok.gov.tr/content/
view/435 (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
YÖK. (1983). 23 Mart 1983 tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarının Yeniden
Teşkilatlanması Hakkında Kanun. Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu. http://mevzuat.
meb.gov.tr/html/18003_2809.html (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2011)
YÖK. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982- 2007). Ankara: Yükseköğretim
Kurulu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com