Buradasınız

Genel Kimya Laboratuvarında 3E, 5E Öğrenme Halkalarının Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum İle Algılarına Etkisi

The Effect of Using 3E, 5E Learning Cycle in General Chemistry Laboratory to Prospective Scinence Teachers’ Attitude and Perceptions to the Science, Chemistry and Laboratory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study aimed to investigate the emerging changes in prospective science teachers" attitudes and perceptions towards science, chemistry and laboratory resulting from the implementation of 3E. 5E learning cycles and traditional instruction in laboratory environment in which learning is achieved by doing and experiencing. The study included 74 first grade prospective science teachers from Ondokuz Mayıs University at the Department of Science Education. In the study, quasi-experimental pre-test post-test research design was used. In the instruction of General Chemistry Laboratory courses, 3E, 5E learning cycles and traditional instruction methods were applied to the first experimental (N= 24), second experimental (N= 20) and control groups (N=30) respectively during 10 weeks. Data were collected using a 25-item Attitude and Perception Test towards Science. Chemistry and Laboratory (APT) developed by Köseoğlu and Tümay (2010). APT was used as pre-test at the beginning of the study and post-test after the study. At the end of the study, no significant difference was observed between inter-group attitude scores of prospective teachers (X2 = 0.08; p> .05) and perception scores (X2 = 0.072; p> .05). it was concluded that 10-week implementation of 3E and 5E learning cycles may not have influenced prospective science teacher's attitudes and perceptions towards science, chemistry and laboratory and longer duration was needed to exhibit positive attitude
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, yaparak yaşayarak öğrenmelerin gerçekleştiği laboratuvar ortamında; 3E, 5E öğrenme halkası ve geleneksel öğretim yöntemi uygulanması sonucu, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, kimya ve laboratuvara karşı tutum ve algılarında meydana gelen değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 74 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmış olup, Genel Kimya Laboratuvar dersleri 10 hafta boyunca Deney 1 (N= 24) grubunda 3E, Deney 2 (N= 20) grubunda 5E öğrenme halkasıyla ve kontrol (N=30) grubunda ise geleneksel öğretim yöntemiyle yürütülmüştür. Veriler, Köseoğlu ve Tümay (2010) tarafından geliştirilen 25 maddelik, Fen, Kimya ve Laboratuvara Karşı Tutum ve Algılama Testi (TAT) ile toplanmıştır. TAT, her üç gruba da araştırmanın başlangıcında ön test, bitiminde ise son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda; öğretmen adaylarının gruplar arası tutum puanları (X2 = 0.081; p > .05) ve algı puanlarında (X2 = 0.072; p > .05) anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının fen, kimya ve laboratuvara yönelik tutum ve algılarına 3E, 5E öğrenme halkalarının etkili olabilmesi için 10 haftalık bir sürenin yeterli olmamış olabileceği ve öğretmen adaylarında olumlu bir tutum oluşması için daha uzun bir sürenin gerektiği düşünülmektedir

REFERENCES

References: 

Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim Matematik Programının Öğretmen Görüşleri Açısından
Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-
68.
Bozdoğan, A.E. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim
Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2),
579-590.
Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A. &
Landes, N., (2006). “The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness,
Applications”. [Online] Retrieved on 20-May-2011, at URL:
http://www.bscs.org/pdf/5EFull%20Report.pdf
Canlı, Ö. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Canlılarda Üreme ve Gelişme
Ünitesinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı 5E Modeline Uygun Etkinliklerin Öğrenci
Başarısına ve Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı, 14. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
13
Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin
Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.
Ergin, İ., Ünsal, Y., Tan, M., (2006). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve
Tutum Düzeylerine Etkisi: Yatay Atış Hareketi” Örneği Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 1-15
Hofstein A., & Lunetta V.N. (2004). The Laboratory in Science Education: Foundations For
the Twenty-first Century. Science Education, 88(1), 28-54.
Hofstein, A., Navon, O., Kipnis M. & Naaman, M. (2005). Developing Students’ Ability to
Ask More and Better Questions Resulting From Inquiry-Type Chemistry Laboratories.
Journal of Research in Science Teaching, 42(7): 791-806.
Karaca, E. (2011). Öğretimde Geri Bildirimin Önemi, Gerekliliği ve Niteliğine İlişkin
Öğrenci Algıları, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1951-1960.
Köseoğlu, F. ve Tümay H. (2010). Temel Kimya Laboratuvarında Öğrenme Döngüsü
Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Değişim, Tutum ve Algılarına Etkisi, Ahi Evran
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 279-295.
Lawson, A.E., Abraham, M.R. & Renner, J.W. (1989).A Theory of Instruction: Using the
Learning Cycle to Teach Science Concepts and Thinking Skills. Cincinnati, OH:
National Association of Research in Science Teaching.
Musheno, B.V. & Lawson A.E. (1999). Effects of Learning Cycle and Traditional Text on
Comprehension of Science Concepts by Students at Differing Reasoning Levels.
Journal of Research in Science Teaching, 36 (1), 23-37.
Özmen, H.ve Yıldırım, N. (2005). Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler
ve Bazlar Örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 124-143.
Özmen, H. ve Yiğit, N. (2005). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar
Kullanımı. (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Pehlivan, H. (1994). Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik
Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53.
Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, 16. Baskı,
Ankara: Pagem Akademi Yayınları.
Sevinç, E. (2008). 5E Öğretim Modelinin Organik Kimya Laboratuvarı Dersinde
Uygulanmasının Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin
Gelişimine ve Organik Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 1. Baskı, Ankara: Nobel
Yayınları.
Yapıcı İ.Ü., Hevedanlı M., ve Oral B. (2009). İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim
Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı Dersine Yönelik Tutum ve
Başarıya Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 63-69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com