Buradasınız

1967’den Günümüze Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Atatürkçülük ve Türk Kültürü Konuları

The Subjects Related to Kemalism and Turkish Culture Included in High School Curricula of Religious Culture and Ethics Courses since 1967

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, high school curricula of Religious Knowledge, Ethics and Religious Culture and Ethics courses were aimed to be analysed in terms of the subjects related to Kemalism and Turkish Culture beginning from the year 1967 in which Religious Knowledge course was first included in high school curricula. In order to reach the required data, document analysis method that is a qualitative research method was used. The objectives, contents, teaching methods and materials related to Kemalism and Turkish Culture covered by the the curricula of Religious Knowledge, Ethics and Religious Culture and Ethics were provided in separate tables. The data collected indicate that subjects related to Turkish Culture have taken place in all curricula except for 1978 Ethics Course curriculum. It was seen that the subjects related to Kemalism could not be included in curricula before 1982, except for 1978 Ethics Course curriculum, and were included widely in all high school curricula of Religious Culture and Ethics Course after 1982. It is possible to say that the subjects related to Kemalism and Turkish Culture have changed quantitatively and qualitatively during this period.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada liselerin programlarına Din Bilgisi dersinin ilk olarak girdiği 1967 yılından itibaren günümüze kadar geçen süre zarfında Din Bilgisi, Ahlak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretim programlarının, Atatürkçülük ve Türk Kültürüne ilişkin konular bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verilerine ulaşmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve ulaşılan Din Bilgisi, Ahlak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öğretim programlarındaki Atatürkçülük ve Türk Kültürü konuları ile ilgili amaç/kazanım, içerik ve öğretim yöntem ve araçları ayrı ayrı tablolarla sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler Türk Kültürüne ilişkin konuların 1978 yılı Ahlak dersi programı hariç diğer programlarda yer aldığını göstermektedir. Atatürkçülük ile ilgili konulara ise 1982 yılına kadar geçen sürede sadece 1978 Ahlak dersi programında yer verildiği, 1982 yılından sonra yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programlarında ise oldukça geniş yer verildiği görülmüştür. Programlardaki Atatürkçülük ve Türk Kültürü ile ilgili konuların süreç içerisinde niteliksel ve niceliksel olarak farklılaştığı söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Acar, A. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Dersi Müfredatlarının Mukayesesi (1949-2000), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Akyüz, Y. (1999). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a), Genişletilmiş 7. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
Bahçekapılı, M. (2010). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Dini Duygu, Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi (İstanbul Avrupa Yakası Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çetin, O., Öcal, M. & Algül, H. (1995). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Gürtaş, A. & Uzunpostalcı, M.(1968). Din Bilgisi I-II. İstanbul: İrfan Yayınevi.
Kızılkaya, Y. (2010). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11. İstanbul: Batu Yayıncılık.
Meb (1967). Tebliğler Dergisi. 30(1475), 371-372.
Meb (1974). Tebliğler Dergisi. 37(1798), 301-308.
Meb (1975). Tebliğler Dergisi. 38(1853), 393-403.
Meb (1976). Tebliğler Dergisi. 39(1900), 336-340.
Meb (1978). Tebliğler Dergisi.41(2003), 455-456.
Meb (1982). Tebliğler Dergisi.45(2109), 155-161.
Meb (1986). Tebliğler Dergisi.49 (2212), 239.
Meb (1992). Tebliğler Dergisi.55(2356), 231-235.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2013, Sayı 28, 1 - 26
23
Meb (1998). Tebliğler Dergisi.61(2488), 587-596.
Meb (2005a). Tebliğler Dergisi.68(2571), 242.
Meb (2005b). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
Meb (2010). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
Mert, A.B. & Bahçacı, Ç. (1995). Türkiye’de Din Eğitimi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayını.
Öcal, M. (1998). Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,7 (7), 241-268.
Öcal, M. (1999). Cumhuriyet Döneminde İlk, Orta ve Yüksek Öğretimde Din Öğretimi. Unan, F. & Hacaloğlu, Y. (Ed.), Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi.(ss.309-343), Ankara: Türk Yurdu Yayınları.
Öztürk, Ş. (2000). Cumhuriyet Döneminde Ülkemizde Din Eğitim-Öğretimini Düzenleyen Yasalar ve Din Eğitim-Öğretim Kurumları. Diyanet, 113. http://www.diyanetdergisi.com/diyanet-dergisi-17/konu-287.html adresinden 02.03.2011 tarihinde indirilmiştir.
Pakdil, N., Müftüoğlu, A.S. & Gündüz, Ü. (1996). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I, İstanbul:
Kaya Matbaacılık.
Yılmaz, Y. (2005). Türkiye’de Din Eğitimi. Köprü , 89 http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&Yazi... adresinden 02.03.2011tarihinde indirilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com