Buradasınız

İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Etik Liderlik: Muğla İli Örneği

Ethical Leadership in the Primary School Administrators: The Case of Mugla Province

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine whether the characteristics of Ethical Leadership differ or not according to some demographic factors among the teachers and administrators of primary schools. Ethic leader criterion, prepared by Yılmaz (2005), is used as a data collecting tool. The questionnaire that is used in the research consists of two parts. The general explanations and information forms of the teachers involved in the research are in the first part; and the questions aimed at evaluating the ethic behaviors of the primary school master. Primary school’s teachers at Mugla province are in the center of the research. In relation to the research, the questionnaire is applied to 395 teachers but only 316 of them are evaluated. According to the teachers involved in the questionnaire primary school administrators got points above the average. So they are in a good level in each sub-dimension of ethical leadership which are ethic communication, ethic behavioral and giving organizational decisions levels. The primary school administrators are the best in giving organizational decisions dimension.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen “Etik Liderlik Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ölçekle ilgili genel açıklamalar ve araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin bilgi formu; ikinci bölümde ise ilköğretim okul yöneticilerinin etik davranışlarını değerlendirmeye yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmanın evreni Muğla ili ilköğretim okulu öğretmenleridir. Muğla il merkezinde ilköğretim okullarında görevli öğretmenler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda 395 öğretmene ölçek dağıtılmış fakat geriye 316’sı dönmüştür. Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim okulu müdürleri üç alt boyutta da ortalamanın üzerinde puan almıştır. Bu sonuçlardan ilköğretim okulu müdürlerinin, etik liderliğin üç alt boyutunda da üst düzeyde etik liderlik davranışı gösterdiği ayrıca etik liderliğin üç alt boyutu arasında en fazla örgütsel karar vermede etik boyutunda etik liderlik davranışı gösterdiği ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Alatlı, A. (1999). Schrödinger’in Kedisi. İstanbul: Boyut Yayınevi.
Aydın, İ. P. (2002).Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Başaran, İ. E. (1998). Eğitim Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi.
Baştuğ, İ. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Can, N. (2002). Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:155, 345-356.
Gümüşeli, A. İ. (2004). Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliğini Sınırlayan Etmenler. Eğitim Yönetimi, Yıl: 2, Sayı: 2, 23-34.
Karaköse, T. (2007). Okul Yöneticilerinin Etik Liderliği. Çağdaş Eğitim, Sayı:338,Cilt:21,78-85.
Özden, Y. (2004). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. Ankara PegemA Yayıncılık.
Şişman, M.(2002). Öğretim Liderliği. Ankara: PegemA Yayınevi.
Thiroux, J. (1998). Ethics Theory and Practise, New Jersey: R.R. Donneley& Sons Company.
Yılmaz, E. (2005). Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XlV. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi,
İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Etik Liderlik: Muğla İli Örneği
121
808-814.
Yılmaz, E. (2006).Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com