Buradasınız

BAZI EĞİTİM BİLİMİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

CRITICAL ANALYSES OF SOME SELECTED CONCEPTS IN THE FIELDS OF EDUCATIONAL STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Correct translation of concepts into Turkish and their common usage in an appropriate context are crucial to better understanding of the reality. In this article, it is intended to make an overall discussion of the use of some selected educational concepts as education, training, learning, teaching, study, formal-nonformal, informal education, lifelong learning and learning society. By doing so, it is pointed out that there are some mistakes in the translation of some selected educational concepts. Therefore, it is suggested to constitute an effective academic dialogue.
Abstract (Original Language): 
Kavramların doğru bir şekilde Türkçe'ye çevrilerek doğru, yerinde ve ortak kullanılması gerçekliğin daha iyi anlaşılması ve akademik diyalogun gerçekleşmesi için son derece önemlidir. Bu makalede, seçilmiş; eğitim, yetiştirim, öğrenme, öğretim, öğrenim, örgün-yaygın-algın eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğrenme toplumu gibi bazı eğitim kavramlarının kullanımlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Böylece, kavramların Türkçe'ye çevrilmesi sırasında karşılaşılan yanılgılara işaret edilerek, bu konuda etkili bir akademik diyalog ortamının oluşturulması önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

Börekçi, M. (2000) "Yabancı Dille Öğretim", Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Dil Bilimi ve Dil Öğretimi Özel Sayı, 204-218.
Coombs, P. H. & Ahmed, M. (1973) New Paths to Learning, UNICEF: New
York.
Ahmet DUMAN
Coombs, P. H. (1989) "Formal and Nonformal Education: Future Strategies" in Lifelong Education for Adults: An International Handbook, Edited by C. Titmus, pp.57-9, Pergamon Press: Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto.
Demirel,
Ö
. & Ün, K. (1987) Eğitim Terimleri, Şafak Matbaası: Ankara.
Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2002) "Eğitimle İlgili Temel Kavramlar", Öğretmenlik Mesleğine Giriş, s.3.22, Edt.Ö Demirel ve Z. Kaya, Pegem A Yayıncılık: Ankara.
Duman, A.
(1999
) "The Demise of Local Government Adult Education in England and Wales and the Idea of Learning Society", International Journal of Lifelong Education, 18:2:127-3 5.
(2001)
"Türkiye'd
e Eğitim-Öğretimin Genel İlke ve Amaçlarına
Yetişkinler Eğitimi Açısından Eleştirel Bir Bakış", Cevat Geray'a Armağan, ss.315-330, Mülkiyeliler Birliği Yayınları: 25: Ankara.
(2002)
"AB
, Türkiye ve Eğitim", Mülkiye, Sayı 233, Cilt XXVI,
Sayfa191-207.
(2000)
Yetişkinler
Eğitimi, Ütopya Yayınevi: Ankara.
Edwards, R. (1995) "Behind the Banner: Whither the Learning Society?, Adults Learning, 6:6:187-89.
Ergin, O. (1977) Türk Maarif Tarihi, Cilt 3-4, Eser Matbaası: İstanbul.
Fidan, N.ve Erden, M.(1987) Eğitim Bilimine Giriş, Geliştirilmiş 2.Bası, Kadıoğlu Matbaası: Ankara.
Hançerlioğlu, O. (1982) Felsefe Sözlüğü, (Geliştirilmiş Altıncı basım), Remzi Kitabevi: İstanbul.
Hughes, C. & Tights, M. (1995) "The Myth of the Learning Society", British
Journal of Educational Studies, 3: September:290-304.
Jarvis, P.
(1990
) An International Dictionary of Adult and Continuing Education, Routledge: London and New York.
(1997) "Paradoxes of the Learning Society", Paper Presented at the
Internatıonal
Conferenc
e on Lifelong Learning: Reality, Rhetoric and Public Policies, 4-6 July 1997, Guildford, England, Conference Proceeding pp.175-81.
Özlem,
D
. (2002) Kavramlar ve Tarihleri I, İnkılap Yayınevi: İstanbul.
Ranson, S. (1994) Towards the Learning Society, London:Cassel.
Tanilli, S. (1988)
Nasıl
Bir Eğitim İstiyoruz?, Amaç Yayıncılık: Ankara.
Bazı Eğitim Bilimi Kavramlarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Titmus, C &et al (1985) Yetişkin Eğitimi Terimleri, UNESCO, İbedata, Çeviren. A. Ferhan Oğuzkan, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Milli Eğitim Basımevi: Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com