Buradasınız

AFET OLGUSUNA HUKUKSAL - KURUMSAL YAKLAŞIM AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL PERSPECTIVES TO DISASTER/ DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT DIRECTORATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Disaster management along with the rise of metropolitan locations and technological advancements has become a very important issue. Because the phenomenon which is called disaster that impedes natural life has the potential to be not local but global. That's why countries recognized the importance of fighting against the disaster and to realize the techniques and principles of disaster management institutional and legislative perspectives are gaining ground in positive law. Turkey, has also included the organization in its administrative structure which will handle the diaster management and coordination according to the advancements in the world.
Abstract (Original Language): 
Dünyada metropoliten yerleşimlerin ağırlık kazanması, teknolojik ilerlemenin akıl almaz şekilde artması ile afet yönetimi son derece önem kazanmıştır. Çünkü adına afet denilen ve doğalyaşamı sekteye uğratan, işlemesini engelleyen olgu, yerel ve bölgesel olmanın ötesinde küresel olma istidadı taşımaktadır. Bu nedenle, ülkeler afetle mücadelenin önemini kavramış afet yönetiminin ilke ve tekniklerini hayata geçirmek adına hukuksal ve kurumsal yaklaşımlara pozitif hukuk düzenlerinde artan oranda yer vermişlerdir. Türkiye'de dünyadaki gelişmelere uygun olarak afet yönetimi ve afetle mücadelede koordinasyonun önemini ve işlevini ifa edecek örgütü idari teşkilatına dahil etmiştir.

REFERENCES

References: 

AKOM (2006). BüyükHanshin Depremi 'nden Alınan Dersler, İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi. Bendana, A. (1999). Nicaraqua's Structural Hurricane, Nalca Report on the
Americas, Sept/Oct. 33 (2),16-23. Birkland, T.A. (1997). After Disaster, Washington: Georgetown University
Press
Bozkurt, V.(1999). Deprem ve Toplum, Bursa :Alfa Yayınları.
Daver, B. (1961)
.İcra
Organının İstisnai Yetkileri Bakımından Fevkalade Hal
Rejimleri (Türkiye 'de Yabancı Memleketlerde), Ankara: A.Ü S.BF
Yayını
Emergency
Owers,(1998
) Strasbourg: Council of Europe Publishing. Ergünay, O. (2002). Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi, Ankara: Türkiye Kızılay
Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi. Gerber, B. J.(2007). Disaster Management in the United States: Examining Key
Political and Policy Challenges .The Policy Journal, 35 (2), 227-238. Gündüz, İ. (2009). Dünyada ve Türkiye 'de Afet Yönetimi,İstanbul: Erdem
Yayınları
Güvel, E. A.(2001), Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi Doğal Riskler ve Afet
Planlaması,İstanbul: Mart Matbaacılık.. Herzog R. J.(2007). A Model Of Natural Dısaster Admınıstratıon: Namıng And Framıng Theory And Realıty Administrative. Administrative Theory & Praxis, 29 (4),586-604.
13
Afet Olgusuna Hukuksal - Kurumsal Yaklaşım Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
İşbir, E., Genç ,N. (2008a).Uluslar arası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk
Afet Yönetim Sistemi, Amme İdaresi Dergisi, 41, Sayı 1, Mart, 15-41. İşbir,E., Genç ,N.,(2008b).Afetlere Müdahalede Uluslar arası Örgütlerin Rolü.
Amme idaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 3, Eylül, .73-97. İstanbul'un Rehabilitasyonu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 7 Ağustos 2002. Kalabalık, H. (2010). İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması.Kent ve Toplum, 1 ( 1), Ocak- Şubat, .3-17
Kent, R. C.
(2004)
. The United Nations' Humanitarian Pillar: Re-Focusing the UN's Disaster and Emergency Roles and Responsibilities. Disasters. 28(2), 216-233.
Roberts, P. S.(2006) .FEMA After Katrina. Policy Review No. 137, June & July, 15-33.
Sıddık, S. O. (1966). İdare Hukununun Umumi Esasları, CI, İstanbul: Hak Kitabevi
Tortop, N., İsbir, E. G.,Aykaç, B. (1993). Yönetim Bilimi,Ankara: Yargı Yayınları.
Yılmaz, A. (2003). Afet Yönetimi,Ankara: Pegema Yayınları .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com