Buradasınız

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ VE BU LİSELERDEN MEZUN OLMUŞ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

A REVIEW OF ANATOLIAN FINE ARTS HIGH SCHOOLS AND FRESHMEN AND SENIOR STUDENTS OF MUSIC EDUCATION WHO GRADUATED FROM THESE SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to bring out the profile of Anatolian Fine Arts High School graduates who are freshmen and senior students in the Musical Education programme. The study consists of 437 freshmen and 243 senior students who graduted from an Anoltolian Fine Arts High School and were educated in 21 musical education programmes during 2006-2007 academic year. In this survey, a questionnaire prepared by the researcher has been used to gather data. The data have been evaluated by frequency and the percent dispersion of the replies to the questions which aim to understand the profiles of the students. The results ot this survey have shown that most of the students are girls; mothers of the students are less educated than their fathers; music teachers have a primary effect on students’ choosing a career in music education; the job is highly motivating and gives the opportunity of further academic career. The other effects seem to be secondary, since the students think that departmental courses are more important than pedagogical courses. A significant difference between the replies of the freshmen and senior students has not been found out
Abstract (Original Language): 
Arastırmanın amacı, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olmus Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin nasıl bir profil olusturduğunu ortaya koymaktır. Arastırmanın çalısma evrenini, 2006-2007 öğretim yılında 21 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nden mezun olmus 437 I. sınıf ve 243 IV. sınıf öğrencisi olusturmaktadır. Arastırmada veriler arastırmacı tarafından hazırlanan anket yoluyla toplanmıstır. Öğrenci profilini belirlemeye yönelik sorulara verilen cevaplardan elde edilen verilerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarına bakılarak veriler yorumlanmıstır. Arastırma sonuçları, öğrencilerin ezici çoğunluğunu kızların olusturduğunu, öğrencilerin annelerinin eğitiminin, babalarının eğitimine oranla daha düsük olduğunu, öğrencilerin müzik öğretmenliği mesleğini seçmedeki öncelik nedenlerinin müzik öğretmeninin etkisi, motivasyonu yüksek bir meslek olması ve akademik gelisime fırsat sunuyor olması, diğer etkenlerin ise nispeten ikinci planda yer aldığını, öğrencilerin müzik alan bilgisi derslerini, öğretmenlik meslek bilgisi derslerine oranla daha önemli gördüklerini ortaya koymaktadır. Sınıfsal düzeyde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıstır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alkan, Kavcar & Sever. (1998). Bilgi Çağında Eğitimde Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden Yapılanması. Bilgi
Çağında Öğretmenimiz Sempozyumu. Ançev Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı.1998. Bem, S.R.L,& C. Watson. (1976). Bem Sex Role Inventory (BSRI) http://www.webster.edu/~wodflm/sandrabem.html Bozkaya, İsmail. (2006). Anadolu Güzel Sanatlar liseleri Mezunlarının Müzik Öğretmenliği Programı Kontenjanları
İçindeki Yeri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli Çetin, Şaban. (2003). Anadolu Öğretmen Lisesi ve Düz Lise Çıkışlı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çifçi, E. (1996). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinden Mezun Olan Öğrencilerin Başarı Durumları.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirci, C. (1996). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi.
Yayımlanmamış yüksek tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. MEB., (2006) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dersi Öğretim Programı. MEB.Orta Öğretim Genel Müdürlüğü.
Ankara: 2006.
MEB., (2005). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. TEDEP. T.C. MEB- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara. MEB., (2007) Milli Eğitimle İlgili Sayısal Veriler. APAK, Ankara.s 82.
OECD., (2002) Trens in Feminization of The Teaching Profession İn OECD. international Labour. Office Geneva. Öztürk, A. (2003). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesindeki Öğrencilerin Eğitim Programlarını Değerlendirmeleri Ve
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yayınlanmamış yüksel lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim
Bil. Enstitüsü, İstanbul.
Tanrıverdi, A. (1996) A.G.S.L. Müzik Bölümlerinde Uygulanan Çalgı Egitimi ve Viyolanın Çalgı Egitimi İçerisindeki Yeri.I.Uluslar arası A.G.S.L.Müzik Bölümleri Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa. Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com