Buradasınız

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖLÇME- DEĞERLENDİRME ANLAYIŞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

OPINIONS OF TURKISH TEACHERS ABOUT MEASUREMENT- ASSESSMENT APPROACH OF RENEWED TURKISH EDUCATION PROGRAMMES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims at finding out the opinions of Turkish teachers about measurementassessment approach on renewed Turkish Education Programmes. This research was carried out in 2007 fall semester with 20 primary school teachers of Turkish in Artvin city center. In this research, qualitative research methodology has been used. Firstly, a 20-minute interview on new measurement–assessment approach has been applied to two randomly selected Turkish teachers. According to data that were collected from the interviews, a semi-structured interview form has been developed. This interview form has been implemented on 20 teachers of Turkish. The results of study have revealed that teachers of Turkish have positive perceptions about the new measurement–assessment approach. However, the study has revealed that teachers do not apply any new measurement–assessment activities efficiently because of the high cost, insufficient time, insufficient knowledge.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programının ölçme - değerlendirme anlayışı hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Araştırma, 2006–2007 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde, Artvin ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan yirmi Türkçe öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak rastgele seçilen iki Türkçe öğretmeniyle yeni ölçme değerlendirme anlayışı hakkında yirmi dakikalık yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeden elde edilen verilerden yararlanarak altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu geliştirilmiştir. Geliştirilen bu mülakat formuyla yirmi öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin yeni ölçme – değerlendirme anlayışı hakkında olumlu bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. Fakat öğretmenlerin, ölçme değerlendirme anlayışı hakkında bilgilerinin olmaması, zamanın yeterli olmaması, maliyetin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı etkili bir şekilde ölçme- değerlendirme aktiviteleri yapamadıkları tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acat, B., & Demir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme
süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
Adanalı, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler
eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Adana
Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının ölçme ve
değerlendirme öğesinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
Biggs, J. B., & Watkins, D. (1996). Classroom learning: educational psychology for the asian
teacher. New York: Prentice Hall
Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom
Assessment. London: School of Education, King’s College.
Black, P., & William, D. (2002). Improved standards achieved by transforming assessment for
learning. News Archive: Kings College London
Clarke S. (2001). Unlocking formative assessment: Practical strategies for enhancing pupil’s
learning in the primary classroom. London: Hodder & Stoughton Educational
Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve
değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma, 16. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
Çepni S, Ayas, A., Akdeniz, A.R, Özmen, H., Yiğit, N., & Ayvacı, H,.(2005). Kuramdan
uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi, (4. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Sage
Publication
Ercan, F., & Akbaba-Altun,S. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim
programına ilişkin öğretmen görüşleri, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim
Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı
ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Gömleksiz, M., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının
uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 32, 76-88,
Gömleksiz, M., & Bulut, İ. (2007). Yeni ilköğretim Türkçe dersi öğretim programının
uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 175, 161-184.
50 METİN, DEMİRYÜREK
Gürol M. (2005). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımının uzmanlaşmaya etkisi. The Turkish Online
Journal of Educational Technology, 4(1), 141-145.
Güven, B., & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede
kullandıkları yöntem ve teknikler, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007.
Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay
Karakuş, F., & Kösa, T. (2009). İlk öğretim matematik öğretmenlerinin yeni ölçme ve
değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 181, 184-187.
Kırmızı, F., & Akaya, N. (2007). Branş öğretmenlerinin yeni Türkçe dersi öğretim programı
uygulamasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin nitel bir araştırma. 16. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry, Beverly Hills, CA: Sega
Mentiş-Taş, A. (2007). Öğretmen adaylarının yeni ilköğretim programına ve ilköğretim
okullarında uygulanmasına ilişkin görüşleri, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7
Eylül 2007.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2004). İlköğretim fen ve teknoloji
dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: M.E.B.
NCTM. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics.
http://standards.nctm.org (15 Nisan 2002 tarihinde ziyaret edildi.)
NCTM. (1995). Assessment Standards for School Mathematics. http://standards.nctm.org
(15 Nisan 2002 tarihinde ziyaret edildi.)
Özsevgeç. T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci
rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı
(Constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1),
100-111.
Özdaş, A., Tanışlı, D., Yavuzsoy- Köse, N. & Kılıç, Ç. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin
matematik dersinde kullandıkları değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin görüşleri,
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 27-29 Nisan 2007.
Selvi, K. (2006). İlköğretim programlarının sınıf öğretmeni görüşlerine dayalı olarak
değerlendirmesi, Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri
Özetleri, 18-19, Muğla: Nobel Yayınları.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research, (second edition). Newbury
Park, CA: Sage.
Şahin, İ. (2007) Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim-
Online, 6(2), 284-304,
Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., & Karadağ, Ö. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının yeni
ilköğretim (6, 7, 8.sınıf) Türkçe programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki
yeterlilik düzeyleri, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ… 51
Yapıcı, M., & Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler programına ilişkin
öğretmen görüşleri. İlköğretim- Online, 6(2), 204-212.
Yapıcı, M., & Leblebiciler, N.H. (2007). Öğretmenlerin yeni ilköğretim programına ilişkin
görüşleri. İlköğretim- Online, 6(3), 480-489.
Yaşar, Ş., Gülteki, M., Türkan, B., & Yıldız, N. (2005). Yeni ilköğretim programlarının
uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazır bulunuşluk düzeylerinin ve eğitim
gereksinimlerinin belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Yeni
İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
İlk alındığı tarih: 23.01.2009
Düzeltme tarihi: 20.05.2009
Onay tarihi: 07.09.2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com