Buradasınız

EMİLE ZOLA'NIN GERÇEK VE REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN YEŞİL GECE ADLI ROMANLARINDA RAHİP/HOCA VE ÖĞRETMEN TİPLERİ

PRIEST/HODJA AND TEACHER TYPES IN THE NOVELS GERÇEK (TRUTH) BY EMILE ZOLA AND YEŞİL GECE (GREEN NIGHT) BY REŞAT NURİ GÜNTEKİN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pausbed.2014.84856

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Truth by Zola and Green Night by Güntekin are novels based on teachers and clergymen, who have an important role in the society. In both novels, characters that give harm and are unfair are usually clergymen, while teachers fight for people who are exposed to and suffer from unfair treatment. In addition, as opposed to corrupted, intolerant, nonprogressive priests, Zola also describes conscientious clergymen who have values, with respect to different beliefs and ideas. But, Güntekin adopts a dissimilar approach and introduces all clergymen as corrupted, intolerant and nonprogressive. On one hand, they praise idealist teachers who make an effort to raise freethinking, tolerant, honest generations that are open to scientific facts and are fair. On the other hand, they criticize selfish teachers who do not act as their job requires, are driven by the demands of certain powers to achieve personal benefits and are unaware of their responsibilities.
Abstract (Original Language): 
Zola’nın Gerçek ve Güntekin’nin Yeşil Gece romanları toplumda önemli söz sahibi olan öğretmen ve din adamı karakterleri üzerine kurulmuştur. Her iki romanda da toplumda kötülük ve haksızlık yapan genelde din adamları iken, haksızlığa maruz kalan veya haksızlığa uğrayanlar için mücadele verenler öğretmenlerdir. Bununla birlikte Zola, ahlaksız, yobaz, hoşgörü ve gelişme karşıtı rahipleri sunarken, aynı zamanda vicdan sahibi, diğer insanlara, farklı inanç ve fikirlere saygılı, adalet yanlısı olma gibi değerlere sahip örnek din adamlarına da romanında yer vermektedir. Güntekin ise “hoca”ları sunarken böyle bir yaklaşım sergilemeyip aşağı yukarı tüm din görevlilerini ahlaksız, yobaz veya gelişme karşıtı olarak tanıttığı görülmektedir. Ayrıca yazarlar, bir yandan görevinin gerektirdiği doğrultuda hareket ederek özgür düşünceli, hoşgörülü, dürüst, bilimsel gerçeklere açık ve adalet yanlısı nesiller yetiştirmeye çalışan idealist öğretmenlerden övgüyle söz ederken, diğer yandan görevinin gerektirdiği gibi davranmayıp kişisel çıkarları uğruna çeşitli güçlerin istekleri doğrultusunda davranışlar sergileyen ve sorumluluğunun bilincinde olmayan bencil öğretmenleri eleştirmektedirler.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Achard-Bayle, G. (2001). "Faits de langue, faits de texte… effets de fiction: des désignations dans
les “dispositifs fictionnels”, Revue Fabula, http://www.fabula.org/effet (15.07.2006).
Çonoğlu, S. (2011). «Cumhuriyet Devri Türk Romanında Beden Yapısı, Bedensel Davranışlar ve
Kişilik İlişkileri Üzerine Bir Çözümleme (-Halide Edip Adıvar “Sinekli Bakkal”-Yakup Kadri
Karosmanoğlu “Yaban”- Reşat Nuri Güntekin “Yeşil Gece”)”, Turkish Studies, 6/4, 475-496.
Darcos, X, Agard, B. ve Boireau, M.-F. (1986). XIXe Sciècle En Littérature, Hachette, Paris.
Emil, B. (1984). Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Şahıslar Dünyası, İstanbul Üniversitesi
Yay, İstanbul.
Erol, B.Y. (2012). «Reşat Nuri ve Yeşil Muamması», Kandil Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi, 16, 1-3.
Gülendam, R. (2010). “Bazı Cumhuriyet Dönemi Romancılarının Dine ve Din Adamına Bakışı”,
Uluslararası Samsun Sempozyum, Samsun 26-28 Kasım 2010.
Güntekin, R.N. (1990). Yeşil Gece,İnkılap Yayınevi, İstanbul.
Kaplan, R. (1997). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, 3. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.
Mitterand, H. (1990). Zola, L’histoire Et La Fiction, Puf, Paris.
Mitterand, H. (1995). Zola-La Vérité En Marche, Gallimard, Paris.
Naci, F. (1995). Reşat Nuri’nin Romancılığı, Oğlak Yayınları, İstanbul.
Oğuzhan B. ve Ülkü A. (2011). “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanının Toplumsal Ve Siyasal
İşlevi Üzerine Bir İnceleme: Yeşil Gece ve Yaban”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32,
260-278.
Pages, A. (2008). Émile Zola-De J’accuse Au Panthéon, Editions Lucien Souny.
Polat, F. E. (2009). Yeşil Gece, www.denemeyazilari.com/Yesil-Gece.Html
(11.07.2009).
Stendhal, H. B. (2011). Le Rouge Et Le Noir, Michel Lévy Frères.
Şeker, B. ve Durmuş, M. (2009). “Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Fransız Edebiyatından İzler”,
Turkish Studies, 4 /1, 561-590.
Şeker, B. (2006). “Yeşil Gece ve Gerçek”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 23/1, 243-
256.
Yalçın, A. (1992). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, 2. Baskı, Günce Yayınları, Ankara.
Yavuz, H. (2008). Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, 2. Baskı, YKY, İstanbul.
Zola, E. (2003). Gerçek. (Çev: E. Alkan), Bordo Siyah, İstanbul.
www.belgeler.com/Blg/Hpk/Edebi-Akimlar (03.03.2012).
www.yasamvesaglik.com/.../32976-Resat-Nuri-Guntekin-Edebi-Kisiligi... (5.10.2011

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com