Buradasınız

İKİ ÜNLÜ ŞAİRİN KARŞILAŞTIRILMASI: NEDİM-DERTLİ

A COMPARISON OF TWO FAMOUS POETS, NEDIM AND DERTLI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nedim i s one of the most famous poets of the 18th century and Dertli of the 19th century. Nedim was a new-style in Classical Turkish Literature and Dertli was one preferred at groups of musicians' symposiums. Nedim was born in Istanbul and never went out of Istanbul throughout his life. He had learned two foreign languages, Persian and Arabian, and knew Turkish well enough to write books in them. Also Dertli was born in a village of Bolu and had to wander from one place to another during his life because of his interest in arts and his struggle to earn his living. In spite of his illiteracy, he became famous among the groups of musicians thanks to his ability to play the lute and sing poems. Although their lives stood in sharp contrast to each other, these two poets were equally loved, respected, popularized and admired in their own ages. They also proved to be equally effective on their contempraries and successors. At the same time, they were both famous for their poems converted into musical rhythms and composed. While their lives and educational status were their opposite aspects, they were akin to each other in terms of their endless stuggles with the fate, their positions in the society, their original and sincere speeches in expressing the delicacies in their world of love, their similar natures and ideas.
Abstract (Original Language): 
Nedim 18.yüzyılın, Dertli ise 19.yüzyılın en büyük şairlerindendir. Nedim, Divan Edebiyatının tâze-zebânı, Dertli ise saz şairlerinin mecliste arananıdır. Nedim İstanbul'da doğmuş, Türkçe, Arapça ve Farsçayı eser verecek derecede bilen, devrinin en yüksek öğrenimini görmüş, saray çevresinde bulunmuş, İstanbul dışına hiç çıkmamış bir şair; Dertli ise Bolu'nun bir köyünde doğmuş, sanat merakı ve geçim kaygısından hayatı boyunca taşrada gezmiş, okuma yazma bilmediği halde bulunduğu meclislerde kendini yetiştirmiş bir dertli ozandır. Hayatları birbirine zıt olmasına rağmen her ikisi de aynı derecede sevilmiş, benimsenmiş, şöhretleri geniş bir zamana ve mekâna yayılmış, çağdaşı ve kendilerinden sonra gelen birçok şaire etki etmişlerdir. Şiirleri en çok bestelenen, şiirde olduğu gibi musikide de ün yapmış şairlerdir. Yaşamları ve öğrenim durumları zıt yönleridir. Kader karşısındaki mücadeleci tavırları, toplum karşısındaki konumları, gönül âlemindeki incelikleri dile getirmedeki orijinal ve samimi söyleyişler, benzer mizaçlar, benzer fikirler bu iki şairin ortak yönleridir.

REFERENCES

References: 

Banarli, N. S. (1998), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB, İstanbul.
Bulut, H. (2001), Yenilikle Dolu Yüzyıldan İki "Yeni" İsim Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili
Figürleri, Bilkent Ün. SBE, (Yüksek Lisans Tezi). İnce, A. (2005), Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi, AKM Baş. Yay., Ankara Gibb, E. J. W. (1999), Osmanlı Şiir Tarihi III-V, Ter. Ali Çavuşoğlu, Akçağ. Ankara. İnce, A. (2005), Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi, AKM Baş. Yay., Ankara Kocatürk, V. M. (1970), Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yay. Ankara.
Köprülü, M. F. (1999), "Türk Edebiyatında Âşık Tarzının Menşe ve Tekamülü", Edebiyat Araştırmaları, TTK, Ankara, s.195-238.
Köprülü, M. F. (1999),"Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Üzerindeki Tesirleri", Edebiyat Araştırmaları,
TTK, Ankara, s.239-269.
Kurnaz, C. (1993), Halk Şiiri ve Divan Şiirinin Müşterekleri, Bizim Büro, Ankara.
Kurnaz, C. (1997), Türküden Gazele, Akçağ, Ankara.
Kutlu, Ş. (1979), Şair Dertli, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.
Mazioğlu, H. (1992), Nedim'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik, Akçağ, Ankara.
Nedîm, D. (1972), Haz.. Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap ve Aka, İstanbul.
Nedim D. (1997), Haz. Muhsin MACİT, Akçağ Yay. Ankara.
Okay,
H
. N., Âşık Dertli Divanı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, (t.siz)
Öztuna, Y. (1976), Türk Musikisi Ansiklopedisi, C. III, MEB, İstanbul.
Sakaoğlu, S. (1989), "Türk Saz Şiiri", Türk Dili Özel Sayısı III, S.445-450, s. 105-250.
Tanpinar, A. H. (1976), Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com