Buradasınız

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Preschool Teachers' Views on Usage of Information Techonologies

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aimed at investigating effects of preschool teachers' usage of information technologies on student's level of interest and attention. The sample of the study was composed by the 10 pre-school teachers living in Istanbul and the data collection instrument was the 'focus group method'. Group meetings have been applied in three sessions with the same group members in 2010. Data assessment was realized in two sessions as data casting and content analysis. In this study, in the field of information technology at pre-schools computer, internet and smart board usage rates was approached. The most important finding of this study is that when the pre-school teachers use the information technologies under control and in enough time, this reflects the opinions of the students' attention and interest.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, İstanbul'da özel okullarda çalışan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Odak grup görüşmeleri, 2010 yılı içinde aynı grupla üç kez uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, verilerin dökümünün yapılması ve içerik analizi olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın en önemli bulgusu, okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullandıkları zaman bu teknolojilerin öğrenci ilgi ve dikkat düzeyine yönelik olumlu bir gelişme yansıtmasıdır.

REFERENCES

References: 

Arnas, Y. (2005). Okul öncesinde bilgisayar destekli eğitim. Eurasian Journal of Educational Research,
20, 36-47.
Bennett, S., Maton, K., ve Kervin, L. (2008). The 'digital natives' debate: A critical review of the evidence.
British Journal of Educational Technology, 39 (5),
775-786.
Çakaloz, B. (2008), Lojistik yönetiminde simülâsyon temelli eğitim yaklaşimları. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 3
6 6
Ayli
n GÖK, Selahattin, TURAN & Nidan OYMAN
Levin, D. ve Arafeh, S. (2002). The digital
disconnect: the widening gap between Internet-savvy students and their schools. Washington DC: Pewlnternet & American Life Project. İndirilme Tarihi Mayıs, 2011; http ://www.pewinternet.org/
Levin, D., Richardson, J., & Arafeh, S. (2002). Digital disconnect: students 'perceptions and experiences with the Internet and education. P. Baker &S.Rebelsky (Editörler), Proceedings of
EDMEDIA, World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia and
Telecommunications (pp.51-52). Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computingin Education.
MEB. (1998). 2492
Sayılı Tebliğler Dergisi. Ankara: MEB Yayınları.
MEB. ( 2008). EğiTek'i Tanıyalım Klavuzu. Ankara:
MEB.
Prenksy, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9 (5),1-6.
Prenksy, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants, part II: Do they really think differently? On the Horizon, 9 (6), 1-6.
Şimşek, N. & Çınar, Y. (2008). Okul öncesi dönemde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı.
UNESCO. (2002,). Information and communication technology in teacher education: A planning guide. Paris: Yazar.
Tapscott, D. (1998). Growing up digital: the rise of the Net generation. NY: McGraw-Hill.
Tapscott, D. (1999). Educating the Net generation.
Educational Leadership, 56 (5), 6-11.
Uşun,
S
. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel.
Yıldırım,
A
. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Pegem Eğitim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com