Buradasınız

FUTBOL KARŞILAŞMALARINDA GÖREV YAPAN POLİSLERİN SEYİRCİ SALDIRGANLIĞINI ALGILAMA BİÇİMLERİ

Perception Manners of Poliçe Constables Offîciating in Football Matches Regarding Audience Aggressiveness

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to research the perception manners of poliçe constables offîciating in football matches regarding audience aggressiveness. Research sampling consists of 609 poliçe personnel offıciatirjg in Rapid Reaction Force Unit (Çevik Kuvvet) in Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon and Antalya cities. 9 Questions were asked in the questionnaire and aspects of po lice personel to the audience aggressiveness were researched as frequency and percentage.As result of the research 98.0% of the poliçe officers have told that football audience are more agressive than the other sports branch audiences. 53,2% of the poliçe have told that individual sports audiences are more calm and moderate. 54,4% of the poliçe have told that audience are going to the matces for relaxing. 67,2% has indicated that only security companies should serve in sports contests. 65,6% have shown that media, club administrators, referees, opposite team's audience, player's faults, technical staff and cheer leader factors are ali reasons of the audience aggressiveness. 46,6% has indicated that in football matches audience in the "marathon side" of the grandstand are more aggressive than the others. Poliçe constables indicated that cheerleaders are very effective in manipulating the audience (86,5%), females are watcing the matces more calm (53,0%) and having female audince in the matches has a decreasing effect on aggressiveness, intemperance and bad language (26,8%).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; futbol karşılaşmalarında görev alan polis memurlarının seyirci saldırganlığını algılama biçimlerinin araştırılmasıdır. Araştırma ömeklemini Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Antalya illerinde görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden 609 polis oluşturmuştur. Araştırmada 9 sorudan oluşan anket uygulanmış olup, frekans ve yüzdeleri şeklinde seyirci saldırganlığına bakış açıları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda polis memurlarının; %98,0'i futbol seyircisinin diğer branşlara göre daha saldırgan olduğunu, %53,2'si ferdi sporlann seyircisinin daha sakin ve ölçülü olduğunu, %54,4'ü seyircilerin maçlara deşarj olmak için gittiklerini belirtmişlerdir, %67,2'si spor müsabakalarında sadece özel güvenlik şirketlerinin görev alması gerektiğini kaydetmişlerdir, %65,6'sı seyircileri saldırganlığa yönelten sebep olarak; basın, kulüp yöneticileri, hakemler, karşı takım seyircisi, oyuncu hataları, teknik adamlar ve amigo unsurlarının hepsini ayırt etmeden göstermişlerdir. %46,6'sı futbol maçlarında stadın maraton kısmındaki seyircilerin daha saldırgan olduğunu belirtmişlerdir. Polis memurları önemli ölçüde; amigoların seyircileri yönlendirmede çok etkili olduğunu (%86,5), kadın seyircilerin maçları daha sakin izlediklerini (%53,0) ve maçlarda kadın seyircilerin olmasının taşkınlık, saldırganlık ve küfrü azalttığını (%26,8) düşünmektedirler.
83-96

REFERENCES

References: 

Acet, M.(1997), Futbol Seyircisinin Sosyo - Kültürel Yapısının Şiddet Eylemine Etkisi, Voleybol ve Basketbol Seyircileri ile Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor ABD, İstanbul.
Ankay, A. (1992), Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları, Ankara:Turhan.
Arslan, C. e Bingölbalı, A. (1997), "Futbol Seyircisini Fanatik Olmaya Yönelten Motivasyonel ve Psikolojik Etkenler", Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Futbol Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 97/3, s.15-21.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (BAAK)(1998), Aile İçinde ve Toplumsal
Alanda Şiddet, Ankara. Bozdemir, M. (1998), Futbol Fanatizminin Sosyolojik Açıdan Tahlili, Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi
ve Spor ABD, İstanbul. Canetti, E (1998), Kitle ve İktidar, (Çev. Gülşat Aygen), Ayrıntı, İstanbul. Çepe, K. (1992), Futbol Müsabakalarında Seyircilerin Saldırganlıkları Ve Şiddet
Sebepleri Üzerine Bazı Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Ankara. D.P.T. (1990), Türk Sporu Niçin Uluslararası Standartların Gerisinde Kalmıştır ?. Fişek, K. (1997), "İç Barışın Bütün Şartları Mevcut", Hürriyet Gazetesi,
18.11.1997, s.23.
Fromm, E. (1981), Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları (Çev. A. Artan), Dilek, İstanbul.
Gill, L.D. (1986), Pchological-Dynamics ofSportHuman Kinetics, Illinois. Gültekin, O.; Doğan M.; Doğan, A. ve Eylen, B. (2000), "Futbol Sahalarında
Şiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir Araştırma", 21. Yüzyılda
Polisin Eğitimi Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara. Gümüş, S. (1997), "Şiddetin Nedenleri", Gazete Pazar, 21.12.1997, s.26. İmamoglu, O. (3991), Sporcu ve Seyirci Sağlığı, Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Beden Eğitimi ve Spor ABD,
İstanbul.
Kauman, S. (1994), Uygulamalı Spor Psikolojisi (Çev. H.Can İkizler, A. Osman
Özcan), Alfa, İstanbul. Keskin, H.K. (1998), Farklı Cinsiyetteki Basketbol Seyircilerini
Saldırganlığa İten Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD,
Ankara.
Morgan, C.T. (1984), Psikiyatriye Giriş Ders Kitabı (Çev: Hüsnü Arıcı), H.Ü.
Psikoloji Bölümü, Ankara. Özbaydar, S. (1993), İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi, Altın,
İstanbul.
Pulur, A. (2001) "Sporda Şiddet ve Saldırganlık", Türkiye Üniversite Sporları Dergisi, Sayı 1.
96 Polis Bilimleri Dergisi: 6 (1-2)
Talimciler, A. (1998), Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD, İzmir.
Tiryaki, Ş. (2000), Spor Psikolojisi, Eylül, Ankara.
Ünlücan, Ç. (1998), Türk Futbol Seyircisinde Saldırganlık ve Nedenleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, İstanbul.
Yüksel, H.; Doğan, B.; Morali, S. ve Acar, M.F. (1997), "Futbolda Şiddetin Toplumbilimsel Boyutları", Futbol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 97/3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com