Buradasınız

BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ*

AN OVERVIEW ON BLOOM’S REVİSED TAKSONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the main purpose is to present the main frame of revised version in 2001 of Bloom’s taxonomy that has been accepted extensively in our country since 1956 as well as around the world. In accordance with this purpose, in the study, answers have been searched to these questions: 1- The rise of the original Bloom’s taxonomy and what are the key features of? 2- What are the reasons for renewal of original taxonomy? 3- What kind of arrangements has been made in revised taxonomy? 4- What are the comments on Revised Taxonomy? Scanning method was used as a research method. These are the findings that were acquired in line with the research questions: 1- Between 1948-1956, a group of educators under the coordination of Bloom, developed the classification of cognitive domain. 2- Being modified of thinking and practices related with education by changes since 1956 is the leading motive of the taxonomy’s being revised. 3- In revised taxonomy, two different dimensions revealed including dimension of information and dimension of the cognitive process. 4- Dimension of information is similar to the lower stages of knowledge digit of original taxonomy. Cognitive process dimension refers to the action size of the gains.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada temel amaç, 1956 yılında bu yana dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kabul gören, Bloom taksonomisinin, 2001 yılında yenilenmiş şeklinin ana çerçevesinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 1- Orijinal Bloom sınıflamasının doğuşu ve temel özellikleri nelerdir? 2- Orijinal sınıflamanın yenilenme gerekçeleri nelerdir? 3- Yenilenmiş taksonomide ne tür düzenlemeler yapılmıştır? 4- Yenilenmiş taksonomi üzerine görüşler nelerdir? Araştırma yöntemi olarak derleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma soruları doğrultusunda elde edilen bulgular şunlardır: 1- 1948-1956 yıllarında, Bloom koordinatörlüğünde bir grup eğitimci, bilişsel alan sınıflamasını geliştirmişlerdir. 2- 1956’dan bu yana olan değişmelerin, eğitim ile ilgili düşünce ve uygulamaları değiştirmesi, taksonominin revize edilmesinin temel gerekçesidir. 3- Revize edilmiş sınıflamada, bilgi boyutu ve bilişsel süreç boyutu olmak üzere iki farklı boyut ortaya konmuştur. 4- Bilgi Boyutu orijinal taksonominin Bilgi basamağının alt basamaklarına benzemektedir. Bilişsel süreç boyutu ise, kazanımların eylem boyutunu ifade etmektedir.

REFERENCES

References: 

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., (Eds.) Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E.,
Pintrich, P. R., Raths, J. ve Wittrock, M. C. (2010). Öğrenme öğretim ve değerlendirme
ile ilgili bir sınıflama (A taxonomy for learning, teaching, and assessing). (Çev: D. A.
Özçelik). Ankara: PegemA.
Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre
fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7, 1, ss.
13-25.
Başbay, M. (2007). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde
projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 8, 1, ss. 65-88.
Bloom, . S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev: D. A. Özçelik). Ankara: MEB
Basımevi.
Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive
domain. New York, Toronto: Longmans, Green.
Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom
taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31, 142, ss. 3-14.
Demirel, Ö. (1997). Kurumdan Uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA.
Ertürk, S. (1982). Eğitimde “program” geliştirme. Ankara: Meteksan.
Forehand, M. (2005). Bloom's taxonomy: Original and revised. In M. Orey (Ed.), Emerging
perspectives on learning, teaching, and technology. http://projects.coe.uga.edu/epltt/
adresinden erişilmiştir (29 Kasım 2011).
Huitt, W. (2009). Bloom et al.'s taxonomy of the cognitive domain. Educational Psychology
Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University.
10
http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html adresinden erişilmiştir (20
Mayıs 2011).
Intel. (2011, 4 Ağustos). Bloom’un taksonomisi: Eski bir yardımcıya yeni bir bakış.
http://www97.intel.com/tr/ProjectDesign/ThinkingSkills/ThinkingFramework...
Taxonomy.htm adresinden erişilmiştir.
Köğce, D., Aydın, M. ve Yıldız, C. (2009). Bloom taksonomisinin revizyonu: genel bir bakış.
İlköğretim Online, 8. 3, ss. 1-7.
Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory Into
Practice, 41, 4, ss. 212-264.
Özçelik, D. A. (1989). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM.
Senemoğlu, N. (2000). Gelişim öğreneme ve öğretim. Ankara: Gazi.
Sönmez V. (2007). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı.
Taşkıran, C. (2011, 10 Mayıs). Öğrenme sonuçlarının yazılması ve kullanılması.
http:\\www.bologna.karatekin.edu.tr adresinden erişilmiştir.
Tuğrul, B. (2002). Bloom'un taksonomik süreçlerine etkileşimci taksonomi açısından bir
bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, ss. 267-274.
Turgut, F. (1984). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Anakara: Saydam.
Yüksel, S. (2007). Bilişsel alanın sınıflamasında (taksonomi) yeni gelişmeler ve sınıflamalar.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5, 3, ss. 479-509.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com