Buradasınız

Hiperbilirubinemi nedeniyle tedavi olan vakalarda nörolojik gelişme ve odyolojik muayene sonuçları

Neurologic development and odyometric finding at the therapied neonatal hyperbilirubinemia

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Classic kernicterus or the neurotoxicity of neonatal hyperbilirubinemia is known well, but the pathological jaundice may show itself vary different subtle neurological dysfunction at the some patients. 159 patients male 61.1 %, female 38.9 %, mean age, 24.6±13.11 months, peak bilirubin levels 20.07±4.85 mg/dl uho had therapied neona¬tal hyperbilirubinemia were studied. Newborns with serum total bilirubin levels of 15a-19.9 mg/dl in 97 patients (group i), 20-24.9 mg/dl in 41 patients (group II), 25-29.9 mg/dl in 15 patients (group III), and > 30 mg/dl İn six patients (group IV) were accepted. We performed Denver Test ali patients and performed odiogram test 46 patients. We determined that subtle neurological abnormalities and high bilirubin levels correlate each other. However, we showed that group I and II had some problematic findings lesser degree than group III and IV. Management of jaundice in the Asian newbom is stili problematic and we need a iot of studies about toxic biliru¬bin levels.
Abstract (Original Language): 
Klasik bilirubin toksisitesi olan kernikterus tablosunun ağırlığına karşın bazı vakalarda tek beşına mevcut olabilen ince nörolojik defisitler, hastalığın geniş bir yelpaze şeklinde bulgu verdiğini düşündürür. Çalışmamıza hiperbiliru¬binemi nedeni ile yenidoğan döneminde tedavi olmuş 159 hasta, (%61.1 erkek, %38.9 kız, ortalama yaş 24.6+13.11 ay, ortalama pik bilirubin değerlen 20.07±4.85 mg/dl) alındı. Total bilirubin (Tb), 15 - 19.9 mg/dl olan 97 hasta grup I; Tb, 20-24.9 mg/dl olan 41 hasta grup II; Tb, 25-29.9 mg/dl olan 15 hasta grup III; Tb > 30 mg/dl olan altı hasta grup IV olmak üzere hastalar dört gruba ayrıldı. Hastaların hepsine Denver Gelişimsel Tarama Testi ve 46'sına da odiyogram uygulandı. Belirlenen nörolojik anomalilerin bilirubin düzeyleri ile uyumlu gittiği görülme¬sine rağmen, daha düşük derecedeki bilirubin değerlerinde de problem olduğu görüldü. Asyalı çocuklarda ikter tedavisi halen sorunlu bir konudur ve toksik bilirubin düzeylerini belirlemek üzere başka çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

REFERENCES

References: 

1. Katkı Pediatri Dergisi. Yenidoğan sarılıkları 1995: 16(5): 667-79.
2. Newman TB: Maisels MJ. Evaluation of jaundice in the term newborn: a kinder, gentler approach. Pediatrics 992:89:809-18.
3. Maisels MJ, Gifford K, Antle CE, Leib GR Jaundice in the healthy newborn infant: a new approach to an old problem. Pediatrics. 1988; 81:505-11.
4. Maisels MJ. Gifford K. Normal serum bilirubin levels in the newborn and the effect of breast feeding. Pediatrics 1986; 78: 837-43.
5. Gartner LM. Management of jaundice in the well baby. Pediatrics 1992: 89: 826-7.
6. VVennberg RP. Celular basis of bilirubin toxicity. NY State J Med 1991; 91: 493-6.
7. Holmes GE. Miller JB: Smith EE. Neonatal bilirubine-mia İn production of long-term neurological deficits. Am J Dis Child 1968; 116: 37-43.

8. Culley P, Powel J, VVaterhouse J, VVoods B. Sequela of neonatal jaundice. Br Med J 1970: 15: 383-6.
9. Bengtsson B, Verneholt J. A follow-up study of hyper-bilirubinemia in healthy, fuli term infants wİthout iso-immurtization. Açta Paeditr Scand 1974;63:70-80.
10. Valaes T. Kipouros K, Petmezaki S, Solman M, Doxiadis SA. Effectiveness and safety of prenatal phe-nobarbital for the prevention of neonatal jaundice. Pediatr Res 1980: 14:947-52.
11. Hardy JB. Peeples MO. Serum bilirubin levels in new-born infant. Distributions and associations with neuro¬logical abnormalities during the first year of life. John Hopkins Med J 1971; 128: 265-72.
12. Seidman DS. Paz I. Stevenson DK, Laor A, Danon YL. Gale R. Neonatal hyperbilirubinemia and physical and cognitive performance at 17 years of age. Pediatrics 1991; 88: 828-33.

13. Naeye RL. Amniotic fluid infections, neonatal hyper-bilirubinemia and pyschomotor impairment. Pediatrics 1978: 62: 497-503.
14. Rubin RA, Balow B. Fisch RO. Neonatal serum bilirubin levels related to cognitive development at ages 4 through 7 years. J Pediatr 1979: 94: 601-4.
15. Valaes T. Bilirubin toxicity: the problem was solved a generation ago. Pediatrics 1992: 89: 819-21.

16. Penn AA. Enzmann DR. Hahn JS. Stevenson DK. Kernİcterus in a full term infant. Pediatrics 1994: 93: 1003-6.
17. Poland RL. İn search of a "gold standard" for bilirubin toxicity. Pediatrics 1992; 89:823-4,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com